Bred samverkan skyddar vid kris

Publicerad 24 november 2016
Text: Anette Bodinger

Anna Nergårdh, chefläkare Stockholms läns landsting. Foto: Fredrik Persson
Anna Nergårdh, chefläkare Stockholms läns landsting. Foto: Fredrik Persson
Stockholmsregionen växer kraftigt och har en komplex infrastruktur, där små störningar kan få stora konsekvenser. Sedan ett par år tillbaka finns Samverkan Stockholmsregionen, en organisation som omfattar alla viktiga samhällsaktörer för att bättre kunna förebygga och hantera kriser.

Stockholm är ett stort och komplext landsting med uppemot 3 000 vårdgivare som bedriver sjukvård för drygt två miljoner människor. Att klara uppdraget under normala omständigheter är en utmaning redan det. För extraordinära händelser finns särskilda krisberedskapsplaner som aktiveras när behov uppstår.
– Ibland är det händelser som påverkar en enskild vårdverksamhet, andra gånger en situation som påverkar flera vårdgivare. I dessa fall är det landstingsledningens ansvar att koordinera arbetet. Krishantering är något vi övar regelbundet, ibland i samverkan med andra samhällsfunktioner, berättar Anna Nergårdh, chefläkare och biträdande landstingsdirektör.
Under senare år har erfarenheter från händelser runt om i världen visat att just samverkan är av stor betydelse för att begränsa krisers omfattning och skadeverkningar. I Stockholm har det resulterat i Samverkan Stockholmsregionen, ett projekt som startade 2010 och sedan 2015 är en fast organisation som leds av Länsstyrelsen. I den gemensamma satsningen ingår bland andra samtliga kommuner i Stockholms län, länsstyrelsen, landstinget, polisen, försvarsmakten, brandförsvaren och SOS Alarm. Allt arbete sker i nära samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Gröna knappen
I samverkansgruppen finns en chefsnivå som kallas in vid skarpa lägen samt en operativ grupp med representanter från länets kommuner och flera myndigheter.
– Gruppen har veckovisa telefonmöten i syfte att samordna planering inför händelser som aktörerna känner till, exempelvis festivaler, demonstrationer och statsbesök. Sedan har vi även ”Gröna knappen” för oförutsedda händelser. När den aktiveras kallas samtliga aktörer till samverkanskonferens på telefon, säger Anna Nergårdh som förklarar att alla aktörer fortfarande har ansvar för sina respektive samhällsfunktioner, samverkansgruppen är ett sätt att underlätta arbetet när något särskilt inträffat.
– Viktigt är att kontaktytor skapas under lugna förhållanden. När man behöver samverka i skarpt läge är det helt avgörande att det redan finns väl upparbetade kanaler.
Samarbetet har varit framgångsrikt och i mitten av oktober utsågs Samverkan Stockholmsregionen till ”Årets risk managementarbete” i samband med utdelningen av Security Awards på Stockholmsmässan.
– Priset är ett kvitto på att omvärlden uppskattar och förstår de insatser som görs inom krisberedskapsområdet runt om i länet. Utmärkelsen fungerar också som en positiv injektion i det fortsatta arbetet inom samverkansorganisationen, fastslår Anna Nergårdh.