Etikettarkiv: Lantmäteriet

I täten för digital samhällsbyggnads­process

Malin Klintborg och Anna Svedlund, uppdragsledare på Lantmäteriet. Foto: Pernilla Wahlman
Malin Klintborg och Anna Svedlund, uppdragsledare på Lantmäteriet. Foto: Pernilla Wahlman

Lantmäteriet har regeringens uppdrag att verka för en digital samhällsbyggnadsprocess. Siktet är inställt på att genom kortare ledtider och lägre kostnader öka bostadsbyggandet.
– I första steget ska all geodata bli digitalt tillgänglig för alla, säger uppdrags-ledare Malin Klintborg.

Nationell tillgång till standardiserad information är grunden för både digitaliseringen och för en smartare samhällsbyggnadsprocess. Planen är att en nationell plattform för tillgängliggörande av geodata ska finnas på plats från 2021, därefter ska den fyllas med standardiserade informationsmängder som tillgängliggörs via maskin-maskingränssnitt. De två första informationsmängderna är digitala detaljplaner och utökad byggnadsinformation. Boverket har fått en föreskriftsrätt för detaljplaner som syftar till att alla nya detaljplaner ska göras digitala. Den rätten är tänkt att gälla från 2022 och från och med då ska nya digitala detaljplaner nationellt tillgängliggöras i plattformen, under förutsättning att regeringen fattar de beslut som krävs.
– Idag finns det inget lagrum som stödjer att vi delar information på det sätt vi behöver. Det finns även ekonomiska hinder. De förslag till lösningar som Lantmäteriet lagt fram i sin slutrapport från regeringsuppdraget att verka för en smartare samhällsbyggnadsprocess kommer inte bara att påverka Lantmäteriet, utan också alla kommuner, samt övriga geodataproducerande myndigheter.
Ett grundläggande behov för att få maximal effekt av digitaliseringen är att gå ifrån att sälja information till att göra den till öppna data, förklarar Malin Klintborg.
En ny version av psi-direktivet finns beslutad vilket kan komma att få en stor betydelse för detta. Lantmäteriet har även regeringsuppdraget att identifiera vilka datamängder som borde klassas som värdefulla data i EU-direktivet om öppna data.
– De båda regeringsuppdragen har samma fokus, alltså att offentlig information i så stor utsträckning som möjligt riktas till marknaden och andra offentliga aktörer, både på europeisk och nationell nivå, säger Anna Svedlund, uppdragsledare.
Den teknik som krävs för att skapa en nationell plattform finns redan, men det ligger en utmaning i att olika myndigheter har olika tekniska lösningar i sina system.
Lantmäteriet deltar som en av flera myndigheter i regeringsuppdrag tillsammans med DIGG, Myndigheten för digital förvaltning, där målet är att utveckla en gemensam nationell plattform för informationsutbyte inom och med offentlig sektor.

Flera fördelar
En digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen ger en rad olika fördelar.
– Bara genom att få digital tillgång till den information som behövs, data som redan finns idag, rör det sig om besparingar på mellan 22 och 42 miljarder kronor årligen.
Andra uppenbara fördelar är högre säkerhet och bättre rättssäkerhet.
– Om vi får till digitaliseringen på rätt sätt, kan peka ut källan och har nödvändig informationssäkerhetsklassning hos alla, ökar säkerheten eftersom det säkerställs att beslut fattas på rätt underlag och inte på kopior.
Den stora vinsten med samordning och tillgängliggörande av data på nationell nivå är möjligheten att nyttja digitaliseringens fulla potential.
– All digitalisering bygger på att det finns tillgång till information. Om inte det grundkravet är uppfyllt går det inte heller att nå automatisering, konstaterar Malin Klintborg.

Tidplan
År 2021 beräknas alltså digitala detaljplaner, den första informationsmängden som ska tillgängliggöras, vara på plats. För det krävs att Lantmäteriet får juridiskt mandat och ekonomiska medel. Senast vid årsskiftet hoppas myndigheten ha fått ett positivt besked om att kunna gå vidare med arbetet.
– Vi arbetar redan tillsammans med många andra aktörer med informationsspecifikationerna för digitala detaljplaner och utökad byggnads-information och testar dessa praktiskt genom hela processen. Tanken är att vi ska lägga till fler informationsmängder allt eftersom regeringen ger oss uppdrag och medel. En digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen kommer inte att ske som en Big Bang utan vi måste hela tiden flytta fram positionerna, fastslår Malin Klintborg.

Lantmäteriet

Lantmäteriet har av regeringen fått uppdrag att verka för en digital samhällsbyggnadsprocess. Målet är en enhetlig och effektiv samhällsbyggnadsprocess som är till nytta för enskilda, företag, kommuner, statliga myndigheter och andra aktörer. I arbetet med att genomföra regeringsuppdragen och bygga upp en digital infrastruktur för geodata har Lantmäteriet en nära samverkan med bland annat organisationerna i Geodatarådet.

Lantmäteriet
Tel: 0771-63 63 63
E-post: kundcenter@lm.se
www.lantmateriet.se

Lantmäteriet styr mot en digital samhällsbyggnadsprocess

Malin Klintborg, uppdragsledare för regeringsuppdragen hos Lantmäteriet. Foto: Stéfan Estassy
Malin Klintborg, uppdragsledare för regeringsuppdragen hos Lantmäteriet. Foto: Stéfan Estassy
Lantmäteriet arbetar med fyra omfattande regeringsuppdrag i syfte att skapa en standardiserad digital samhällsbyggnadsprocess genom att tillgängliggöra all geodata till processen. Målet är ett effektivare, nationellt standardiserat informationsflöde, med underlag för beslut och avancerade simuleringar och analyser.

En standardiserad digital informationsinfrastruktur lägger grunden för en digital transformation, där såväl myndigheter som medborgare och privata aktörer på ett enkelt sätt kan lämna samt ta del av information man behöver när man behöver den. Det finns ett antal grundläggande principer för digitalisering; de främsta är att information skördas från källan, att den är öppen och tillgänglig och att man återanvänder redan inlämnade uppgifter.
– Det finns en allt större förväntan från medborgarna att kunna hantera sina ärenden digitalt, oavsett var i landet man bor, och för de aktörer som agerar i flera kommuner är nationell standard en förutsättning för effektivitet. Därför krävs en bred samverkan nationellt där myndigheterna måste ta ett större ansvar vad gäller att utforma lösningar för detta, berättar Malin Klintborg, uppdragsledare för regeringsuppdragen.
– Samtidigt har Boverket uppdrag att säkerställa att Plan- och bygglagen stödjer en digital samhällsbyggnadsprocess. När detta uppdrag möter Lantmäteriets om informationshantering, fås en helhet som behövs.

Behöver standardisera information och etablera nationella riktlinjer
Uppdragen omfattar bland annat hur man på bästa sätt kan göra all geodata i samhällsbyggnads-processen tillgänglig via nationella tjänster, samt att säkerställa nationella riktlinjer för information och tjänster, oavsett geodata eller annan information. Dessa är avgörande för att offentlig information och offentliga tjänster ska kunna ses och hanteras som ett system. En viktig aspekt av arbetet är att utforma ett juridiskt ramverk som stödjer urval, hantering och nyttjande av standardiserad offentlig information samt stödjer det sätt och den tekniska struktur denna information kommer att göras tillgänglig med. I till exempel Estland finns redan ett sammanhållet system för offentlig sektor och det är något även Sverige behöver, men det måste göras på ett sätt som speglar svensk styrning samt integritets- och säkerhetsnivå.
– Tillgången till standardiserade informationsmängder möjliggör auto­matiska processer, vilket leder till kortare handläggningstider. Samtidigt får handläggare ett större stöd av de underliggande digitala modellerna så de enklare kan visualisera förändringar för medborgarna samt göra avancerade analyser för exempelvis jordskred, flödes­analyser och översvämningar. Något som spelar stor roll vid framtagande av detaljplaner, vid fastighetsbildning och bygglov. Det ger oss förutsättningar för att ta klokare, mer involverande och mer långsiktiga beslut, konstaterar Malin.

Utbildar berörda parter
Ett annat uppdrag handlar om att höja kompetensen hos kommunledningar, nämnder och handläggare kring digitaliseringen och de möjligheter den medför. Automatisering och robotisering medför ett förändrat arbetssätt och uppdragets mål är att skapa bästa möjliga förutsättningar för berörda parter att dra nytta av förändringarna.
– Ett inträde i en digital transformation kommer att kraftigt påverka dagens ekonomiska modeller, och vårt uppdrag syftar till att hjälpa aktörerna att förbereda sig på detta.
Redan idag finns det många kommuner som drar nytta av digitaliseringen, exempelvis genom ett papperslöst och delvis robotiserat bygglovsflöde. Men för att nå en digital transformation, krävs att man lyfter frågorna och är beredd på att ta investeringar i vissa delar av organisationen, medan effekterna uppstår i andra delar, eller i andra organisationer.

Ett komplext arbete
Just nu lägger Lantmäteriet och dess samarbetspartner grunden för en plattform att bygga långsiktigt på. Det är ett arbete som omfattar 290 kommuner, 40 myndigheter och många privata aktörer som alla ska samsas i processen. Kommunikation blir därför än viktigare och det fokuserar Lantmäteriet på redan idag i samverkan med exempelvis Boverket, Länsstyrelserna, SKL och organisationerna i Geodatarådet.
– Att få alla att dra åt samma håll är en utmaning, och digitaliseringen ställer krav på standardiserade lösningar, vilka växer fram i samverkan. För många aktörer kommer digitaliseringen att innebära ett omfattande finansiellt åtagande samt förändrade arbetssätt. När detta rullas ut på nationell nivå kommer det att förutsätta ett visst mått av tvingande regler, men i förlängningen är det något vi alla kommer att dra nytta av, avslutar Malin.

Lantmäteriet
Lantmäteriet har av regeringen fått uppdrag att verka för en digital samhällsbyggnadsprocess. Målet är en enhetlig och effektiv digital samhällsbyggnadsprocess som är till nytta för enskilda, företag, kommuner, statliga myndigheter och andra aktörer. För genomförande av regeringsuppdragen och för uppbyggnaden av en nationell digital infrastruktur för geodata arbetar Lantmäteriet i nära samverkan med bland annat organisationerna i Geodatarådet.

Lantmäteriet
Tel: 0771-63 63 63
E-post: kundcenter@lm.se
www.lantmateriet.se