Samarbete för eHälsa skräddar­syr stöd med vården som motor

Publicerad 27 oktober 2015

Skåne har strategiskt goda förutsättningar att driva innovation och produktutveckling inom eHälsa. Via EU-projektet READi for Health optimeras regionens potential på området. Projektet skapar bland annat mötesplatser där sjukvården, patienter, akademin, och näringslivet i samverkan utvecklar eHälsoidéer som utvecklar regionen och sjukvården.

Genom READi for Health, som drivs av FoU-centrum Skåne och Mobile Heights i Lund, samverkar fyra europeiska regioner i arbetet med att synliggöra eHälsoteknologins möjligheter.
– Utveckling och implementering av eHälsa kräver klinisk forskning, vårdutveckling och entreprenörskap i samverkan. Vården behöver axla rollen som motor för eHälsoinnovation för att säkerställa utveckling av hållbara lösningar och minska de barriärer som idag finns för införande av eHälsa inom vård och omsorg, säger Ann Tronde, projektledare READi for Health, FoU-centrum Skåne.

Innovationshub för eHälsa
READi for Health vill skapa en innovationshub för eHälsa som ska stödja entreprenörer från idé till lanserad produkt, med fokus på att möta sjukvårdens, omsorgens och patienternas behov. Den ska även främja sjukvårdens nytänkande och innovation samt involvera slutanvändarna i utvecklingen av framtidens e-hälsolösningar.
– eHälsa ger möjligheter till personcentrerad vård och bättre behandlingsresultat till lägre kostnad för samhället. För att öka användningen av eHälsa i vården behöver vi möta professionernas efterfrågan på klinisk evidens. FoU-centrum Skåne erbjuder stöd och infrastruktur för forskning och utveckling inom hälso- och sjukvården och ser nu ett ökat behov av tjänsterna samt en efterfrågan från företag som utvecklar eHälsolösningar, säger Ulf Malmqvist, verksamhetschef FoU-centrum Skåne.

Har genererat flera digitala projekt
Två exempel på projekt som initierats via READi for Health är:
”Mitt Liv – Min Hälsa”, en interaktiv plattform för utbildning, behandling och beslutsstöd för organmottagare, närstående och vårdpersonal för ökad delaktighet och bättre behandlingsresultat.
”eHälsa på recept”, ett digitalt bibliotek för medicinskt testade eHälsoapplikationer, ett eHälsoFASS. Genom detta skall vård- och omsorgsgivare kunna erbjuda individer ökad delaktighet och personcentrerad vård samt kunna ta del av individens hälsoinformation.

EU-projektet READi for Health
Regioner: Skåne, Oulu (Fi), Midi-Pyrénées (Fr), Murcia (Sp)
Kontakt: ann.tronde@skane.se
www.readiforhealth.eu

FoU-centrum Skåne, Södra sjukvårdsregionen:
En av de 6 nationella noderna i statens satsning för samordning av kliniska studier i Sverige.
www.skane.se/sv/Webbplatser/FoU_centrum_Skane