Rakel det som funkade när Dalarna blev strömlöst

Presentation

Karin Jonasson, handläggare och Rakelansvarig och Peter Forsström, chef för beredskapsfunktionen vid Länsstyrelsen i Dalarna. Foto: Per Eriksson
Karin Jonasson, handläggare och Rakelansvarig och Peter Forsström, chef för beredskapsfunktionen vid Länsstyrelsen i Dalarna. Foto: Per Eriksson
I augusti förra året blev stora delar av Dalarna strömlöst. Datanätverken låg nere och mobiltelefonin fungerade sporadiskt.
– Tack vare Rakel kunde vi ändå samverka effektivt med räddningstjänst, polis och övrig krisberedskap, säger Karin Jonasson, Länsstyrelsen i Dalarna.

För tre år sedan gick krisledningen vid Länsstyrelsen i Dalarna helt över till att använda kommunikationssystemet Rakel.
– Vi har haft Rakelabonnemang sedan 2009; att vi tog steget fullt ut hör samman med att vi 2014 började ha veckovisa samverkansmöten med kommunerna, berättar Peter Forsström, chef för beredskapsfunktionen vid Länsstyrelsen i Dalarna.
I praktiken innebär det att Rakel används varje vecka då det hålls lägesavstämningar i form av samverkanskonferenser. Länets samtliga 15 kommuner och 11 räddningstjänster plus landstinget, Trafikverket och Polismyndigheten i Region Mitt deltar.
Dagen innan mötet rapporterar samtliga aktörer in sina respektive lägesbilder i WIS, ett nationellt webbaserat informationssystem framtaget för att underlätta informationsdelning mellan viktiga institutioner i det svenska krishanteringssystemet innan, under och efter en kris.
– Vår tjänsteman i beredskap, TiB, sammanställer lägesbilden för länet och klockan tio varje torsdag har vi avstämning. En stor fördel är också att alla blir vana vid att använda Rakel. Vi bygger in ett användningssätt under lugna förhållanden, vilket gör att Rakelanvändningen flyter smidigt när det blir skarpt läge, säger Peter Forsström.

Om telefonin går ner
Att Länsstyrelsen i Dalarna valt att använda Rakel som krisledningssystem handlar om säkerhet och tillförlitlighet.
– Om det sker en samhällsstörning får man räkna med att telefonin går ner. Man kan inte heller räkna med att mejlen fungerar, säger Karin Jonasson, handläggare och Rakelansvarig. Telekommunikation är dessutom väldigt osäker och kan lätt avlyssnas.
– Ta till exempel ett telefonmöte där man loggar in med en kod som skickas ut. Men vi vet inte vem som lyssnar; uppgifterna kan spridas till vem som helst i hela världen och alla som får tag i koden kan koppla upp sig. Du kan aldrig veta om någon sitter tyst och bara lyssnar.

Bättre arbetsmiljö
Peter Forsström påpekar att en kommun även kan ha stor vardagsnytta av Rakel. Det kan ju bli en ”vanlig” störning i elnät, telefoni eller liknande.
– Ta hemtjänstpersonal, eller andra mobila grupper, här kan Rakel vara en stor trygghet.
Karin Jonasson nickar instämmande och berättar att Länsstyrelsen i Dalarna utrustat sina medarbetare inom Naturförvaltningen med Rakel.
– De arbetar ofta ensamma ute i oländig terräng. Rakel, som även har en larmfunktion, gör att de alltid kan kalla på hjälp om de skadar sig eller liknande. Det går också att se var de befinner sig rent geografiskt. På så vis medför Rakel en stor arbetsmiljönytta för ensamarbetare.
För framtiden ser Peter Forsström fram emot att möjligheterna till data­överföring inom Rakel breddas.
– Jag ser också fram emot en smidigare kriskommunikation över landsgränser. Vårt län gränsar till Norge, och sammankopplingen av kommunikationssystemen Rakel och Nödnett kommer att göra det enklare att kommunicera vid olyckor, kriser och andra händelse. På så vis kan man åstadkomma mer effektiva räddningsinsatser och optimera användningen av resurser.

Samarbete med elbolag
På hemmaplan fortsätter arbetet med att vara beredd när krisen är ett faktum. Efter fjolårets elavbrott arbetar man bland annat med att skapa en samverkan med elbolagen som kan användas vid händelser av detta slag.
– Vi ska även försöka få till en koll av samtliga elnätsbolagens programmeringsunderlag så att vi kan försäkra oss om att de framöver blir programmerade enligt de nationella riktlinjerna – det vill säga att Rakelmobilen innehåller de nödvändiga talgrupperna för samverkan vid en samhällsstörning. Det är viktigt att kunna känna det förtroendet för varandra och ha den tryggheten vid en kris, avslutar Karin Jonasson.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Rakel
Rakel är ett kommunikationssystem för trygg och säker kommunikation mellan medarbetare inom samhällsviktiga verksamheter. Systemet har en unikt hög driftsäkerhet, täckning i hela Sverige och används av fler än 500 organisationer. MSB utvecklar och moderniserar Rakel de närmaste åren, bland annat genom uppgraderingar av basstationer och växlar samt investeringar i ytterligare förbättrad reservkraft i nätet.

MSB
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Arbetet sker tillsammans med kommuner, landsting, myndigheter och organisationer.

Kontakta MSB:
Tel. vxl: 0771-240 240
E-post: registrator@msb.se
www.msb.se

Publicerad: 08 november, 2017