Skånes bästa kommun att bo och verka i

Publicerad 27 oktober 2015
Anna Nordén, HR-chef i Eslövs kommun.
Anna Nordén, HR-chef i Eslövs kommun.

Eslövs kommuns vision är att bli Skånes bästa kommun att bo och verka i 2025. Målet är att vidareutveckla Eslöv till en levande region med en aktiv företagarkultur, bra utbildningsväsende, god omsorg och ett rikt kulturliv.

– Vi är en kommun där mycket spännande kommer att hända de kommande åren. Medborgarfokus i allt är kärnan i all offentlig verksamhet. Det förutsätter en organisation med medarbetare som är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas och det satsar vi på här i Eslöv, säger Anna Nordén, HR-chef i Eslövs kommun.

Skapa värde för medborgare och medarbetare
I Eslöv har den nya mandatperioden inneburit nya, spännande mål för i synnerhet personalpolitiken. Under de kommande åren kommer fokus att ligga på att utveckla gemensamma värderingar, kompetensförsörjning och medarbetarutveckling.
En mycket medveten satsning i Eslövs kommun är också den att varje medarbetare ska erbjudas en heltidstjänst. Idag är Eslöv en av Skånes fem bästa heltidskommuner tack vare ett intensivt arbete de senaste åren.
– Självfallet ska alla ha en konkurrenskraftig lön, men för många är det i förlängningen viktigare att du har en arbetsgivare vars värderingar du kan ställa sig bakom och att ha arbetsuppgifter som är intressanta och engagerande. Jag gjorde själv, till exempel, ett högst medvetet val när jag började arbeta offentligt – jag vill lägga mitt engagemang på något som faktiskt skapar värde för andra människor.
Sveriges kommuner har framför sig ett antal utmaningar rörande både vad gäller ett stort nyrekryteringsbehov och kravet på hög omställningstakt inom offentlig sektor. Kommunernas uppdrag är ständigt föränderligt och frågan om tillgång på rätt kompetens kommer att bli en kärnfråga.
– En kommun påverkas av olika omständigheter, inklusive demografiska förändringar och faktorer i omvärlden, såsom den pågående flyktingsituationen. Det gör oss till en spännande arbetsgivare samtidigt som det ställer krav på både organisationen och medarbetaren att kunna ställa om verksamheten när behoven hos medborgarna förändras, menar Anna Nordén.
– Sveriges kommuner måste uppmuntra fler unga att söka sig till offentlig sektor, och visa på fördelarna med den variation och utvecklingspotential vi kan erbjuda. Redan nu kan vi se tecken på flera bristyrken, exempelvis inom skolan och vården. Det kommer att bli avgörande för vår organisation att hitta och utveckla kompetenser inom dessa områden för att bygga Skånes bästa kommun att bo och verka i.

Eslövs kommun
Eslöv är en populär bostadsort med drygt 32 000 invånare, belägen i Öresundsregionen. I Eslöv är det nära till det mesta, inte minst tack vare de goda tågförbindelserna med övriga delar av Skåne och Köpenhamn. I kommunen finns småstadens lugn, närhet och levande landsbygd, men också tillgång till ett rikt föreningsliv och affärsutbud. I Eslöv har du också givna utgångspunkten för att upptäcka resten av Skåne.

Eslövs kommun
241 80 Eslöv
Tel: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se
www.eslov.se