Presentation

Samlade krafter mot segregation

Publicerad 13 november 2018

Charlotte Johansson, verksamhetschef på Delegationen mot segregation. Foto: Ulrika Pudas
Charlotte Johansson, verksamhetschef på Delegationen mot segregation. Foto: Ulrika Pudas
Baserat på inhämtad kunskap och erfarenhet ska den nya myndigheten Delegationen mot segregation motverka orsaker till och minska effekter av segregation. En av framgångsfaktorerna är ökad samverkan, både mellan aktörer och olika samhällssektorer.

Delegationen mot segregation startade den 1 januari 2018 och har redan satt igång ett omfattande arbete.
– Vi har en koordinerande roll och ska verka genom andra. Vi vill därför nå ut mer till kommuner och regioner då det bland annat är där åtgärder mot segregation måste ske, förklarar Charlotte Johansson, verksamhetschef på myndigheten.
Delegationen mot segregation bildades för att ta ett helhetsgrepp på arbetet mot segregation. Tidigare stöddes enskilda projekt runt om i landet, men det är först när initiativen knyts samman som en mer hållbar effekt uppnås.
– När aktörer samverkar ökar förändringskraften. Eftersom segregation rör flera områden i samhället, till exempel utbildning och boende, är det viktigt att samverkan sker sektorsövergripande.

Uppföljningssystem och kartläggningar
Myndigheten har under året påbörjat ett arbete med att utveckla ett uppföljningssystem tillsammans med SCB.
– Med faktiska kunskaper om segregationens utveckling lokalt och nationellt, kan man angripa orsakerna bakom och minska effekterna.
Myndigheten har ekonomiska medel som kan delas ut som stöd för att främja samverkan.
– Vi ger nu bidrag till ideella föreningar och stiftelser samt kommuner och landsting för att genomföra kartläggningar och behovsanalyser, så att de ska veta vilka långsiktiga insatser som behöver göras i nästa steg. Myndigheten kommer att sprida resultaten, som blir en unik kunskap om nuläget i landet. Den 1 november öppnade vi för ansökan inför 2019.
Delegationen mot segregation har även ett riktat stödprogram till 32 kommuner med områden med socioekonomiska utmaningar. De satsningarna är liksom stora delar av myndighetens verksamhet mycket långsiktiga, stöd kan ges fram till 2025.
– Det är en annan viktig del i helhetsgreppet, att det inte ska vara kortsiktiga projekt som riskerar att läggas ner nästa år. Det är först när man kan jobba långsiktigt som resultaten kommer, avslutar Charlotte Johansson.

Delegationen mot segregation
Delegationen mot segregation har till uppgift att främja samverkan, bygga och sprida kunskap och ge ekonomiskt stöd, så att insatserna mot socioekonomisk segregation får bättre effekt.
Myndigheten är en nationellt samlande kraft i arbetet mot segregation och det långsiktiga målet är att förbättra situationen i områden med socioekonomiska utmaningar och motverka strukturella orsaker till segregation.
www.delmos.se