Presentation
AffärsConcept

Helhetsperspektiv effektiviserar försörjningskedjan

Publicerad 11 november 2019
Gustav Blomberg, affärsrådgivare inom offentlig upphandling och inköp på Affärs-Concept
Gustav Blomberg, affärsrådgivare inom offentlig upphandling och inköp på AffärsConcept

Upphandling är ett viktigt verktyg för att nå politiska mål, men ofta saknas resurser för att arbeta strategiskt längs hela försörjningskedjan. AffärsConcepts affärsrådgivare har spetskompetens inom upphandling i offentlig sektor och stöttar sina kunder genom stort affärsfokus och juridisk kompetens.

– När vi engageras som konsulter strävar vi alltid efter att skapa oss en bild av de mål som ligger till grund för den aktuella upphandlingen. Vi arbetar med upphandlingar där den bakomliggande idén och tanken är avgörande, säger Gustav Blomberg, affärsrådgivare inom offentlig upphandling och inköp på Affärs-Concept.
– De utmaningar som offentlig sektor står inför genererar ofta ett behov av innovation. Oavsett vilka mål en offentlig organisation strävar mot behöver man fånga upp andra perspektiv och nytänkande. Externa aktörer är ofta en förutsättning för en välfungerande verksamhet. En strategisk upphandlingsprocess som utgår från ett helhetsperspektiv och inkluderar politiska mål är en viktig förutsättning för framgång, säger Charlotte Murray, biträdande Affärsområdeschef på AffärsConcept.

Charlotte Murray, biträdande Affärsområdeschef på AffärsConcept.
Charlotte Murray, biträdande Affärsområdeschef på AffärsConcept.

Kontinuerlig leverantörsdialog
Charlotte Murray förespråkar en dialog med externa leverantörer såväl inför som under och efter en upphandling. Deras expertis utgör ofta en värdefull resurs som kan tillföra mycket värde i upphandlingsprocessen och för resultatet. Den typen av samverkan tar även tillvara det kunskapsövertag som leverantörer ofta har, och bidrar därför till en mer jämlik affärsrelation präglad av tillit och lojalitet.
Gustav Blomberg betonar att själva upphandlingsmomentet bara är en del av hela den strategiska försörjningsprocessen. Exempelvis förstudie, målanalys och uppföljning är minst lika viktiga funktioner.
– Uppföljning är kritiskt för att säkerställa att man verkligen får det man behöver och efterfrågar. Det är viktigt att systematiskt följa upp ställda krav, annars finns en risk att marknaden anpassar sig till att kraven inte följs upp. Det handlar om att ta kontroll över vad som ska upphandlas, säger han.

Helhetsperspektiv lönar sig
Upphandlingsverksamheten befinner sig ofta i en svår position där ett fåtal medarbetare ska genomföra ett stort antal upphandlingar. Det är inte ovanligt att de enbart tar emot beställningar, utan att få hela bilden av de bakomliggande politiska målen och drivkrafterna. Då gäller det att frigöra resurser till de mest komplexa upphandlingarna som kräver ett stort engagemang. Det systematiska arbetssätt som AffärsConcept förespråkar fokuserar på ett holistiskt perspektiv som omfattar hela kedjan i en välfungerande försörjningsprocess, från mål och styrning till behovsformulering och uppföljning.
AffärsConcept medverkar ofta i komplexa upphandlingar där de, förutom att bidra med sin expertkunskap inom inköp, arbetar i nära samarbete med beställaren. I arbetet ingår även att koordinera och föra dialog med den expertis som identifierats som nödvändig både på beställar- och leverantörssidan.
– Det bästa sättet att få ut mesta möjliga av vår kompetens är att involvera oss tidigt i komplexa och särskilt krävande upphandlingar snarare än att se oss som enbart ett par extra händer i samband med arbetstoppar, säger Charlotte Murray.

SKL Kommentus / AffärsConcept

AffärsConcept är ett konsultbolag, inom Kommentuskoncernen, som erbjuder strategisk rådgivning, stöd och utbildning inom offentlig upphandling och inköp.
AffärsConcept är verksamma i hela landet och har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

www.sklkommentus.se/om-vara-upphandlingskonsulttjanster/