Dialoger för ökad demokrati

Publicerad 26 oktober 2015
Anna-Lena Pogulis, kommunstrateg.
Anna-Lena Pogulis, kommunstrateg.

I Piteå finns en lång tradition av folkrörelse och folkbildning. Det moderna Piteå kommun bygger vidare på detta arv, med ett tydligt strukturerat arbete för medborgarinflytande, öppenhet och demokrati.

Helena Stenberg (S), kommunalråd i Piteå. Foto: Maria Fäldt
Helena Stenberg (S), kommunalråd i Piteå. Foto: Maria Fäldt

Medborgarnas möjlighet att påverka samhällsutvecklingen genomsyrar allt arbete och alla kommunala processer i Piteå. Öppenhet, engagemang och delaktighet är grundpelare i interaktionen mellan kommunen och dess invånare och det finns ett aktivt och ständigt pågående arbete med att utveckla dialogen med piteborna.
– Vi arbetar efter devisen att det ska vara på riktigt, viktigt och roligt att delta i samhällsutvecklingen. Piteborna ska känna att det är enkelt att engagera sig och att varje individ verkligen kan påverka. Som politiker ser jag det både som en förmån och som en absolut nödvändighet att hitta metoder för att involvera medborgarna i den demokratiska processen, säger Helena Stenberg (S), kommunalråd i Piteå.
Medborgardialogen sker på flera sätt och är indelad i fyra områden: information bl.a. genom en hushållstidning, konsultation som görs i form av enkäter, delaktighet som sker genom möten, work shop av olika slag samt medborgarbudget, t.ex. att ungdomar kan få en ”påse pengar” till att genomföra aktiviteter eller landsbygdscentrum i utveckling.
– Under 2015 har kommunen haft tre fokusområden, berättar kommunstrateg Anna-Lena Pogulis. Dels har vi ett mångfaldsarbete, så att så många som möjligt ska kunna delta i våra möten. Dessutom har vi fokus på återkoppling av dialoger och kommer bland annat att ha ett temanummer med detta i vår hushållstidning Värt att veta om din kommun. Slutligen har vi genomfört ”Arena för demokrati”, en kraftsamling för att utveckla demokratin och stärka förtroendet. Arenan genomfördes med en mängd möten, föreläsningar och aktiviteter kring översiktsplanen om Piteås utveckling på lång sikt.

Många deltagare
Att piteborna uppskattar och utnyttjar de många möjligheterna till engagemang och påverkan märks inte minst i deltagarstatistiken. Under 2014 deltog 9 000 pitebor, vilket är mer än 20 procent av befolkningen, i olika arrangemang och dialoger. Under de två veckor som ”Arena för demokrati” pågick kom cirka 1 000 personer till de olika aktiviteterna.
Helena Stenberg och Anna-Lena Pogulis framhåller vikten av att ständigt förnya och utveckla verktygen för att samverka med kommuninvånarna i alla beslut som rör Piteås framtida utveckling:
– Medborgarengagemanget är en förutsättning för att de demokratiska processerna verkligen ska fungera. Demokrati är inte något vi bara kan ta för givet, utan den måste försvaras varje dag.

Piteå kommun
Piteå är en stad i norra Sverige, med 42 000 invånare. Här finns ett stort kultur- och evenemangsutbud och ett varierat näringsliv, där trä- och skogsindustrin hör till de mest betydelsefulla i Europa. Den nya satsningen Piteå Science Park är en tillväxtmiljö för kulturella och kreativa näringar och FoU inom förnybar energi. Dessutom pågår många stora byggprojekt med nya mötesplatser och boende i stadskärnan och en utbyggd vinterstadion. Kommunen arbetar mycket aktivt med medborgardialoger för att skapa forum för medborgarinflytande och ökad demokrati.

www.pitea.se

www.pitea.se