Etikettarkiv: Samhällsskydd

Nödtelefoner via Rakelnätet ökar tryggheten i samhället

Sven Åkerlund, tekniker på Medelpads Räddningstjänst. Foto: Pär Olert
Sven Åkerlund, tekniker på Medelpads Räddningstjänst. Foto: Pär Olert

Medelpads Räddningstjänstförbund är först i Sverige med att förse sina deltidsstationer med nödtelefoner via Rakelnätet. Genom att lyfta luren kan medborgare i nöd komma i direkt kontakt med SOS-Alarm och tillkalla hjälp, även när mobilnät och fast telefoni ligger nere.

I början av oktober sattes den sista av åtta nödtelefoner via Rakelnätet inom Medelpads Räddningstjänstförbund upp på deltidsstationen i Matfors. Därmed blev förbundet, som omfattar Sundsvall, Timrå och Ånge kommun, först i landet med att utrusta samtliga sina deltidsstationer med nödtelefoner som använder Rakelnätet och därmed är en robust linje för 112-samtal.
– Vår förhoppning är att telefonerna ska bidra till att öka tryggheten i samhället, säger Sven Åkerlund, tekniker på Medelpads Räddningstjänst.
Han berättar att deltidsstationerna tidigare var utrustade med nödtelefoner som var kopplade till det fasta kopparkabelnätet.
– Men i takt med att det nu rivs, koppartråd för koppartråd, har vi behövt titta på en annan lösning. Vårt första alternativ var en nödknapp, men att inte få direkt återkoppling är inte optimalt. I en stressad situation kanske den nödställde till och med lämnar platsen.

Pålitlighet
En viktig lärdom från de senaste årens stora skogsbränder i Sverige är sårbarheten i kommunikationssystemen. Ett långvarigt elavbrott innebär att mobiltelefonerna slutar fungera. Mobiloperatörernas basstationer är visserligen försedda med batterier för att nätet ska fortsätta fungera om elförsörjningen bryts, men dessa batterier tar slut vid längre elavbrott.
Rakelnätet har generellt bättre reservkraft och en robustare infrastruktur än de publika mobilnäten och klarar därför kraftbortfall och andra störningar på ett bättre sätt. Det, i kombination med egen research och test av olika alternativ, fick Medelpads Räddningstjänstförbund att välja Rakelbaserade nödtelefoner.
– Vi använder redan Rakel dagligen mot SOS Alarm och i kommunikationen mellan våra bilar och vet av egen erfarenhet att det är ett driftssäkert system, säger Sven Åkerlund.
Pålitligheten ser han som en av de stora fördelarna med Rakel.
–När det är viktigt att snabbt få ut eller inhämta information är Rakel ett ypperligt system som är lätt att använda. Inte minst för oss blåljusorganisationer är Rakel viktigt för samverkan vid olyckor och olika typer av kriser.

Ökad trygghet
De nya nödtelefonerna ute på deltidsstationerna är väderskyddade och har batteribackup som klarar två dygn. Vid händelser som till exempel strömavbrott eller störningar i mobiltelefontrafiken kommer allmänheten att informeras via radio och kriskanaler om var de kan hitta närmaste nödtelefon.
– När all telefontrafik ligger nere kan medborgare söka upp sin deltidsstation där nödtelefonen är utmärkt med en lysande röd lampa. Därmed är telefonen lätt att hitta även när det är beckmörkt ute. Den är även mycket enkel att använda, det är bara att lyfta luren så kommer man direkt till SOS Alarm. Jag tror att bara vetskapen om att möjligheten finns kan öka tryggheten hos de boende i närområdet, säger Sven Åkerlund.
Trots att tjänsten är relativt ny har den redan väckt stort intresse, både hos andra räddningstjänster och bland kommuner.
– Kommunens krisberedskapssamordnare i länet har följt vårt arbete med stort intresse. Jag tror att vi på sikt kommer att få se fler nödtelefoner i samhället, inte minst på trygghetspunkter och andra strategiska platser, avslutar Sven Åkerlund.

Rakel


Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem för trygg och säker kommunikation mellan medarbetare inom samhällsviktiga verksamheter. Systemet har en unikt hög drift-säkerhet, täckning i hela Sverige och används av fler än 600 organisationer. MSB utvecklar och moderniserar Rakel, bland annat genom uppgraderingar av växlar samt ökar tillgängligheten och robustheten på tjänsteplattformar.

MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet. MSB har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar. Arbetet sker tillsammans med kommuner, regioner, myndigheter och organisationer.

Kontakta MSB:
Tel. vxl: 0771-240 240
E-post: registrator@msb.se
www.msb.se

Rakel hjälper oss uppfylla vårt samhällsansvar

Johan Ahlström är riskingenjör i Västerås stad där Rakel används på bred front. Foto: Pia Nordlander, BildN
Johan Ahlström är riskingenjör i Västerås stad där Rakel används på bred front. Foto: Pia Nordlander, BildN
– Som kommun har vi ett brett samhällsansvar, att ha rätt förutsättningar för kommunikation och samverkan vid samhällsstörningar är ett måste. Rakel är ett viktigt verktyg i den strävan, säger Johan Ahlström, riskingenjör i Västerås stad där Rakel används på bred front.

Västerås stad arbetar brett med sin vardagsanvändning av Rakel där såväl interna som externa nyckelfunktioner har försetts med Rakelterminaler.
– Rakel används bland annat av TiB (tjänsteperson i beredskap), KiB (kommunikatör i beredskap), socialjour, fastighetsjour och bevakningsföretag. Vi har även försett externa användare, som vinterväghållarna samt Frivilliga resursgruppen, med Rakelterminaler för att säkerställa att kommunikation och samband når hela vägen ut på fältet. Vi har även en Rakelterminal i växeln på stadens kontaktcenter så att dessa medarbetare har överhörning på händelser när de inträffar, berättar Johan Ahlström.
Totalt har Västerås placerat ut ett 30-tal Rakelterminaler i verksamheten i syfte att säkerställa kommunikation vid olika störningar som kan drabba verksamheten.
– Faktum är att vi har haft ganska många telefonavbrott i Västerås, då har Rakel kommit väl till pass.
Som exempel nämner han ett stort avbrott i mobiltelefonnätet som inträffade i våras och där både Västerås stad och Region Västmanland var drabbade.
– Normalt sett brukar telefonavbrott vara avhjälpta på max en timme. Men här kvarstod problemen under flera timmar och vi började inse den stora vidden av avbrottet. Eftersom vi försett vår fastighetsjour, beredskapsfunktion och många andra nyckelfunktioner med Rakelterminaler kunde vi ändå anropa varandra och snabbt komma i stabsläge, berättar Johan Ahlström.

Når alla snabbt
Rakel kom också väl till pass en sen fredagseftermiddag för ett par veckor sedan då Johan som var TiB blev uppringd av Vattenfall.
– De berättade att det var akut läge och att det innan kvällen var stor risk för ett omfattande strömavbrott i hela Västerås tätort. Tack vare Rakel kunde jag omedelbart få ut informationen till viktiga nyckelfunktioner och dessutom nå alla samtidigt. Just vid strömavbrott är det oerhört viktigt att få ut information snabbt till medborgarna, det är prio ett. Med hjälp av våra Rakel kan vi blixtsnabbt skapa oss en gemensam lägesbild, mobilisera en första krisledningsgrupp samt att flera personer samtidigt kan hantera den initiala krishanteringen.
Vardagsanvändningen av Rakel har även fört med sig att kommunens krisledningsgrupp numera är snabbare än de flesta blåljusorganisationer i att komma till stabsläge.
– När vi får besked om att det är risk för till exempel ett omfattande strömavbrott har jag på bara några minuter en krisledning samlad i vårt krisledningsrum, och tack vare utropen på Rakel vet alla redan varför de är där.

Sambandscentral
Rakel används också vid större evenemang som Västerås Summer Meet och Västerås Cityfestival.
– Vid dessa event förser staden olika aktörer, exempelvis Röda korset och Frivilliga resursgruppen med Rakelterminaler och nytt sedan 2017 var att vi etablerade en sambandscentral i stadshuset vilket skapade en bättre koordinering och samverkan.
Här hade vi Rakelförbindelse via talgrupper med samtliga inblandade personalgrupper vilket skapade en effektivare sambandsledning och i slutänden tryggare evenemang för medborgarna.
För att Rakelkommunikationen ska flyta på görs varje VMA-måndag sambandstester som omfattar samtliga Rakel­aktörer i kommunen.
– Några av dessa tester genomförs i DMO-läge där polisen testar sin repeater-funktion. Den allra bästa övningen är dock själva vardagsanvändningen som gör att alla kan de basala funktionerna vid skarpt läge. För oss är Rakelanvändningen ett viktigt verktyg i vår strävan att ta ansvar för vår stad och vår befolkning, fastslår Johan.

MSB & Rakel
Rakel
Rakel är ett kommunikationssystem för trygg och säker kommunikation mellan medarbetare inom samhällsviktiga verksamheter. Systemet har en unikt hög driftsäkerhet, täckning i hela Sverige och används av fler än 550 organisationer. MSB utvecklar och moderniserar Rakel, bland annat genom uppgraderingar av basstationer och växlar samt investeringar i ytterligare förbättrad reservkraft i nätet.

MSB
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Arbetet sker tillsammans med kommuner, landsting, myndigheter och organisationer.

Kontakta MSB
Telefonväxel: 0771-240 240
E-post: registrator@msb.se
www.msb.se

Forcepoint skyddar samhällskritiska funktioner

Calle Dahlin, Territory Account Manager hos Forcepoint.
Calle Dahlin, Territory Account Manager hos Forcepoint.
Ökad digitalisering medför många utmaningar, i synnerhet för offentliga verksamheter och företag som hanterar känslig information eller kritiska samhällsfunktioner. Många aktörer brister dock i sitt säkerhets­arbete, vilket utsätter såväl organisationerna som samhället för risker.

Forcepoint har över två decenniers erfarenhet av att utveckla pro-aktiva automatiska säkerhetssystem och är idag ledande inom ”Risk Adaptive Security”. Företaget har utformat unika lösningar som är specifikt framtagna för att säkerställa några av samhällets viktigaste funktioner.
– Det är svårt att sammanfatta alla utmaningar kommuner och landsting står inför, men den springande punkten är att sättet vi arbetar med Internet och IT på har förändrats. Majoriteten av arbetet sker ofta via molntjänster, och trots att otroligt mycket information läggs ut är det extremt få organisationer som har översikt över vilka tjänster som används och huruvida de är skadliga. Det finns ett stort kunskapsgap, konstaterar Calle Dahlin, Territory Account Manager hos Forcepoint.

En komplex säkerhetssituation
Calle betonar att det finns mycket att göra på den politiska sidan – vissa kommuner har inte ens beslut på att stoppa skadlig kod – i synnerhet om fler än en molntjänst används inom verksamheten.
– Olika tjänster har olika säkerhetsparametrar och risken är att information som skyddas i en tjänst läcker ut via en annan. De aktörer vi har i Sverige har mellan 1 000 och 1 900 molntjänster i sitt nät, varav kanske 3-5 används gemensamt. Det säger sig självt att det skapar en komplex situation, säger han.

Automatiskt skydd
För att skapa en säker digital miljö som skyddar såväl information som kritisk samhällsinfrastruktur såsom vatten, el och kommunikationer, är det ett måste att först definiera vad som egentligen behöver skyddas och därefter ta beslut om hur. Här ger Forcepoints mångåriga erfarenhet dem en tydlig fördel.
– Vi har hjälpt väldigt många kommuner, landsting och privata organisationer att skydda känslig information och vi har teknologier som gör det snabbt och enkelt att komma igång, bland annat genom färdiga, lokaliserade policyer som automatiskt identifierar och skyddar relevant information eller funktioner. Kort sagt kan vi vara en komplett partner för att skapa och förvalta en tryggare IT-miljö, avslutar Calle.

Forcepoint
Forcepoint är en av världens största privatägda säkerhetstillverkare och har en unik bakgrund av att arbeta med offentlig verksamhet där företagets teknologier har skyddat samhällskritiska funktioner i över 20 år. Forcepoint erbjuder en systemorienterad approach till att identifiera och analysera hot, skydda användare och mjukvara såväl som nätverk, datasäkerhet och systemöverblick.

Kontakt:
Calle Dahlin
Tel: 0733-66 68 24
E-post: calle.dahlin@forcepoint.com
www.forcepoint.com