Presentation
Sobona

Sobona utvecklar framtidens hållbara arbetsgivare

Publicerad 11 november 2019
Foto: Henric Forsell
Per Nordenstam, VD för Sobona. Foto: Henric Forsell
Per Nordenstam, VD för Sobona. Foto: Henric Forsell

Hållbar utveckling är inte ett abstrakt framtidsmål för de kommunala företagen. Här skapas det hållbara samhället varje dag, i stort som smått.
– Det är hos våra medlemmar som det händer. Här pågår ett medvetet, fokuserat och positivt arbete, ofta i det tysta, säger Per Nordenstam, VD för Sobona.

Sedan de kommunala företagens arbetsgivarorganisation Sobona bildades för drygt ett år sedan har en viktig uppgift varit att synliggöra medlemsföretagens centrala roll i att skapa det goda och hållbara samhället.
– Det som utmärker de kommunala företagen är att de förenar samhällsnyttan med affärsmässighet där långsiktighet, hållbarhet och effektiv användning av resurser går före kortsiktig vinstmaximering. Vi kallar det för affärsmässig samhällsnytta, säger Per Nordenstam.
Nyligen släpptes rapporten Samhällsbygge 2030, som tar avstamp i Agenda 2030 och beskriver hur de kommunala företagen arbetar med hållbar utveckling, miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Rapporten belyser deras viktiga roll, men är också tänkt som en levande kunskapsbank och ett forum för dialog. Den bygger bland annat på omfattande omvärldsanalys, intervjuer med ett stort antal medlemsföretag och invånare.
– Rapporten visar att arbetet med hållbar utveckling är integrerat i varje del av de kommunala företagens verksamhet. Det är ingen sidoverksamhet eller abstrakt målsättning, utan utgör kärnan i vad de gör, berättar Anna Lirén, utvecklingsstrateg på Sobona.

Framgångsfaktorer
Arbetet med hållbar utveckling i de kommunala företagen spänner över ett brett fält. Det handlar om allt från källsortering och omställning till förnybara energikällor, mångfalds- och jämställdhetsarbete, etisk kapitalplacering och hållbara upphandlingar. Samhällsbygge 2030 tar också upp utmaningar som hur de kommunala företagen bäst jobbar på lång sikt. Den beskriver även framgångsfaktorer som kan tjäna som goda exempel och inspiration.
– Vi ser tydligt att långsiktighet och engagemang hos ägare och ledning är viktiga framgångsfaktorer, liksom medvetna och medskapande medarbetare och dessa ambitioner måste också göras konkreta och integreras i vardagen. Kompetenshöjande insatser för personalen är betydelsefulla eftersom engagerade och kunniga medarbetare skapar en bra grund för dialog om de här frågorna mellan exempelvis arbetsmarknadens parter, säger Anna Lirén.
Rapporten kommer nu att lyftas i en rad olika sammanhang för att sprida kunskap om det viktiga arbete som de kommunala företagen gör för hållbar utveckling. Bland annat uppmärksammas den under Kvalitetsmässan i november och vid ledarskapsdagar och seminarier.
De kommunala företagens verksamhet utgör på många sätt själva stommen i samhällsbygget. Därför får deras arbete med hållbar utveckling både omedelbara och långsiktiga effekter på hela samhället.
– Vår vision är ett hållbart samhälle präglat av utveckling och tillit. Rapporten bekräftar att våra medlemmars verksamhet verkligen fungerar i linje med det. Många jobbar mot målen i Agenda 2030 och det finns ett oerhört engagemang. Detta stärker tilliten i hela samhället, säger Anna Lirén.

Anna Lirén, utvecklingsstrateg på Sobona. Foto: Henric Forsell
Anna Lirén, utvecklingsstrateg på Sobona. Foto: Henric Forsell

Verkar i det tysta
Trots att de kommunala företagen har ett så tydligt fokus på hållbar utveckling är detta ganska okänt för allmänheten.
– Många företag pratar hållbarhet, men ibland ligger det inte så mycket substans bakom de stora orden. Med våra företag är det tvärtom, de gör så enormt mycket, men lyfter sällan eller aldrig fram det, säger VD Per Nordenstam och berättar om kommunala energibolag som är helt fossilfria och kollektivtrafik som kör uteslutande på fossilfritt bränsle.
Ett centralt uppdrag för Sobona är att säkerställa kompetensförsörjningen i de kommunala företagen. Undersökningar visar att ungdomar vill ha meningsfulla arbeten där de gör samhällsnytta och verkar för en hållbar framtid. Våra medlemmar erbjuder just den typen av arbetsuppgifter, framhåller Per Nordenstam.
– Våra medlemmar träffar mitt i prick. Samhällsbygge 2030 blir ett viktigt redskap för att med fakta synliggöra allt det goda som sker. Vi lever i en omvälvande tid, där mörka bilder och reella problem präglar vår syn på framtiden. Vår rapport visar att mycket faktiskt ändå går åt rätt håll och att det sker mitt i vardagen, både konkret här och nu och långsiktigt.

Sobona

Sobona är de kommunala företagens arbetsgivarorganisation. Den tecknar kollektivavtal, stödjer medlemmarna i arbetsgivarfrågor och opinionsbildar för att stärka de kommunala företagen. Sobona bidrar till att medlemmarna blir mer attraktiva arbetsgivare och får de bästa förutsättningarna för att skapa affärsmässig samhällsnytta. Med arbetsgivarfrågorna på plats kan våra medlemmar fokusera på sitt uppdrag: Att agera långsiktigt och se till att kommunernas och regionernas resurser används effektivt. Sobonas vision är ett hållbart samhälle präglat av utveckling och tillit.
Sobona har cirka 1100 medlemmar med cirka 100000 medarbetare inom 12 branscher.

www.sobona.se

Läs rapporten Samhällsbygge 2030 här: www.samhallsbygge2030.se