MTM erbjuder delaktighet på dina villkor

Publicerad 27 oktober 2015
Foto: Sara Mac Key
Foto: Sara Mac Key

Minst sex procent, ungefär 600 000 svenskar, har en funktionsnedsättning som gör att de har svårt att läsa skriven text. Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, utformar litteratur, samhällsinformation och nyheter som gör det möjligt att ta del av kultur och samhällsinformation på dina egna villkor. I arbetet med att tillgängliggöra informationen fyller landets kommuner en nyckelfunktion.

– Bland de cirka 600 000 svenskar som ingår i vår målgrupp finns de som av olika skäl behöver läsa på andra sätt, exempelvis personer med dyslexi, ADHD, synnedsättning och demenssjukdom eller andra funktionsnedsättningar. Med vårt lättlästa material vänder vi oss även till nyanlända, ovana läsare, både unga, vuxna och alla andra som behöver läsa böcker och tidningar på ett lättare språk, säger MTM:s generaldirektör Roland Esaiasson.
Han betraktar tillgängliga medier som en demokratifråga eftersom de ger fler chansen att bli delaktiga i samhället och att göra sin röst hörd. Den självklara rätten att läsa med ögon, öron och händer är ett fundament i vårt jämlika och demokratiska samhälle. Därför har MTM till uppgift att se till att litteratur, information och nyheter finns som inläst, punktskrift och lättläst.

Roland Esaiasson, generaldirektör för MTM. Foto: Jessica Lund
Roland Esaiasson, generaldirektör för MTM. Foto: Jessica Lund

Bidrar till ökad digital inkludering
– I dagsläget når vi drygt 100 000 av de knappt 600 000 individer som ingår i vår målgrupp. Vår målsättning är därför att bli mer publika och att få fler att upptäcka den mångfald av litteratur, samhällsinformation och nyheter vi regelbundet publicerar. Vi medverkar på branschmässor, är aktiva i sociala medier och samverkar kontinuerligt med ett stort antal kommuner. Vi agerar även opinionsbildande och debatterar frågan om vikten och värdet av tillgängliga medier, säger Roland Esaiasson.
Sedan den 1 januari 2015 har MTM även ansvar för statens insatser för lättläst nyhetsförmedling och litteratur. Det innebär att MTM numera producerar punktskriftsböcker, talböcker samt lättlästa böcker även i tryckt format.
– Kommunerna fyller en nyckelfunktion i arbetet med att sprida det material vi producerar. Genom vårt välfungerande samarbete med landets folkbibliotek når vårt material ut till rätt målgrupp. Vi har även ett nationellt nätverk av läsombud och högläsare som tillgängliggör litteratur, samhällsinformation och nyheter för äldre och personer med funktionsnedsättning, exempelvis på äldreboenden och dagliga verksamheter. Framöver satsar vi på att erbjuda våra läsombud och högläsare tillgång till fortbildning, vilket innebär att de erbjuds en utökad verktygslåda i sitt viktiga arbete, säger Roland Esaiasson.

Erbjuder 110 000 talböcker
Digitaliseringen öppnar upp nya möjligheter i arbetet med att tillgängliggöra litteratur och samhällsinformation från MTM. MTM:s digitala bibliotek Legimus innehåller drygt 110 000 talböcker, både fack- och skönlitteratur. Det är tillgängligt för användare i hela landet genom webbplatsen legimus.se och appen med samma namn. I appen kan man dessutom läsa taltidningar. Legimus har i dagsläget drygt 90 000 användare, varav hälften är barn och ungdomar under arton år.
Skolor och skolbibliotek är en viktig kanal för att nå ut till barn och ungdomar, en särskilt prioriterad målgrupp för MTM eftersom läsvanorna ofta etableras i unga åldrar.
– Vår ambition är att öka kännedomen om vår verksamhet och vårt material även på skolor och skolbibliotek. Här ser vi en stor potential att nå fler barn och unga vars läslust kan väckas med hjälp av litteratur och medier som utformats utifrån deras individuella förutsättningar. Vi är därför angelägna om att utöka och fördjupa vårt samarbete med skolor och skolbibliotek runtom i landet, säger Roland Esaiasson.

MTM
MTM är en statlig myndighet med uppdrag att ge människor med läsnedsättning tillgång till de medier de behöver på de sätt som passar dem. Genom ett brett urval av tillgängliga medier, effektiv produktion och digital distribution möter MTM användarnas behov med utgångspunkt från individen. MTM arbetar för att alla ska ha tillgång till litteratur, samhällsinformation och nyheter utifrån var och ens förutsättningar, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning.

Myndigheten för tillgängliga medier
Box 5113
121 17 Johanneshov
Tel: 08-580 027 00
www.mtm.se