Etikettarkiv: Vision

Vi vill ha bäst företagsklimat i Sverige

Peter Schölander, kommunstyrelsens ordförande, Herman Crespin, kommunchef och Åsa Lundqvist Peyron, näringslivschef i Höganäs kommun. Foto: Lars Jansson
Peter Schölander, kommunstyrelsens ordförande, Herman Crespin, kommunchef och Åsa Lundqvist Peyron, näringslivschef i Höganäs kommun. Foto: Lars Jansson

Under de senaste åren har Höganäs kommun klättrat stadigt i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimat. I år hamnade kommunen på andra plats och ambitionen är att förr eller senare knipa förstaplatsen.

När näringslivschefen Åsa Lundqvist Peyron kom till Höganäs för sex år sedan låg kommunen på 17:e plats i Svenskt näringslivs ranking av företagsklimat i kommunerna. Sedan dess har det skett ett strategiskt förbättringsarbete inom en stor mängd områden och företagsklimatet är en ständig punkt på agendan.
– Det är fantastiskt roligt att hamna på andra plats. Vi har legat bra till inom näringslivsområdet länge och det gör det svårare att klättra, så detta är ett bra kvitto på att vårt utvecklingsarbete ger resultat, säger Åsa.

Håller frågan levande
Hon betonar att framgången har krävt många ingredienser och att det fortfarande finns områden som går att förbättra. De senaste åren har kommunen etablerat tydliga rutiner, vilka bland annat inkluderar företagsbesök varje vecka, en företagslots, mötesplatser för politiker, tjänstemän och företag samt kontinuerliga utbildningar för tjänstepersoner och politiker med företagskontakter.
– Därutöver har vi ett näringslivsutskott bestående av politiker och kommunchef, som en gång i månaden uppdateras om vad som är aktuellt. Vi arbetar konstant med dessa frågor inom hela organisationen, inte bara på näringslivsavdelningen. Självklart är Höganäs inte ensamt om att göra sådana här satsningar, men vi har sett att det är viktigt att frågan hålls levande.

Har förtydligat sin vision
Kommunchefen Herman Crespin tycker även han att det är roligt att få bekräftelse på att Höganäs ansträngningar ger resultat. Han konstaterar att ett dylikt förbättringsarbete kräver uthållighet och att det ibland kan vara svårt att hålla sig på den inslagna vägen. Liksom Åsa poängterar han vikten av att ständigt ha näringslivsfrågorna på dagordningen och att ha en öppen och kontinuerlig kommunikation.
– Vi har förtydligat vissa delar av vår vision, i synnerhet de strategier som handlar om att förenkla för företag och växla upp besöksnäringen. Orsaken är att olika aktörer ska ha lättare att förstå vilken ambition vi har, vad vi vill och likaså vad vi förväntar oss av oss själva. Det är lätt att vila på gamla lagrar när det går bra, så vi måste hela tiden sträva framåt.

”Vi siktar på att vara familjära men professionella”

Viktigt att skapa förtroende
En viktig aspekt är att skapa förtroende och bygga en relation mellan kommunen och dess näringsliv. Det är nämligen förutsättningen för att föra en dialog i positiv anda där alla parter kan vara öppna och ärliga.
– Vi siktar på att vara familjära men professionella. Det innebär att vi ska vara lätta att nå och hitta, att vi ska ha förståelse för företagens behov och önskemål, men att vi samtidigt är noga med att upprätthålla olika riktlinjer och att vi ser till att allting sker inom lagens ramar.
Han får medhåll av kommunstyrelsens ordförande Peter Schölander, som understryker att ambitionen har varit att fungera som företagarnas partner snarare än en myndighet.
– Vi ska vara den man som företagare vänder sig till för att få hjälp och tillgång till stöd och information. Eftersom vi har ett parti­överskridande fokus på dessa frågor har vi möjligheten att vara bollplank på ett stabilt och enkelt sätt.

Kommunerna utmanar varandra
Höganäs resultat blir än mer imponerande då man tar i beaktning det faktum att det finns ett flertal parametrar i Svenskt Näringslivs ranking, inom exempelvis infrastruktur, som kommunen på grund av sitt läge inte kan uppfylla. Schölander betonar dock att kommuner över hela Sverige blir allt bättre och starkare.
– Vi utmanar varandra och det blir en sporre till att fortsätta utvecklas. För oss har det inneburit att ständigt försöka hitta framkomliga vägar. Det är lätt att säga nej, för då riskerar man inte att det blir fel. Spannet är dock jättestort och därför har vi föresatt oss att inte säga nej, utan att försöka hitta en väg som passar. Det har gett fantastiska och många gånger väldigt positiva resultat.
Peter ser ljust på framtiden och är övertygad om att Höganäs bara kan bli bättre framöver. Han medger att det ibland kan bli fel fortfarande, men menar att det blir allt mer sällan.
– Vi ska bli ännu bättre på att hjälpa företagarna och skapa ett ännu bättre klimat. Det finns massor av förbättringspotential här – vi är ju trots allt bara tvåa!

Framgångsrik digitalisering förutsätter delaktighet

Veronica Magnusson, förbundsordförande för Vision. Foto: Vision
Veronica Magnusson, förbundsordförande för Vision. Foto: Vision

Digitaliseringen innebär en utmaning men också en stor utvecklingsmöjlighet för landets kommuner och regioner. Digitaliseringen kan frigöra tid, minimera antalet monotona arbetsmoment och ge medarbetarna mer tid till mänskliga möten. Samtidigt är det helt nödvändigt för kommunerna att hitta strukturerade metoder som involverar medarbetarna i hela digitaliseringsutvecklingen.

– För att digitaliseringens potential ska kunna nyttjas fullt ut är det helt avgörande att medarbetarna involveras i hela förändringsprocessen. De är experter på verksamheten och deras kunskap är en värdefull resurs i digitaliseringsarbetet, säger Veronica Magnusson, Visions förbundsordförande.
Flera indikatorer tyder på att många kommuner hittills betraktat digitaliseringen som något man adderar till snarare än inkluderar i den ordinarie verksamhetsutvecklingen. Ett sådant synsätt riskerar att resultera i bristande användarvänlighet och, inte minst, att medarbetarnas delaktighet och engagemang i digitaliseringen minskar. Det kan även resultera i it-stress och frustration bland medarbetarna.

”Digitaliseringen är här för att stanna”

Rejäla digitaliseringskliv krävs
– Ett flertal av landets kommuner behöver ta rejäla kliv här. Digitaliseringen är här för att stanna, den behöver inkluderas som en självklar del av verksamhetsutvecklingen. Många chefer och ledare är förstås vana vid verksamhetsutveckling, men rollen som digital förändringsledare känns ofta ny och obekant, säger Veronica Magnusson.
Suntarbetsliv, som Vision är en del av, har tagit fram ett verktyg för en bättre digital arbetsmiljö, ”Digi-ronden”. Verktyget lanserades i maj och är tillgängligt för alla kommuner och regioner som behöver ett stöd i att utveckla sin digitala arbetsmiljö.

Stort engagemang bland medarbetarna
Veronica Magnusson upplever att många medarbetare vill involveras i digitaliseringsutvecklingen. Det gäller att tillvarata det engagemanget på bästa sätt.
– Vi ser ett behov av nationell samordning mellan kommuner och regioner kring just digitalisering. Kommunerna har likartade behov, och ska inte behöva uppfinna hjulet igen genom att utveckla egna lösningar som endast tillämpas i en kommun. Många chefer ute i kommunerna funderar just nu kring vad de kan och får göra samt rent konkret hur de exempelvis kan göra för att utveckla välfärdsteknik i omsorgen. Det kan handla om att öka användningen av digitala hjälpmedel för att minska rutinarbete och administration. Det kan frigöra tid för medarbetarna så att de kan arbeta med mer kvalificerade arbetsuppgifter och med mänskliga möten, säger hon.

Jobbar du i kommun?

Jobbar du i kommun? Då ska du vara med i Vision – fackförbundet för dig som är tjänsteman eller chef inom välfärden.

Vi jobbar för att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv, till exempel genom att förhandla fram kollektivavtal med bra villkor. Dessutom ingår en av marknadens bäst inkomstförsäkringar, facklig rådgivning, karriärtjänster, rabatter och mycket mer.

Klicka här för att läsa mer

Nacka – superkommun i utveckling

Lena Dahlstedt, stadsdirektör i Nacka kommun. Foto: Sören Andersson / Nacka kommun
Lena Dahlstedt, stadsdirektör i Nacka kommun. Foto: Sören Andersson / Nacka kommun
Nacka är en av årets superkommuner. Fokus på en hög lägsta­nivå och ekonomi i balans är några av framgångsfaktorerna. Nu tar kommunen nästa steg och bygger stad i centrala Nacka. Totalt ska 20 000 nya bostäder och 15 000 nya arbetsplatser få plats i hela Nacka.

Det är tidningen Dagens Samhälle som korar årets superkommuner, ett pris för kommuner ”som lyckas exceptionellt väl och står särskilt starkt rustade inför framtiden”. Utmärkelsen baseras på hur kommunen presterat inom en rad nyckelområden. Nackas framgångar är resultatet av ett långvarigt och konsekvent kvalitetsarbete och ständig utveckling, menar stadsdirektör Lena Dahlstedt:
– Årets superkommun är en väldigt rolig utmärkelse att få, eftersom den är helt faktabaserad och speglar hur det faktiskt ser ut inom våra olika områden. Utmärkelsen är ett kvitto på att vårt fokus, en riktigt hög lägstanivå i alla verksamheter, har gett resultat.

Bra skolor driver utveckling
Lena Dahlstedt lyfter fram förskolan och skolan som en nyckelfaktor när det gäller att stå starkt rustad för framtiden. Kommunen har under lång tid prioriterat utbildning högt. För tio år sedan inleddes ett strukturerat kvalitetsarbete, med tydliga mål i linje med läroplanen. Man arbetar metodiskt med kontinuerliga uppföljningar med alla skolor och förskolor varje år.
– Alla barn i Nacka ska ges de allra bästa förutsättningarna att lyckas. Vi arbetar långsiktigt och uthålligt för att varenda elev ska klara sig och idag har nästan alla elever fullständiga betyg när de går ut grundskolan. Vi har ett väldigt högt snitt, jämfört med resten av landet. Vi vet att detta är oerhört viktigt för Nackaborna och också en av de faktorer som gör kommunen till en attraktiv inflyttningsort, berättar Lena Dahlstedt och tillägger:
– Vi satsar också mycket på kultur och fritid för barn och unga. Alla unga kan idag välja vilken kulturaktivitet de vill delta i. Vi har ett checksystem som har gjort det väldigt populärt och ökat tillgängligheten.
En förutsättning för utveckling och framgång är ett gott företagsklimat. Från kommunens sida vill man ge snabb och smidig service vid nyetableringar och tillstånd samt minska byråkrati och krångel.
– Vi är måna om att skapa bra förutsättningar för företagande, utveckling och innovation i Nacka. Därför arbetar vi löpande med att bli bättre och skapa förutsättningar för entreprenörskap. I Nacka startas i genomsnitt tre nya företag om dagen! Nya goda exempel är bland annat VERCITY, en mötesplats för utbildning och ed tech-hubben Beyond, som är ett nav för start-ups inom utbildningsteknologi.

Stadsutveckling i takt med Nackaborna
Nacka är idag en av de kommuner som växer snabbast. Inom de närmaste 20 åren ska det byggas 20 000 nya bostäder och 15 000 nya arbetsplatser i Nacka, varav majoriteten på Västra Sicklaön, det framtida Nacka stad. Till detta kommer utveckling av lokala centrum och kommunal service. Samtidigt dras tunnelbanan till Nacka, som får tre nya stationer.
– Det pågår cirka 200 byggprojekt i kommunen och det är avgörande att utvecklingen sker i samklang och dialog med medborgarna. Centrala Nacka står inför urbanisering, men minst lika viktigt är att bevara och utveckla kommundelarnas särart och våra unika natur- och kulturvärden, säger Lena Dahlstedt.
Dagens befolkning på cirka 103 000 personer beräknas öka till 140 000, med en inflyttningstakt på närmare 2 500 nya invånare per år. Det skapar stora möjligheter, men även utmaningar.
– När kommunen växer måste vi säkerställa att välfärden utvecklas i takt med inflyttningen, utan att administrationen därför blir större och mer tungrodd. Det är en utmaning och vi ser att digitalisering av vissa processer kan vara en lösning.
Lena Dahlstedt framhåller vikten av att framtiden formas tillsammans med Nackaborna och utan att man tappar sikte på kommunens vision, om öppenhet och mångfald.
– Utveckling och förnyelse har gått som en röd tråd genom Nackas historia, från den tidiga industrialiseringen till att bli årets superkommun och bygga stad. Att vara öppen för förnyelse och mot omvärlden är en naturlig del av Nacka och en nyckel till framgång.