Etikettarkiv: Utbildning

Lantmäteriet styr mot en digital samhällsbyggnadsprocess

Malin Klintborg, uppdragsledare för regeringsuppdragen hos Lantmäteriet. Foto: Stéfan Estassy
Malin Klintborg, uppdragsledare för regeringsuppdragen hos Lantmäteriet. Foto: Stéfan Estassy
Lantmäteriet arbetar med fyra omfattande regeringsuppdrag i syfte att skapa en standardiserad digital samhällsbyggnadsprocess genom att tillgängliggöra all geodata till processen. Målet är ett effektivare, nationellt standardiserat informationsflöde, med underlag för beslut och avancerade simuleringar och analyser.

En standardiserad digital informationsinfrastruktur lägger grunden för en digital transformation, där såväl myndigheter som medborgare och privata aktörer på ett enkelt sätt kan lämna samt ta del av information man behöver när man behöver den. Det finns ett antal grundläggande principer för digitalisering; de främsta är att information skördas från källan, att den är öppen och tillgänglig och att man återanvänder redan inlämnade uppgifter.
– Det finns en allt större förväntan från medborgarna att kunna hantera sina ärenden digitalt, oavsett var i landet man bor, och för de aktörer som agerar i flera kommuner är nationell standard en förutsättning för effektivitet. Därför krävs en bred samverkan nationellt där myndigheterna måste ta ett större ansvar vad gäller att utforma lösningar för detta, berättar Malin Klintborg, uppdragsledare för regeringsuppdragen.
– Samtidigt har Boverket uppdrag att säkerställa att Plan- och bygglagen stödjer en digital samhällsbyggnadsprocess. När detta uppdrag möter Lantmäteriets om informationshantering, fås en helhet som behövs.

Behöver standardisera information och etablera nationella riktlinjer
Uppdragen omfattar bland annat hur man på bästa sätt kan göra all geodata i samhällsbyggnads-processen tillgänglig via nationella tjänster, samt att säkerställa nationella riktlinjer för information och tjänster, oavsett geodata eller annan information. Dessa är avgörande för att offentlig information och offentliga tjänster ska kunna ses och hanteras som ett system. En viktig aspekt av arbetet är att utforma ett juridiskt ramverk som stödjer urval, hantering och nyttjande av standardiserad offentlig information samt stödjer det sätt och den tekniska struktur denna information kommer att göras tillgänglig med. I till exempel Estland finns redan ett sammanhållet system för offentlig sektor och det är något även Sverige behöver, men det måste göras på ett sätt som speglar svensk styrning samt integritets- och säkerhetsnivå.
– Tillgången till standardiserade informationsmängder möjliggör auto­matiska processer, vilket leder till kortare handläggningstider. Samtidigt får handläggare ett större stöd av de underliggande digitala modellerna så de enklare kan visualisera förändringar för medborgarna samt göra avancerade analyser för exempelvis jordskred, flödes­analyser och översvämningar. Något som spelar stor roll vid framtagande av detaljplaner, vid fastighetsbildning och bygglov. Det ger oss förutsättningar för att ta klokare, mer involverande och mer långsiktiga beslut, konstaterar Malin.

Utbildar berörda parter
Ett annat uppdrag handlar om att höja kompetensen hos kommunledningar, nämnder och handläggare kring digitaliseringen och de möjligheter den medför. Automatisering och robotisering medför ett förändrat arbetssätt och uppdragets mål är att skapa bästa möjliga förutsättningar för berörda parter att dra nytta av förändringarna.
– Ett inträde i en digital transformation kommer att kraftigt påverka dagens ekonomiska modeller, och vårt uppdrag syftar till att hjälpa aktörerna att förbereda sig på detta.
Redan idag finns det många kommuner som drar nytta av digitaliseringen, exempelvis genom ett papperslöst och delvis robotiserat bygglovsflöde. Men för att nå en digital transformation, krävs att man lyfter frågorna och är beredd på att ta investeringar i vissa delar av organisationen, medan effekterna uppstår i andra delar, eller i andra organisationer.

Ett komplext arbete
Just nu lägger Lantmäteriet och dess samarbetspartner grunden för en plattform att bygga långsiktigt på. Det är ett arbete som omfattar 290 kommuner, 40 myndigheter och många privata aktörer som alla ska samsas i processen. Kommunikation blir därför än viktigare och det fokuserar Lantmäteriet på redan idag i samverkan med exempelvis Boverket, Länsstyrelserna, SKL och organisationerna i Geodatarådet.
– Att få alla att dra åt samma håll är en utmaning, och digitaliseringen ställer krav på standardiserade lösningar, vilka växer fram i samverkan. För många aktörer kommer digitaliseringen att innebära ett omfattande finansiellt åtagande samt förändrade arbetssätt. När detta rullas ut på nationell nivå kommer det att förutsätta ett visst mått av tvingande regler, men i förlängningen är det något vi alla kommer att dra nytta av, avslutar Malin.

Lantmäteriet
Lantmäteriet har av regeringen fått uppdrag att verka för en digital samhällsbyggnadsprocess. Målet är en enhetlig och effektiv digital samhällsbyggnadsprocess som är till nytta för enskilda, företag, kommuner, statliga myndigheter och andra aktörer. För genomförande av regeringsuppdragen och för uppbyggnaden av en nationell digital infrastruktur för geodata arbetar Lantmäteriet i nära samverkan med bland annat organisationerna i Geodatarådet.

Lantmäteriet
Tel: 0771-63 63 63
E-post: kundcenter@lm.se
www.lantmateriet.se

Samlade krafter mot segregation

Charlotte Johansson, verksamhetschef på Delegationen mot segregation. Foto: Ulrika Pudas
Charlotte Johansson, verksamhetschef på Delegationen mot segregation. Foto: Ulrika Pudas
Baserat på inhämtad kunskap och erfarenhet ska den nya myndigheten Delegationen mot segregation motverka orsaker till och minska effekter av segregation. En av framgångsfaktorerna är ökad samverkan, både mellan aktörer och olika samhällssektorer.

Delegationen mot segregation startade den 1 januari 2018 och har redan satt igång ett omfattande arbete.
– Vi har en koordinerande roll och ska verka genom andra. Vi vill därför nå ut mer till kommuner och regioner då det bland annat är där åtgärder mot segregation måste ske, förklarar Charlotte Johansson, verksamhetschef på myndigheten.
Delegationen mot segregation bildades för att ta ett helhetsgrepp på arbetet mot segregation. Tidigare stöddes enskilda projekt runt om i landet, men det är först när initiativen knyts samman som en mer hållbar effekt uppnås.
– När aktörer samverkar ökar förändringskraften. Eftersom segregation rör flera områden i samhället, till exempel utbildning och boende, är det viktigt att samverkan sker sektorsövergripande.

Uppföljningssystem och kartläggningar
Myndigheten har under året påbörjat ett arbete med att utveckla ett uppföljningssystem tillsammans med SCB.
– Med faktiska kunskaper om segregationens utveckling lokalt och nationellt, kan man angripa orsakerna bakom och minska effekterna.
Myndigheten har ekonomiska medel som kan delas ut som stöd för att främja samverkan.
– Vi ger nu bidrag till ideella föreningar och stiftelser samt kommuner och landsting för att genomföra kartläggningar och behovsanalyser, så att de ska veta vilka långsiktiga insatser som behöver göras i nästa steg. Myndigheten kommer att sprida resultaten, som blir en unik kunskap om nuläget i landet. Den 1 november öppnade vi för ansökan inför 2019.
Delegationen mot segregation har även ett riktat stödprogram till 32 kommuner med områden med socioekonomiska utmaningar. De satsningarna är liksom stora delar av myndighetens verksamhet mycket långsiktiga, stöd kan ges fram till 2025.
– Det är en annan viktig del i helhetsgreppet, att det inte ska vara kortsiktiga projekt som riskerar att läggas ner nästa år. Det är först när man kan jobba långsiktigt som resultaten kommer, avslutar Charlotte Johansson.

Delegationen mot segregation
Delegationen mot segregation har till uppgift att främja samverkan, bygga och sprida kunskap och ge ekonomiskt stöd, så att insatserna mot socioekonomisk segregation får bättre effekt.
Myndigheten är en nationellt samlande kraft i arbetet mot segregation och det långsiktiga målet är att förbättra situationen i områden med socioekonomiska utmaningar och motverka strukturella orsaker till segregation.
www.delmos.se