Digitalisering – nyckeln till en smartare välfärd

Publicerad 24 november 2016
Text: Anette Bodinger

Per Mosseby, chef för avdelningen för digitalisering på SKL (Foto: Johan Bergmark) och Julie Améen, ansvarig offentlig sektor vid CGI Sverige.
Per Mosseby, chef för avdelningen för digitalisering på SKL (Foto: Johan Bergmark) och Julie Améen, ansvarig offentlig sektor vid CGI Sverige.
– Att ta tekniken till hjälp för att skapa en smartare välfärd handlar inte om att färre människor ska arbeta inom sektorn, tvärtom. Digitaliseringen frigör tid och resurser så att samhället kan möta framtidens behov av välfärdstjänster, säger Per Mosseby på SKL.

Digitaliseringen sägs vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället. Enligt en undersökning som SKL låtit göra har invånarna höga förväntningar på digitalisering i offentlig sektor.
– Kommuner och landsting måste bli bättre på att använda de möjligheter digitaliseringen ger, säger Per Mosseby, chef för avdelningen för digitalisering på SKL.
Under begreppet ”smartare välfärd” har SKL samlat sina och regeringens ursprungliga mål för digitaliseringen av välfärdstjänster inom offentlig sektor.
– Det handlar i korthet om att skapa en enklare vardag för privatpersoner och företag och åstadkomma en smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet. Viktigt är också att uppnå en högre kvalitet och effektivitet. Sammantaget ger allt detta en smartare välfärd.
I syfte att stötta den offentliga sektorn i arbetet med att använda de möjligheter digitaliseringen ger, driver SKL nu en stor förändringsledningssatsning: LEDA för smartare välfärd.
– Vi har samlat Sveriges bästa kommuner på området till ett program om att leda utveckling i en föränderlig värld. Syftet är att öka hastighet, nytta och kvalitet i införandet av digitala lösningar. Genom ökad förståelse för vad som utmärker ett lyckat införande av ny teknik hoppas vi att programmet ska bidra till vidare utveckling inom alla kommuner, säger Per Mosseby.

Arbeta annorlunda
Den stora utmaningen, menar han, ligger i att få beslutsfattare och andra aktörer som är involverade i leverans av välfärdstjänster att förstå hur man kan jobba på ett annorlunda sätt.
– Problemet är inte att få brukare eller invånare med på tåget, utmaningen ligger oftast i det interna förändringsarbetet, säger Per Mosseby, som är övertygad om att smartare välfärd utan digitalisering är en ekvation som inte går att få ihop.
– Om samhället skulle fortsätta med att leverera välfärdstjänster på samma sätt som förr i tiden måste det till skattehöjningar med helt ohemula belopp. Därför är skapandet av en smartare välfärd en viktig del av morgondagens utmaning inom offentlig sektor. Vi kommer att klara av den, tack vare digitaliseringen. Utan den kommer varken tid eller resurser att räcka till.

En fråga, inte två
Även Julie Améen, ansvarig offentlig sektor vid CGI Sverige, menar att digitaliseringsfrågorna måste upp på ledningsgruppsnivå.
– It-frågor i offentliga verksamheter drivs inte sällan ”nerifrån och upp”. Men för att it ska bli mer än att med teknikens hjälp omvandla analoga processer till digitala, behöver dessa frågor komma upp på ledningsnivå.
I den privata sektorn talas det idag om digitalisering och transformation i samma mening. Något som Julie Améen menar att även den offentliga sektorn bör ta till sig.
Digital transformation handlar om att göra saker på ett helt nytt sätt. För att lyckas med det krävs förändringsledning med ledare som är villiga att testa nya, innovativa grepp och en organisation som är beredd att möta upp. Gapet mellan verksamhetsledning och it måste överbryggas för att man ska kunna skapa förutsättningar för förändring, digitalisering och transformation.
Verksamhetsstyrning och digitalisering är inte skilda ämnen utan en och samma fråga.

Medborgarinflytande och innovation
Viktigt är också, framhåller Julie Améen, att ta vara på den kompetens som finns ute i samhället.
– När det gäller e-tjänster inom offentlig sektor ska de inte tas fram för medborgarna utan med hjälp av medborgarna. Jag tror att digital kompetens kommer att vara en utmaning inom offentlig sektor ytterligare ett tag framöver. Men den kunskap som saknas finns, och går att få tillgång till genom att öppna upp och ta vara på engagemanget som finns ute i samhället för dessa frågor, framförallt hos de unga medborgarna som har både kompetens och vilja att engagera sig och bidra till utvecklingen. Vi måste våga låta ungdomar utmana våra invanda mönster. Med strukturerade processer för innovation och digitala verktyg för samverkan kan man släppa loss kraften och få fram nya lösningar, tillsammans med medborgaren. Det kommer att vara helt avgörande för att lyckas.