Etikettarkiv: Svenskt Näringsliv

Stor potential för effektivare inköp i svenska kommuner

Ellen Hausel Heldahl, jurist och expert på offentlig upphandling på Svenskt Näringsliv. Foto: Ernst Henry Photography
Ellen Hausel Heldahl, jurist och expert på offentlig upphandling på Svenskt Näringsliv. Foto: Ernst Henry Photography

En genomsnittlig kommun upphandlar mellan 20 och 30 procent av sin årliga budget i inköp, vilket innebär att inköpen fyller en nyckelroll i den kommunala ekonomistyrningen. Samtidigt är inköpen ofta styvmoderligt behandlade av kommunens högsta ledning, som gärna delegerar ansvaret till tjänstemän på varje enskild förvaltning.

Svenska kommuners främsta effektiviseringspotential ligger inte i att få medarbetarna att springa snabbare utan snarare i effektivare inköp. Offentlig upphandling är en lågt hängande frukt i kommunernas effektiviseringsarbete. En utmaning är att kommunchefer sällan organiserar sina förvaltningar på ett sätt som möjliggör effektiva inköpsprocesser, säger Ellen Hausel Heldahl, jurist och expert på offentlig upphandling på Svenskt Näringsliv.
I juni publicerade Svensk Näringsliv rapporten ”Effektivare offentlig upphandling – mer nytta för pengarna” om hur man kan öka nyttan av skattepengarna genom bättre offentlig upphandling. Av rapporten framgår att det är vanligt att den upphandlande organisationen inte är nyttostyrd och att kunskapen, insikten och ibland den faktiska viljan saknas vad gäller att göra bättre affärer och maximera nyttan av varje spenderad skattekrona.

”Ett strategiskt förhållningssätt till offentlig upphandling är nödvändigt för att åstadkomma större nytta”

Besparingspotential
– Eftersom upphandlingsstatistiken har stora brister kan vi inte bevisa vad effekterna skulle bli om alla myndigheter arbetade strategiskt med inköp. Däremot kan vi genom empiri visa på besparingspotentialen. Den uppgår till uppskattningsvis 5–15 procent, beroende på myndighetens grad av inköpsmognad. I kronor och ören handlar det om cirka 70–100 miljarder kronor, säger Ellen Hausel Heldahl.
I arbetet med rapporten har hon intervjuat många kommunala upphandlare som känner sig frustrerade eftersom de försöker arbeta mer strategiskt och vill öka professionaliseringsgraden i kommunens inköp. Deras problem är att de hindras av bristande stöd och förståelse från kommunens högsta ledning.
– Offentlig sektor måste bli effektivare i sitt upphandlingsarbete, annars tvingas vi höja skatterna, vilket är kontraproduktivt för näringslivets tillväxt. Kommunerna kan spara mycket pengar med hjälp av relativt enkla åtgärder och en förändrad syn på inköp, säger Ellen Hausel Heldahl.

Strategiskt förhållningssätt krävs
Genom att öppna system, processer och data kan offentlig sektor lättare använda marknadens kraft och forskning för att utveckla morgondagens offentliga inköp till gagn för skattebetalarna.
– Ett strategiskt förhållningssätt till offentlig upphandling är nödvändigt för att åstadkomma större nytta. Den största vinsten av att arbeta strategiskt med upphandling är framför allt en ökad kostnadseffektivitet. Det kommer att vara särskilt viktigt i takt med att välfärdens finansiering blir en allt större utmaning för kommuner och regioner, säger Ellen Hausel Heldahl.
I dagsläget präglas kommuners inköp av ett stuprörstänk där varje förvaltning ansvarar för sina egna inköp. Enligt Ellen Hausel Heldahl har en ökad samordning av inköpen över förvaltningsgränserna många fördelar.

Digitaliseringsresan baseras på ett gediget grundfundament

Thomas Molén, CDO och Johan Gammelgård, direktör Administration och Innovation i Umeå kommun.
Thomas Molén, CDO och Johan Gammelgård, direktör Administration och Innovation i Umeå kommun.

Umeå kommuns omfattande och djupgående digitala transformation genomförs med utgångspunkt att det är medarbetarna som är nyckeln till förändring och att det handlar om en långsiktig förändringsprocess. Det strategiska arbetet har gett resultat, Umeå är en av fem finalister till utmärkelsen Årets digitaliseringskommun 2019.

– Nomineringen sporrar oss i vårt fortsatta digitaliseringsarbete och bekräftar att vi befinner oss på rätt väg, säger Johan Gammelgård, direktör Administration och Innovation i Umeå kommun.

Digital kompetens
Umeå är en expansiv kommun vars mål är att vara 200000 invånare år 2050. Kommunen har under några år jobbat målmedvetet med ett tydligt fokus på att skapa bra förutsättningar för en digital transformation. Hörnstenar i förändringsarbetet är digital kompetens, förändringsledning och en stärkt innovationsförmåga. Det handlar om att introducera och implementera en digital kultur som genomsyrar samtliga verksamheter i hela kommunen.
– Sommaren 2019 antog kommunfullmäktige det övergripande målet Digitalt först. Kommunen ska ta tillvara digitaliseringens möjligheter för att klara kompetensförsörjningen, förbättra arbetsmiljön och öka medborgarnyttan, säger Thomas Molén, CDO i Umeå kommun.
För att säkerställa att de utvecklingsprojekt och satsningar som ger mest nytta prioriteras, arbetar kommunen också med ett specifikt uppdrag kring prioritering, beslut, finansiering och effekthemtagning.
– Genom att effektivisera på rätt ställen frigör vi utrymme för utveckling och innovation. På så sätt kan Umeå som plats bli ännu mera attraktiv för både våra invånare och näringslivet, säger Johan Gammelgård.

Grundarbetet lönar sig längre fram
Just det faktum att Umeå kommun lagt mycket energi på att bygga en gedigen grundstruktur för sitt digitaliseringsarbete betraktar han som en framgångsfaktor. Under hösten drar även en webbaserad digitaliseringsutbildning för samtliga kommunens medarbetare igång.
– Vi vill stärka medarbetarnas kompetens kring vilken nytta digitaliseringen kan bidra med. Det skapar bra förutsättningar när vi sedan utvecklar framtidens digitala tjänster som hjälper oss att leverera en högkvalitativ välfärd även framöver. Vi är övertygade om att vårt grundarbete kommer att löna sig längre fram i digitaliseringsresan, säger Johan Gammelgård.

Umeå kommun

Umeå är norra Sveriges största stad och en av Sveriges snabbast växande platser. Umeå har under de senaste 50 åren mer än fördubblat sin befolkning, och är i dag Sveriges 11:e största stad med över 128000 invånare.
Umeå är norra Sveriges ledande industriort med stora världsledande exportföretag och en stor och växande tjänstesektor med spjutspetsföretag inom IT och bioteknik.

www.umea.se

Utsedd till Årets Raket

Hans Unander (S), kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Malung-Sälen. Foto: Timea Hedlund
Hans Unander (S), kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Malung-Sälen. Foto: Timea Hedlund

Tydlighet, snabbhet och tillgänglighet är grundbulten i Malung-Sälens näringslivsfilosofi. Detta är ett framgångsrecept. Kommunen utsågs nyligen till Årets Raket i Svenskt Näringslivs rankning av företagsklimat i Sveriges kommuner. På bara ett år har kommunen klättrat 158 placeringar.

– Det är naturligtvis väldigt roligt och ett kvitto på att vi gör rätt saker. Vi har arbetat oerhört hårt och målmedvetet under de senaste två åren och det har gett resultat, säger Hans Unander (S), kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Malung-Sälen.
För ett par år sedan tvingades kommunen klubba igenom ett omfattande sparpaket. Bland det första man gjorde var att lägga ned hela näringslivsenheten. Det var ett beslut som blev starkt ifrågasatt. Men syftet var inte att nedprioritera näringslivsfrågorna, utan tvärtom.
– Vi ville lägga dessa frågor på högsta nivå. Nu är det kommunchefen och kommunalråden som hanterar detta och det skickar en viktig signal till näringslivet. Tack vare det här upplägget skapar vi ett nära, personligt samarbete mellan kommunledningen och näringslivet och det har visat sig väldigt framgångsrikt. Våra företagare har lätt att ta kontakt med oss och de får snabba svar på sina frågor. Det här tillvägagångssättet skapar starka relationer mellan kommunen och företagarna, säger Hans Unander.

Stark tillväxt
Näringslivet i Malung-Sälen är varierat. Idag finns inte mycket kvar av Malungs tidigare så framgångsrika skinnindustri, men ett flertal andra industrier verkar inom kommunen. Den stora tillväxten står turismen för och idag växer besöksnäringen närmast explosionsartat. Med den nya internationella flygplatsen i Sälen, som invigs i december, väntas tillväxten öka ytterligare. Totalt satsas närmare fem miljarder kronor inom turistbranschen under den närmaste tioårsperioden, med bland annat nya pistområden och liftanläggningar och flera nya hotell.
– Antalet invånare i Sälen är drygt tvåtusen, men under högsäsong har vi lika många människor som Västerås. Det är viktigt att det offentliga hänger med i utvecklingen med service och infrastruktur. Bland annat kommer vi nu att få ett tillskott på tio, tolv poliser, säger Hans Unander.
Kommunen samarbetar nära med industrin för att förebygga att den ökande turistströmmen orsakar trafikproblem. Exempelvis har man återupprättat järnvägsförbindelserna till Malungfors, så att så mycket som möjligt av godstrafiken kan gå på räls istället för på vägnätet.
Hand i hand med tillväxten i besöksnäringen växer även handeln. Nya livsmedelsbutiker etableras och nyligen invigdes två stora varuhus inom bygg och detaljhandel.
– Det blev en succé, med ett väldigt stort antal kunder. Vårt kundunderlag är betydligt större än kommunen och kunder reser hit från flera närliggande kommuner och Norge. Vi ser gärna att fler handlare etablerar sig här, säger Hans Unander.

Kompetensförsörjning
Den snabba tillväxten i Malung-Sälen skapar också utmaningar.
– Kompetensförsörjning och bostäder är två av våra stora framtidsutmaningar och något som vi arbetar mycket aktivt med. Vi samarbetar med regionen och näringslivet för att lösa kompetensbristen och försöker att gemensamt hitta lösningar för familjer som vill flytta hit. Dessutom för vi en dialog med Högskolan Dalarna om distansutbildning för att skapa möjligheter till kompetensutveckling i kommunen, berättar Hans Unander.
Kommunen för också en aktiv bostadspolitik och avsätter mark för såväl nya enfamiljshus som bostadsrätter och hyresrätter.
– Vi har väldigt många nya detaljplaner och det finns en stor vilja att investera i byggande, säger Hans Unander.
Han är själv född och uppvuxen i Malung och berättar att han under årens lopp har sett både uppgång och nedgång i kommunen. Nu är en spännande tid.
– Det var några tuffa år när kommunen förlorade viktiga industrier. Men det har vänt och idag är Malung-Sälen en riktig tillväxtkommun. Det är fantastiskt att få vara med om detta och se hur nya jobb och möjligheter skapas. Här finns en samarbetsanda och ett fokus på näringslivet alldeles oavsett partifärg och vi löser problem enkelt, smidigt och snabbt.

Malung-Sälens kommun

Malung-Sälens kommun är Dalarnas mest företagsamma kommun och belönades nyligen med utmärkelsen Årets Raket. Destination Sälenfjällen upplever stark tillväxt och är norra Europas största alpina skidområde och Nordens största turistområde med cirka två miljoner gästnätter per år och en årlig omsättning på cirka 2,5 miljarder kronor. Industriellt har kommunen traditionellt dominerats av sport-, skinn-, trävaruindustri och skogsbruk. Idag ökar företag inom branscherna byggindustri, handel och transport samt privata, personliga och kulturella tjänster.

www.malung-salen.se

Sveriges främsta kommuner 2019

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat baseras främst på enkätsvar från företag i Sveriges 290 kommuner, men också på statistiska fakta från SCB. Det finns klara samband mellan en kommuns placering på rankinglistan och dess utveckling vad gäller befolkningstillväxt, antal jobb och skatteintäkter. Nedan presenteras de 30 främsta kommunerna på listan.

Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat 2019
+/-Kommun201920182017
0Solna111
1Höganäs237
4Staffanstorp378
5Vårgårda4910
0Sollentuna552
-4Vellinge6214
1Partille7818
2Falkenberg81016
-3Trosa969
5Härryda10154
7Upplands Väsby111817
-8Kävlinge1246
19Öckerö133223
-2Danderyd14125
4Grästorp151924
0Upplands-Bro161630
4Ängelholm172132
12Täby183022
15Essunga193440
16Sunne203638
-7Lekeberg211426
3Helsingborg222513
3Sorsele232652
-1Gnosjö242312
-1Ydre252435
2Markaryd262815
9Herrljunga273627
-11Burlöv281728
4Knivsta293347
-10Vaggeryd302037
Årets klättrare
KommunKlättrat2019201820172016
Malung-Sälen+15898256272194
Orsa+12680206255263
Vadstena+10884192159199
Kungsör+10691197265286
Malå+88198286231262
Nykvarn+76521286529
Hallsberg+73192265208245
Älvkarleby+71170241246151
Eda+69209278287266
Tierp+65174239110128
Bästa näringslivskommun/Län
LänKommunPlacering
BlekingeSölvesborg87
DalarnaVansbro49
GotlandGotland235
GävleborgHofors141
HallandFalkenberg8
JämtlandÅre85
JönköpingGnosjö24
KalmarMönsterås40
KronobergMarkaryd26
NorrbottenBoden94
SkåneHöganäs2
StockholmSolna1
SödermanlandTrosa9
UppsalaKnivsta29
VärmlandSunne20
VästerbottenSorsele23
VästernorrlandTimrå35
VästmanlandHallstahammar63
Västra GötalandVårgårda4
ÖrebroLekeberg21
ÖstergötlandYdre25

Samverkan – viktig del av Hallstahammars framgångsrecept

Mikael Metzmaa, ordförande i Hallstahammar Promotion, Catarina Petterson, kommunstyrelsens ordförande, Carin Becker Åström, kommunchef och Madeleine Ahlqvist, näringslivschef i Hallstahammars kommun.
Mikael Metzmaa, ordförande i Hallstahammar Promotion, Catarina Petterson, kommunstyrelsens ordförande, Carin Becker Åström, kommunchef och Madeleine Ahlqvist, näringslivschef i Hallstahammars kommun.

Hallstahammar har Västmanlands bästa företagsklimat. Det visar statistik från Svenskt Näringslivs årliga rankning. Bakom framgångarna finns en stark politisk vilja i kombination med gränsöverskridande samverkan och målmedveten satsning på att bli just en företagarvänlig kommun.

Hallstahammar ligger numera på 63 plats i Svenskt Näringslivs ranking av Sveriges mest företagsvänliga kommuner. En förbättring med 29 steg jämfört med förra årets placering.
Catarina Petterson (S) kommunstyrelsens ordförande, är förstås glad över utvecklingen.
–Redan 2007 tog vi fram en vision med tydliga mål för Hallstahammars kommun. Ett av dem var att sträva efter ett riktigt bra företagsklimat.
Under de tolv år som gått har det hänt en hel del. Idag låter Hallstahammar tala om sig för att vara en kommun där det händer mycket på näringslivssidan och som det är lätt att komma till tals med i olika frågor.
– Vi har arbetat hårt för att underlätta de olika stegen i etableringsprocessen. Den som vill driva verksamhet i Hallstahammar ska kunna komma igång så snabbt och lätt som lagar och förordningar tillåter, säger Carin Becker Åström, kommunchef.
Samverkan över organisationsgränser är en viktig nyckelfaktor i det arbetet.
–Vår främsta uppgift på näringslivsenheten är att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra företagare i kommunen och att hitta synergieffekter ihop med andra, säger Madeleine Ahlqvist, näringslivschef.

Aktiviteter
Kommunens näringslivsenhet och Hallstahammar Promotion, kommunens näringslivsråd, bjuder in till gemensamma företagsfrukostar och anordnar Guldyror där duktiga företagare uppmärksammas. Näringslivsdagar med olika teman är andra återkommande evenemang. Listan över aktiviteter kan göras lång, den röda tråden är att tjänstemän, politiker och företagare förenas i en gemensam vilja av samverkan kring näringslivsfrågor.
–Det finns en samfälld uppfattning om att dialog och samverkan leder långt. Här sätter man sig ner och pratar om saker i syfte att försöka lösa de utmaningar som finns, säger Mikael Metzmaa, ordförande i Hallstahammar Promotion.

Dialog
Dialog, mötesplatser och kommunikation är viktiga ledstjärnor i arbetet med att skapa ett bra företagarklimat i kommunen. Detta gäller även internt. Verksamheten har bland annat genomgått Förenkla – helt enkelt, en utbildning för kommuner som vill förbättra sina företagskontakter med fokus på tillgänglighet och god service.
–Sedan går det inte att komma ifrån att det är myndighetsutövning som många arbetar med och då blir det negativa besked ibland, men informationen ska ges på ett sådant sätt att den som frågar ändå är nöjd med svaret, säger Carin Becker Åström.
Det interna förbättringsarbetet har bland annat resulterat i lotsmöten.
–Det är möten då alla kommunala förvaltningar som handlägger tillstånd finns med vid ett och samma tillfälle. Lotsmötena är mycket uppskattade och bidrar till att uppfylla kommunens mål om lättillgänglighet, berättar Madeleine Ahlqvist.

Vinnande koncept
Carin Becker Åström konstaterar att alla i kommunen tjänar på att företagare trivs och vill etablera sig i Hallstahammar.
– Vår vision är att Hallstahammar ska vara en riktigt bra kommun att leva, bo och verka i.
Ett blomstrande näringsliv är en viktig del av den strävan.
På frågan om vilken plats kommunen strävar efter på Svenskt Näringslivs ranking blir svaret att placeringen inte är det viktigaste.
– Det viktiga är hur det fungerar i praktiken och vad vi gör för att få det så bra som möjligt för alla. Vi är inte överens om allt, och vi får naturligtvis inte allt att fungera, men vi tar stadiga steg framåt genom att det finns en unison vilja till att sitta ner vid samma bord och föra en öppen och enkel dialog om de utmaningar som dyker upp längs vägen, säger Mikael Metzmaa.
Catarina Pettersson tillägger att kommunens tydliga strategi och väl förankrade handlingsplan, som tagits fram i samverkan med Hallstahammar Promotion, är en viktig del av arbetet.
– Hallstahammar är en lagom stor kommun, men vi har inte hur stora resurser som helst. Därför måste vi fokusera och det nära samarbetet med andra aktörer har visat sig vara ett vinnande koncept för näringslivsfrågorna i vår kommun. Vi planerar för framtiden, har beredskap och hälsar gärna fler företag välkomna till Hallstahammar, en kommun med ett riktigt bra läge.

Hallstahammar kommun

Hallstahammar är en lagom stor kommun med stora möjligheter där alla medborgare är en viktig del av någonting större. Samverkan, utveckling, kreativitet och nytänkande är viktiga delar av vår vision för framtiden.

Hallstahammars kommun
734 80 Hallstahammar
Tel: 0220-240 00
www.hallstahammar.se

Sveriges främsta kommuner 2018

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat baseras främst på enkätsvar från företag i Sveriges 290 kommuner, men också på statistiska fakta från SCB. Det finns klara samband mellan en kommuns placering på rankinglistan och dess utveckling vad gäller befolkningstillväxt, antal jobb och skatteintäkter. Nedan presenteras de 30 främsta kommunerna på listan.

Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat 2018

+/- Kommun 2018 2017 2016
0 Solna 1 1 1
+12 Vellinge 2 14 4
+4 Höganäs 3 7 5
+2 Kävlinge 4 6 7
-3 Sollentuna 5 2 2
+3 Trosa 6 9 9
+1 Staffanstorp 7 8 11
+10 Partille 8 18 15
+1 Vårgårda 9 10 8
+6 Falkenberg 10 16 25
+47 Sundbyberg 11 58 22
-7 Danderyd 12 5 10
+7 Lomma 13 20 35
+12 Lekeberg 14 26 39
-11 Härryda 15 4 24
+14 Upplands-Bro 16 30 41
+11 Burlöv 17 28 20
-1 Upplands Väsby 18 17 6
+5 Grästorp 19 24 26
+17 Vaggeryd 20 37 33
+11 Ängelholm 21 32 16
+12 Värnamo 22 34 34
-11 Gnosjö 23 12 23
+11 Ydre 24 35 43
-12 Helsingborg 25 13 44
+26 Sorsele 26 52 91
-8 Mullsjö 27 19 21
-13 Markaryd 28 15 27
-8 Tranås 29 21 30
-8 Täby 30 22 12

Årets klättrare

Kommun Klättrat 2018 2017 2016 2015
Strömstad +89 106 195 187 179
Piteå +86 140 226 217 183
Skinnskatteberg +85 196 281 290 289
Perstorp +82 146 228 211 210
Berg +77 114 191 164 169
Hällefors +75 134 209 287 290
Kungsör +68 197 265 286 222
Boxholm +64 102 166 142 200
Skövde +58 57 115 67 69
Olofström +53 121 174 180 178

Bästa näringslivskommun/Län

Län Kommun Placering
Blekinge Olofström 121
Dalarna Rättvik 31
Gotland Gotland 253
Gävleborg Hofors 91
Halland Falkenberg 10
Jämtland Åre 107
Jönköping Vaggeryd 20
Kalmar Mönsterås 39
Kronoberg Markaryd 28
Norrbotten Boden 90
Skåne Vellinge 2
Stockholm Solna 1
Södermanland Trosa 6
Uppsala Knivsta 33
Värmland Sunne 36
Västerbotten Sorsele 26
Västernorrland Timrå 50
Västmanland Hallstahammar 92
Västra Götaland Partille 8
Örebro Lekeberg 14
Östergötland Ydre 24