Etikettarkiv: SOS Alarm

Digitalisering skapar insikt och proaktivitet

Klaus Heinsvig, KAM och Lena Hansson, Marknadsstrateg på SOS Alarm.
Klaus Heinsvig, KAM och Lena Hansson, Marknadsstrateg på SOS Alarm.

Otryggheten i samhället växer samtidigt som många kommuner och regioner upplever en allt mer ansträngd ekonomi. Digitaliseringen är ett viktigt medel för att kunna möjliggöra högre resursutnyttjande och skapa effektivisering, för en ökad upplevd trygghet i samhället.

I media har vi de senaste månaderna fått rapporter om att majoriteten av Sveriges kommuner och regioner har en allt mer ansträngd ekonomi. De ekonomiska utmaningarna påverkar många delar av vårt samhälle, inte minst förutsättningarna för att skapa en trygg och säker miljö för medborgarna. För att kunna öka den upplevda tryggheten måste vi investera, eller bli bättre på att tillsammans utnyttja digitaliseringens fördelar och de resurser som vi redan har. Där ser SOS Alarm att analys av insamlad data blir en nyckel till framgång.

Behöver bli smartare på att använda data
I takt med digitaliseringen kan vi idag samla information på ett sätt som vi inte kunde tidigare. Alla kommuner och regioner har enorma mängder med information, men trots mängden så kvarstår utmaningen att formulera det till insikter som stöd för prioritering i beslutsprocesser. Tittar man på enskild data kan man omöjligen se helheten och man riskerar att få en skev bild av verkligheten. Data från enskilda källor blir med andra ord inte så värdeskapande som när man samkör dem med data från fler källor. Konsekvensen blir att man på kort sikt möjligen känner att de beslutade åtgärderna är framgångsrika, men att det på lång sikt inte alls blir det tänkta utfallet. Där är SOS Alarm en naturlig och viktig partner till kommuner och regioner.

Samkör data för djupare insikter
SOS Alarm tar emot landets samtliga 112-samtal och vet därmed hur varje kommun och region mår, i realtid. Det är en ovärderlig kunskapskälla som ständigt byggs på, men det är när den kombineras med annan data som magin uppstår.
– Kombinerad data ökar möjligheten att skapa en mer korrekt helhetsbild av olika företeelser eller mönster i vårt samhälle, vilket i synnerhet är viktigt för att ta rätt beslut på lång sikt. Jag upplever att det finns en outnyttjad potential att samköra data från flera aktörer, menar Klaus Heinsvig, KAM på SOS Alarm.
SOS Alarm arbetar aktivt med att utveckla sin förmåga att kunna göra mer värdeskapande analyser för att hjälpa kommuner och regioner att fatta rätt beslut, effektivisera och kostnadsbespara. Ett steg i den utvecklingen är att anställa medarbetare med kompetens inom dataanalys.
– Att öka vår kompetens inom dataanalys ser vi som en nödvändig resa för att i fortsättningen vara stöttande i våra kunders största utmaningar, menar Lena Hansson, Marknadsstrateg på SOS Alarm.

Öppen 112-statistik på webben
Redan idag kan kommuner och regioner ta del av en hel del öppen data från SOS Alarm via den nyutvecklade plattformen SOS Inblick. Där hittar man dagsfärska siffror på antal 112-samtal för varje kommun samt månadsvisa analyser på utveckling över tid. Exempelvis hur antal samtal om bränder, trafikolyckor, vårdrelaterade samtal eller samtal till polisen har utvecklats över tid. Där finns även goda exempel på hur andra kommuner har löst sina respektive utmaningar.
– Ur statistiken kan man göra enkla konstateranden för hur läget ser ut i sin kommun, men vi påstår inte att analysen är färdig där. Syftet med plattformen är att statistiken ska skapa en överblick och trigga frågeställningar om varför siffrorna ser ut som de gör, som ett första steg i att skapa en korrekt helhetsbild, säger Lena Hansson.
– Att diskutera framtida lösningar tillsammans med kommuner och regioner baserat på insikter från både vår data, men även kundens informationskällor är otroligt intressant, säger Klaus Heinsvig.
Klaus målar upp ett drömscenario där statistik utgör grunden för dialoger och workshops tillsammans med kommuner och regioner, för att kunna hitta effektiva lösningar på framtidens utmaningar. Det handlar om att skapa ett gemensamt lärande, tydliga besluts-verktyg och processer för att arbeta förebyggande, men naturligtvis också att effektivt omhänderta det som händer här och nu.

Klicka här för att utforska plattformen SOS Inblick

SOS Alarm

SOS Alarm skapar ett tryggare samhälle för alla genom att dygnet runt larma ut rätt hjälpresurser, till rätt plats och i rätt tid. Med ett enda samtal till 112 får du hjälp när du befinner dig i en nödsituation.

SOS Alarm spelar också en viktig roll för samhällets trygghet och säkerhet genom att erbjuda en bredd av tjänster för såväl kommuner och regioner, som andra samhällsaktörer och privata företag. Med unik kompetens, information och lång erfarenhet kan SOS Alarm bidra till ett förhöjt resursutnyttjande, effektivisering och kostnadsbesparingar för landets kommuner och regioner.

www.sosalarm.se

E-hälsa skapar nya möjligheter för SOS Alarm

Johan Rudqvist, tjänsteutvecklare och Andreas Norrby, tjänsteägare på SOS Alarm. Foto: Patrik Lindqvist
Johan Rudqvist, tjänsteutvecklare och Andreas Norrby, tjänsteägare på SOS Alarm. Foto: Patrik Lindqvist
Digitaliseringen skapar en mängd nya möjligheter för SOS Alarm. Förutom chansen att samla omfattande analysunderlag som grund för kvalitetsarbete och tjänsteutveckling medför e-hälsolösningar helt nya möjligheter att arbeta.

Traditionellt har SOS Alarm mottagit majoriteten av larm via telefon för att kunna göra en korrekt bedömning av varje ärende och därefter kunna agera. Med digitaliseringen möjliggörs nya sätt att kommunicera och även att samla in nya typer av information.
– Potentialen att ta emot och behandla information ökar kraftigt i takt med den utveckling samhället och vården i stort har. Det kommer att innebära nya sätt att arbeta som behöver utformas tillsammans med övriga aktörer som vi samverkar med i larm- och vårdkedjan.
Vi behöver gemensamt få en bild av helheten när vi anammar nya lösningar. Tekniken utvecklas snabbt och vi både vill och måste vara med på den resan, säger Andreas Norrby, tjänsteägare på SOS Alarm.

Tekniska indikationer på sjukdomsfall
Via exempelvis sensorer och digitala signaler har SOS-operatörerna potential att få tidiga indikationer på att en person är på väg att bli sjuk eller när det har inträffat. Det är ett stort steg framåt, men utgör också en utmaning vad gäller förmågan att göra korrekta bedömningar.
– Det existerar redan system som automatiskt larmar i olika situationer och som kontinuerligt kan sända data om patienter. Vår utmaning är att kunna verifiera att det finns ett faktiskt hjälpbehov så att inte sjukvårdens resurser belastas i onödan. Det är inte tekniken som sätter gränserna utan vi behöver fortsätta utveckla vårt gemensamma sätt att arbeta och etablera bra standarder, konstaterar Johan Rudqvist, tjänsteutvecklare vid SOS Alarm.

Underlag för kvalitetsarbete
Både Johan och Andreas poängterar att digitaliseringen skapar bra underlag för kontinuerligt kvalitetsarbete och ger möjligheter att djupdyka i och analysera data på ett nytt sätt, som i sin tur kan resultera i bättre förutsättningar för att ta beslut.
– Detta hjälper de olika aktörerna att styra flöden tydligare, att den hjälpsökande hamnar rätt i vårdkedjan tidigt och att snabbare rikta hjälpresurserna dit de behövs. Men återigen kräver detta samverkan med myndigheter och andra aktörer, säger Johan.

SOS Alarm
SOS Alarms medarbetare kan med sin kompetens, sin empatiska förmåga och SOS Alarms effektiva system och metoder se till att alltifrån ambulans, räddningstjänst, polis och jourhavande präst till aktörer inom svensk krisberedskap, fastighetsjourer och väktare kan göra sitt jobb. Med sin unika tillgång till information, som de kontinuerligt omvandlar till kunskap och tjänster, stärker de den svenska trygghetskedjan.

SOS Alarm
Box 1309, 111 83 Stockholm
Tel.vxl: 08-454 37 00
E-post: webb@sosalarm.se
www.sosalarm.se