Stora utmaningar för kommuner och landsting

Publicerad 8 november 2017
Text: Cristina Leifland

Vesna Jovic, vd för SKL. Foto: SKL
Vesna Jovic, vd för SKL. Foto: SKL
En åldrande befolkning, integration, kompetensbrist och digitalisering ställer höga krav på den svenska välfärden.
– Våra kommuner, landsting och regioner står inför stora utmaningar och jobbar mycket aktivt med de stora framtidsfrågorna, säger Vesna Jovic, vd för SKL.

Liksom i de flesta västländer är välfärden i Sverige hårt prövad och behöver göra nya vägval för att klara av att leverera högkvalitativa tjänster som motsvarar invånarnas förväntningar.
Förra året gick det generellt mycket bra ekonomiskt för de svenska kommunerna, som uppvisade ett överskott på 22 miljarder kronor. Vesna Jovic framhåller emellertid att en stor del av intäkterna var engångsbelopp från markförsäljningar samt stora, riktade statsbidrag.
– Det påverkar resultatet positivt, men bara tillfälligt. Framöver ser vi stora utmaningar vad gäller ekonomi och finansiering av välfärden. Effektivisering är en nyckel, men också fler generella statsbidrag som kommunerna själva får besluta över. Syftet är gott med de många riktade statsbidragen, men de är ofta ineffektiva och kräver mycket byråkrati. Sveriges olika kommuner, landsting och regioner skiljer sig åt mycket åt sinsemellan och de vet bäst själva hur de ska tillgodose sina medborgares olika behov, säger hon.

Demografiska förändringar
Den snabbt åldrande befolkningen är en av de stora utmaningarna som välfärden står inför. De demografiska förändringarna betyder att en krympande andel personer i arbetsför ålder ska försörja allt fler. Samtidigt ökar efterfrågan av sjukvård, äldreomsorg och annan välfärd.
– Vi har haft jämvikt mellan den arbetande delen av befolkningen och dem som inte jobbar, men redan 2018 kommer vi att få en obalans. De senaste årens stora invandring ökar andelen personer i arbetsför ålder, men den innebär också ett större antal barn, unga och äldre. Men om vi lyckas med att få ut nyanlända i utbildning och arbete, exempelvis genom snabbspår in i bristyrken, är det av väldigt stor betydelse för välfärden, säger Vesna Jovic.
Just kompetensförsörjningen inom kommuner och landsting är en av de omedelbart brännande frågorna och den offentliga sektorn står inför stora rekryteringsbehov. Inom de närmaste åren behövs 500 000 nya medarbetare inom alla kärnområden.
– Här gäller det att tänka nytt för att intressera unga och för att motivera personal att stanna kvar. Vi måste visa på bredden av intressanta arbeten och jobba med arbetsmiljö- och ledarskapsfrågor. Det är viktigt att lyssna på medarbetarna och skapa förutsättningar för dem att påverka sin arbetssituation, menar Vesna Jovic.
Genom en effektivare samverkan mellan kommuner, landsting och regioner kan kompetens bättre tas tillvara och välfärdstjänster rationaliseras. Inte minst mindre och glesbygdskommuner kan ha mycket att vinna på att samarbeta över kommungränserna, men idag finns många juridiska hinder.
– Nu finns ett konkret förslag från kommunutredningen till så kallad avtalssamverkan så att kommuner kan samverka för att effektivisera välfärdsuppdraget. Vi har idag en onödigt snårig reglering som fungerar som en hämsko, men med det färska förslaget finns gott hopp om ändring. Samverkan mellan landsting, regioner och kommuner kan också förbättras. Den nya lagen om utskrivningsklara patienter är ett steg i rätt riktning. Vi vill ju samverka än mer med varandra, men det är viktigt att man hamnar på rätt nivå och att hela kedjan fungerar.

Digitalisering
Den offentliga sektorn står idag inför omfattande digitalisering, både när det gäller att exempelvis automatisera vissa arbetsuppgifter, men också i våra kontakter medborgarna.
– Rätt använd kan digitalisering få ner kostnader och avhjälpa kompetensbrist. Men det gäller att noga avväga vilka arbetsuppgifter som lämpar sig för att automatisera. Exempelvis kan kanske rättning av nationella prov eller vissa former av nätbaserad undervisning vara sådana, säger Vesna Jovic. SKL tittar på hur vi kan bidra på nationell nivå och vi ser ett stort behov av samarbete med staten, exempelvis genom Digitaliseringsmyndigheten. Digitalisering är både en utmaning i sig och en av lösningarna på våra utmaningar.