Samverkan krävs för digital förnyelse av offentlig sektor

Publicerad 8 november 2017
Text: Anette Bodinger

Therese Kristensson, departementssekreterare, Enheten för digital förvaltning.
Therese Kristensson, departementssekreterare, Enheten för digital förvaltning.
En enklare vardag för medborgarna, en öppnare förvaltning som stöder innovation och delaktighet i samhället samt ökad kvalitet och effektivitet i verksamheten. Det är de övergripande målen i regeringens satsning Digitalt först, som fokuserar på en digital förnyelse av det offentliga Sverige.

Digitaliseringen anses vara den just nu enskilt största förändringsfaktorn som påverkar alla delar av samhället. I Sverige har regeringen satt upp ett mål om att landet ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Ett led i det arbetet är satsningen Digitalt först, som drivs av Enheten för digital förvaltning på Finansdepartementet, i samverkan med ett antal olika aktörer.
– Satsningens främsta uppgift är att föra fram regeringens vindriktning för offentlig förvaltning och bidra till en högre kvalitet och flexibilitet i de offentliga verksamheterna, säger Therese Kristensson, departementssekreterare, Enheten för digital förvaltning.
Sedan Digitalt först startade 2015 har arbetet inriktats på fem olika områden som omfattat allt från nationell digital infrastruktur, digital mognad och innovationsförmåga till samlat ansvar.
– Det finns idag ingen myndighet med samlat ansvar för digitalisering, förklarar Therese Kristensson som vidare berättar att det femte området fokuserar på hur juridiska hinder mot digitalisering av offentliga verksamheter kan undanröjas.
En av de största utmaningarna menar hon är extern och intern samverkan.
– Det behövs smartare lösningar som kan binda ihop systemen inom offentlig sektor. Vi måste även se över hur man kan åstadkomma en samverkan med privata aktörer som utför tjänster som tidigare skötts av det offentliga.

Ledarfråga
En annan utmaning är digital mognad.
– Statens kostnader för it uppgår till cirka 25 miljarder kronor varje år. Många projekt drar över budget och en del misslyckas. Här finns stora besparingar att göra, och ett sätt är att öka den digitala kompetensen, inte minst inom chefsleden. Det är de som står för styrningen och ledarskapet som ska bära detta framåt, mot en ökad samordning inom den offentliga sektorn så att vi kan uppnå önskade besparingar och nyttor.
Den senaste höstbudgeten innehåller stora satsningar på digitalisering av den offentliga sektorn. En ny myndighet, stärkt styrning och samordning av informationsförsörjning samt ökade medel för att främja öppna data är några satsningar som regeringen aviserat.
– Det övergripande politiska målet är en innovativ, samverkande och digital förvaltning, ett mål vi fortsätter att arbeta mot även efter 2018 då Digitalt först-satsningen är till ända, avslutar Therese Kristensson.