Etikettarkiv: Regeringen

Digitalisering – ett medel för att nå viktiga samhällsmål

Åsa Zetterberg, Chief Digital Officer i regeringen.
Åsa Zetterberg, Chief Digital Officer i regeringen.
Riksdagens mål är att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.
– I grunden handlar det om att använda digitaliseringens möjligheter som ett medel för att nå andra viktiga samhällsmål, säger Åsa Zetterberg, regeringens Chief Digital Officer.

Åsa Zetterberg är regeringens digitaliseringschef. Hennes uppgift är att driva på genomförandet av den digitaliseringsstrategi som regeringen beslutade om i maj 2017. Det övergripande målet är att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.
– Även om Sverige är ett av världens digitalt mest mogna länder har vi ett behov av att accelerera ytterligare, inte minst med tanke på att utvecklingen hela tiden går framåt. Det går inte att leva på gamla meriter.
Hon beskriver den pågående digitaliseringen som en omställningsresa där nation och samhälle, offentlig verksamhet, företag och individer ska gå från en tillvaro där digitalt inte var per default, till att nu vara ett faktum.
– Många nya företag har med sig digitaliseringen och dess möjligheter från start. Men det är många befintliga organisationer som behöver ställa om och hantera sitt arv och sin kultur för att flytta in uppdrag, arbetssätt och erbjudanden till en värld som i vissa avseenden ser annorlunda ut än för bara några år sedan.

Stor omställning
Den stora utmaningen, menar Åsa Zetterberg, är inte tekniken utan omställningen i sig.
– För att lyckas med omställningen behöver vi vara lyhörda mot omvärlden och de vi finns till för och involvera många olika typer av kompetenser och individer. Det går inte att marginalisera digitaliseringen till en it-fråga som bara rör dem som är tekniskt bevandrade.
Eftersom möjligheterna hela tiden utvecklas med ny teknologi, efterfrågan och mognad hos kunder, medborgare och verksamheter kan man inte ange en exakt tidpunkt då målet om att Sverige ska vara världsbäst på digitalisering är uppnått.
– Vi kommer liksom inte kunna säga att vi är klara, det handlar snarare om att gå i takt med tiden. Vår strävan att bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter vilket kommer att gynna oss väl i arbetet med att skapa nya jobb, öka konkurrenskraften och inte minst när det gäller att skapa hållbarhet, en god livskvalitet och välfärd. Digitaliseringen är i det avseendet ett medel för många andra viktiga samhällsmål, fastslår Åsa Zetterberg.

Julie Améen, ansvarig för offentlig sektor på CGI Sverige.
Julie Améen, ansvarig för offentlig sektor på CGI Sverige.
Öka takten
Även Julie Améen, som ansvarar för offentlig sektor på CGI Sverige, är inne på att det inte är tekniken utan den digitala transformationen som är den stora utmaningen, inte minst inom offentlig sektor. Viktigt är också att öka takten.
– Enligt en granskning av Riksrevisionen som gjordes i våras behövs det 200 miljarder extra i statsbidrag om välfärden år 2030 ska hålla samma kvalitet som idag. Här blir digitaliseringen ett viktigt verktyg för att klara skola, vård och omsorg utan att höja skatterna, men det börjar bli bråttom.
Ett led i arbetet, menar Julie Améen, är att automatisera enkla, regelstyrda processer i syfte att jobba smartare och hushålla med befintliga personella resurser.
– Det krävs dock mer än ny teknik för att lyckas. Digitalisering och automatisering av processer påverkar människors arbete och det är viktigt att vara transparent, inkluderande och visa på alla positiva effekter, även för medarbetaren. Ett exempel är Trelleborgs kommun som digitaliserat och automatiserat en social bidragstjänst med mycket gott resultat. När socialtjänsten i en annan kommun skulle göra samma sak blev det oro och handläggare valde att sluta i protest. Rätt ledarskap är en oerhört viktig aspekt i olika verksamheters digitala resa.

Lagarbete
En annan viktig lärdom är att digitaliseringsprojekt förses med rätt resurser redan från början.
– Här gäller det att skapa team där det, förutom medarbetare från berörda verksamheter, ingår både kommunikatörer, jurister och it-människor, för att nämna några viktiga kompetensområden. Nu gäller det vår välfärd och för att lyckas öka digitaliseringstakten i offentlig sektor måste alla sträva mot en gemensam målbild och se möjligheter istället för hinder.
Hon framhåller även vikten av att skapa värde i de digitala tjänsterna.
– Riktigt bra e-tjänster skapar inte bara en enklare vardag för medborgaren utan frigör även tid på insidan, vilket gör att medarbetare kan lägga fokus på verkligt värdeskapande. För att komma dit gäller det att digitalisera hela processen och inte bara skapa ett digitalt gränssnitt på utsidan.

Samverkan krävs för digital förnyelse av offentlig sektor

Therese Kristensson, departementssekreterare, Enheten för digital förvaltning.
Therese Kristensson, departementssekreterare, Enheten för digital förvaltning.
En enklare vardag för medborgarna, en öppnare förvaltning som stöder innovation och delaktighet i samhället samt ökad kvalitet och effektivitet i verksamheten. Det är de övergripande målen i regeringens satsning Digitalt först, som fokuserar på en digital förnyelse av det offentliga Sverige.

Digitaliseringen anses vara den just nu enskilt största förändringsfaktorn som påverkar alla delar av samhället. I Sverige har regeringen satt upp ett mål om att landet ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Ett led i det arbetet är satsningen Digitalt först, som drivs av Enheten för digital förvaltning på Finansdepartementet, i samverkan med ett antal olika aktörer.
– Satsningens främsta uppgift är att föra fram regeringens vindriktning för offentlig förvaltning och bidra till en högre kvalitet och flexibilitet i de offentliga verksamheterna, säger Therese Kristensson, departementssekreterare, Enheten för digital förvaltning.
Sedan Digitalt först startade 2015 har arbetet inriktats på fem olika områden som omfattat allt från nationell digital infrastruktur, digital mognad och innovationsförmåga till samlat ansvar.
– Det finns idag ingen myndighet med samlat ansvar för digitalisering, förklarar Therese Kristensson som vidare berättar att det femte området fokuserar på hur juridiska hinder mot digitalisering av offentliga verksamheter kan undanröjas.
En av de största utmaningarna menar hon är extern och intern samverkan.
– Det behövs smartare lösningar som kan binda ihop systemen inom offentlig sektor. Vi måste även se över hur man kan åstadkomma en samverkan med privata aktörer som utför tjänster som tidigare skötts av det offentliga.

Ledarfråga
En annan utmaning är digital mognad.
– Statens kostnader för it uppgår till cirka 25 miljarder kronor varje år. Många projekt drar över budget och en del misslyckas. Här finns stora besparingar att göra, och ett sätt är att öka den digitala kompetensen, inte minst inom chefsleden. Det är de som står för styrningen och ledarskapet som ska bära detta framåt, mot en ökad samordning inom den offentliga sektorn så att vi kan uppnå önskade besparingar och nyttor.
Den senaste höstbudgeten innehåller stora satsningar på digitalisering av den offentliga sektorn. En ny myndighet, stärkt styrning och samordning av informationsförsörjning samt ökade medel för att främja öppna data är några satsningar som regeringen aviserat.
– Det övergripande politiska målet är en innovativ, samverkande och digital förvaltning, ett mål vi fortsätter att arbeta mot även efter 2018 då Digitalt först-satsningen är till ända, avslutar Therese Kristensson.