Etikettarkiv: Arbetsgivarorganisation

Sobona utvecklar framtidens hållbara arbetsgivare

Per Nordenstam, VD för Sobona. Foto: Henric Forsell
Per Nordenstam, VD för Sobona. Foto: Henric Forsell

Hållbar utveckling är inte ett abstrakt framtidsmål för de kommunala företagen. Här skapas det hållbara samhället varje dag, i stort som smått.
– Det är hos våra medlemmar som det händer. Här pågår ett medvetet, fokuserat och positivt arbete, ofta i det tysta, säger Per Nordenstam, VD för Sobona.

Sedan de kommunala företagens arbetsgivarorganisation Sobona bildades för drygt ett år sedan har en viktig uppgift varit att synliggöra medlemsföretagens centrala roll i att skapa det goda och hållbara samhället.
– Det som utmärker de kommunala företagen är att de förenar samhällsnyttan med affärsmässighet där långsiktighet, hållbarhet och effektiv användning av resurser går före kortsiktig vinstmaximering. Vi kallar det för affärsmässig samhällsnytta, säger Per Nordenstam.
Nyligen släpptes rapporten Samhällsbygge 2030, som tar avstamp i Agenda 2030 och beskriver hur de kommunala företagen arbetar med hållbar utveckling, miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Rapporten belyser deras viktiga roll, men är också tänkt som en levande kunskapsbank och ett forum för dialog. Den bygger bland annat på omfattande omvärldsanalys, intervjuer med ett stort antal medlemsföretag och invånare.
– Rapporten visar att arbetet med hållbar utveckling är integrerat i varje del av de kommunala företagens verksamhet. Det är ingen sidoverksamhet eller abstrakt målsättning, utan utgör kärnan i vad de gör, berättar Anna Lirén, utvecklingsstrateg på Sobona.

Framgångsfaktorer
Arbetet med hållbar utveckling i de kommunala företagen spänner över ett brett fält. Det handlar om allt från källsortering och omställning till förnybara energikällor, mångfalds- och jämställdhetsarbete, etisk kapitalplacering och hållbara upphandlingar. Samhällsbygge 2030 tar också upp utmaningar som hur de kommunala företagen bäst jobbar på lång sikt. Den beskriver även framgångsfaktorer som kan tjäna som goda exempel och inspiration.
– Vi ser tydligt att långsiktighet och engagemang hos ägare och ledning är viktiga framgångsfaktorer, liksom medvetna och medskapande medarbetare och dessa ambitioner måste också göras konkreta och integreras i vardagen. Kompetenshöjande insatser för personalen är betydelsefulla eftersom engagerade och kunniga medarbetare skapar en bra grund för dialog om de här frågorna mellan exempelvis arbetsmarknadens parter, säger Anna Lirén.
Rapporten kommer nu att lyftas i en rad olika sammanhang för att sprida kunskap om det viktiga arbete som de kommunala företagen gör för hållbar utveckling. Bland annat uppmärksammas den under Kvalitetsmässan i november och vid ledarskapsdagar och seminarier.
De kommunala företagens verksamhet utgör på många sätt själva stommen i samhällsbygget. Därför får deras arbete med hållbar utveckling både omedelbara och långsiktiga effekter på hela samhället.
– Vår vision är ett hållbart samhälle präglat av utveckling och tillit. Rapporten bekräftar att våra medlemmars verksamhet verkligen fungerar i linje med det. Många jobbar mot målen i Agenda 2030 och det finns ett oerhört engagemang. Detta stärker tilliten i hela samhället, säger Anna Lirén.

Anna Lirén, utvecklingsstrateg på Sobona. Foto: Henric Forsell
Anna Lirén, utvecklingsstrateg på Sobona. Foto: Henric Forsell

Verkar i det tysta
Trots att de kommunala företagen har ett så tydligt fokus på hållbar utveckling är detta ganska okänt för allmänheten.
– Många företag pratar hållbarhet, men ibland ligger det inte så mycket substans bakom de stora orden. Med våra företag är det tvärtom, de gör så enormt mycket, men lyfter sällan eller aldrig fram det, säger VD Per Nordenstam och berättar om kommunala energibolag som är helt fossilfria och kollektivtrafik som kör uteslutande på fossilfritt bränsle.
Ett centralt uppdrag för Sobona är att säkerställa kompetensförsörjningen i de kommunala företagen. Undersökningar visar att ungdomar vill ha meningsfulla arbeten där de gör samhällsnytta och verkar för en hållbar framtid. Våra medlemmar erbjuder just den typen av arbetsuppgifter, framhåller Per Nordenstam.
– Våra medlemmar träffar mitt i prick. Samhällsbygge 2030 blir ett viktigt redskap för att med fakta synliggöra allt det goda som sker. Vi lever i en omvälvande tid, där mörka bilder och reella problem präglar vår syn på framtiden. Vår rapport visar att mycket faktiskt ändå går åt rätt håll och att det sker mitt i vardagen, både konkret här och nu och långsiktigt.

Sobona

Sobona är de kommunala företagens arbetsgivarorganisation. Den tecknar kollektivavtal, stödjer medlemmarna i arbetsgivarfrågor och opinionsbildar för att stärka de kommunala företagen. Sobona bidrar till att medlemmarna blir mer attraktiva arbetsgivare och får de bästa förutsättningarna för att skapa affärsmässig samhällsnytta. Med arbetsgivarfrågorna på plats kan våra medlemmar fokusera på sitt uppdrag: Att agera långsiktigt och se till att kommunernas och regionernas resurser används effektivt. Sobonas vision är ett hållbart samhälle präglat av utveckling och tillit.
Sobona har cirka 1100 medlemmar med cirka 100000 medarbetare inom 12 branscher.

www.sobona.se

Läs rapporten Samhällsbygge 2030 här: www.samhallsbygge2030.se

Sobona – en starkare röst för medlemsföretagen

Per Nordenstam, VD för Sobona. Foto: Gonzalo Irigoyen
Per Nordenstam, VD för Sobona. Foto: Gonzalo Irigoyen
Genom sammanslagningen av KFS och Pacta har de samhällsnyttiga företagen i våra kommuner och regioner fått en ny gemen­sam och kraftfull röst. Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation utvecklar det bästa ur de bägge tidigare organisationerna för att möta medlemmarnas behov och önskemål nu och i framtiden.

Sammanslagningen av de båda arbetsgivarorganisationerna har föregåtts av ett långt och intensivt arbete. Ny VD är Per Nordenstam, som tillträdde sin tjänst i våras. Han kommer närmast från en tjänst som kommundirektör i Håbo kommun och har lång erfarenhet av arbete inom kommuner och landsting.
– Jag hoppas och tror att min bakgrund ger mig en bra grund att stå på. Jag har en stark verklighetsförankring och stor respekt för våra medlemmars behov och utmaningar. Det är enormt spännande att få vara med och utforma Sobona från start och vi arbetar med örat mot marken för att skapa en organisation som verkligen är lyhörd för medlemmarna, säger han.

Två kulturer
Sobona utgör en arbetsgivarorganisation med betydligt större resurser, som har muskler och omfattande nätverk för att driva viktiga frågor och tillvarata medlemmarnas intressen. Det är delvis två kulturer som vardera bidrar med sitt perspektiv och sin särskilda kompetens. Grundvärderingen – att bidra med affärsmässig samhällsnytta – är fortfarande densamma.
– Det finns självklart utmaningar när två olika kulturer ska jämkas ihop och det är en spännande förändringsresa. Det har exempelvis funnits farhågor om att Sobona skulle bli mer politiskt styrt än de två tidigare organisationerna, men detta har inte besannats. Tvärtom finns ett starkt medlemsinflytande via de tolv branschråden. Nu jobbar vi hårt med att få viktiga bitar på plats och skapa ordning och reda, säger Per Nordenstam.

Dynamiska effekter
KFS och Pacta hade till stor del medlemmar inom samma branscher, men KFS hade större tyngdpunkt på företag inom energi och infrastruktur medan Pacta hade fler inom hälso- och sjukvård och räddningstjänst. Tack vare den gemensamma organisationen kan de båda organisationerna nu dra nytta av varandra och överbrygga gapet mellan olika företag och branscher och skapa nya spännande samarbetsytor.
– Det ger många dynamiska effekter och det faktum att Sobona har sina lokaler i samma hus som SKL ger också fördelar. Här har vi tillgång till en rad experter och specialistfunktioner. Det är resurser som vi verkligen kan dra nytta av och som ger mervärde för våra medlemmar, menar Per Nordenstam.

Kompetensförsörjning
En avgörande fråga för medlemsföretagen är kompetensförsörjningen. Där är en viktig uppgift för Sobona att synliggöra de kommunala företagen som attraktiva och spännande arbetsgivare. Per Nordenstam framhåller att den unga generationen ofta tycker att det är viktigt att arbetsgivare bidrar till samhällsnytta. Därför gäller det för medlemsföretagen att vårda sina varumärken och marknadsföra sig.
– Det kan finnas en okunskap om vad våra medlemsföretag tillför i form av samhällsnytta, något som unga efterlyser i sina yrkesval. Det är ofta en perfekt matchning mellan vad företagen kan erbjuda som arbetsgivare och vad unga värdesätter. Det är en pedagogisk uppgift att föra fram att det är hos våra medlemmar som det goda samhället dagligen skapas.
En annan viktig fråga är att arbeta inkluderande och förenkla exempelvis validering av personer med utländska utbildningar. Sobona erbjuder många verktyg som främjar att fler medlemsföretag inspireras till att rekrytera mer strategiskt.
Per Nordenstam tycker att det finns ett stort engagemang för den nya arbetsgivarorganisationen bland de 1 100 medlemmarna. Det är en dynamisk sektor, där nya bolag bildas kontinuerligt och där framtidsfrågorna tas på största allvar. Han är övertygad om att Sobona har alla förutsättningar att kraftfullt tillvarata medlemmarnas intressen och bidra till att rusta dem inför framtiden.
– Oavsett bransch har vi alla ett gemensamt DNA. Det är att göra nytta och att ta ansvar för att bygga det goda, välfungerande samhället.

Sobona
Sobona är kommunala företagens arbetsgivarorganisation. Våra medlemmar är kommunala och landstingskommunala aktiebolag, handelsbolag, stiftelser, ideella föreningar, ekonomiska föreningar och kommunalförbund, men även bolag som ägs av redan nämnda medlemmar, samt en del privata utförare av viktig kommunal eller landstingskommunal verksamhet som har lämnats över. Sobona har cirka 1 100 medlemmar med cirka 100 000 medarbetare. Sobona verkar för arbetsfred genom att teckna och vidmakthålla centrala och samhällsekonomiskt ansvarsfulla kollektivavtal. Sobona utvecklar tillsammans med sina medlemmar arbetsgivarrollen. Medlemsföretagen finns inom följande branscher: Energi, Räddningstjänst, Hälso- och sjukvård, Vård och omsorg, Personlig assistans, Utbildning, Trafik, Fastigheter, Vatten och miljö, Flygplatser, Besöksnäring och kulturarv samt Region och samhällsutveckling.
www.sobona.se

Samhällsnyttiga bolag får ny kraftfull röst

Monica Ericsson, VD för KFS och Markus Gustafsson, VD för Pacta.
Monica Ericsson, VD för KFS och Markus Gustafsson, VD för Pacta.
Snart sjösätts Sveriges största arbetsgivarorganisation för samhällsnyttiga bolag. KFS och Pacta går ihop och bildar en ny organisation med fokus på affärsmässig samhällsnytta, medlemsinflytande och hög servicenivå. Det blir en kraftfull röst, med hög kompetens att tillvarata sina medlemmars intressen och möta framtidens utmaningar.

Arbetet med att föra samman de båda arbetsgivarorganisationerna har pågått under en längre tid och i nära samråd med medlemsföretagen. Den första januari nästa år blir det officiella startskottet för den nya organisationen, som ännu inte har fått ett namn.
– Det är en otroligt spännande och unik process där vi har medlemmarnas behov i fokus. Våra medlemmar får en dubbelt så stor och kraftfull organisation som kommer att kunna driva deras intressen med större bredd och djup kompetens. Samhället står inför stora förändringar och genom samgåendet får vi helt andra muskler för att möta de arbetsgivarutmaningar som våra medlemmar står inför, säger Monica Ericsson, VD för KFS.
KFS och Pacta har till stora delar medlemmar i samma branscher och liknande arbetssätt, men det finns en del skillnader. Exempelvis har KFS fler medlemmar inom energi och infrastruktur medan Pacta har fler medlemmar inom hälso- och sjukvård och räddningstjänst. Med en gemensam organisation kan man överbrygga gapet mellan företag och branscher, bygga starkare nätverk och hitta nya samarbetsytor.
– Det finns stor potential att utöka samarbete, när det gäller exempelvis frågor om kompetensförsörjning, utbildning, digitalisering och annat. Det är ju stora framtidsutmaningar som vi står inför och då krävs kompetens och specialkunskap. Vi får också större förutsättningar för att driva frågor på nationell nivå säger Markus Gustafsson, VD för Pacta.

Självständig arbetsgivarorganisation
En annan skillnad som funnits mellan de båda organisationerna är att Pacta av tradition har haft ett mycket närmare samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.
– SKL har en omfattande multiprofessionell kompetens som våra medlemmar nu får tillgång till. Det är en stor resurs och god potential för de samhällsnyttiga företagen, säger Monica Ericsson. Samtidigt betonar hon och Markus Gustafsson att den nya arbetsgivarorganisationen kommer att vara självständig och arbeta fristående från SKL:
– Den nya organisationen hamnar inte på något sätt i skuggan av SKL, utan företräder sina medlemmar på ett helt oberoende sätt. Däremot kan vi ta del av den stora kunskap och kompetens som finns på SKL och samverka med dem i frågor som har betydelse för våra medlemmar.

Nära medlemsföretagen
Sammanslagningen av KFS och Pacta har skett i tätt samråd med medlemsföretagen, vars synpunkter har varit centrala under hela processen, från beslut om fusion till utformningen av den nya organisationens arbetssätt. Under resans gång har det funnits en hel del farhågor från medlemmar inom KFS om att SKL och Pacta skulle sätta för mycket prägel på den nya organisationen.
– Inom KFS har vi lagt stor energi på att informera om uppdraget för den nya organisationen och under hand fått våra medlemmars förtroende. Nu är det vår uppgift att initialt förvalta det ansvaret och ge den nya organisationen en bra start, berättar Monica Ericsson och Markus Gustafsson.
– Det finns ingen polarisering mellan KFS och Pacta, utan vi är alla väldigt måna om att detta ska bli något nytt, med en egen identitet, där det bästa av de båda kulturerna smälter samman. En skillnad för Pactas medlemmar blir att den nya organisationen blir mer medlemsstyrd, som KFS.
Fortfarande återstår en del viktigt arbete för att få den nya organisationen på plats. Namn, budget, verksamhetsplan är på väg fram och en ny VD förväntas tillsättas närmare årsskiftet. För Monica Ericsson och Markus Gustafsson är det med stolthet, och lite vemod, som de avslutar sina VD-uppdrag i samband med fusionen.
– Mest känner vi glädje, nybygg­aranda och förväntan. Sammanslagningen ligger helt i tiden och är rätt sätt att möta de utmaningar som arbetsmarknaden och dess parter står inför. Det är en ynnest och väldigt roligt att få vara med och lägga grunden för det.

KFS och Pacta
Den nya organisationen, som startar den 1 januari 2018 genom sammanslagningen mellan KFS och Pacta, får cirka 1 200 allmännyttiga medlemsföretag, som tillsammans sysselsätter omkring 90 000 medarbetare. Medlemmarna är såväl privata som offentliga. Målet med sammanslagningen är att skapa en ännu starkare och effektivare arbetsgivarorganisation för de samhällsnyttiga företagen. Samtidigt breddas och fördjupas kompetensen inom en rad områden så att man kan ge ännu bättre service till medlemmarna och bli en kraftfull och tydlig röst i samhällsdebatten.
www.kfs.net
www.pacta.se