E-tjänster leder till att vården förs närmare medborgarna

Publicerad 24 november 2016
Text: Anette Bodinger

Lena Furmark, avdelningschef E-hälsa och Strategisk IT, SLL och Ragnar Lindblad, chef för avdelningen Framtidens vårdprocesser i Västra Götalandsregionen (Foto: Åsa Liffner).
Lena Furmark, avdelningschef E-hälsa och Strategisk IT, SLL och Ragnar Lindblad, chef för avdelningen Framtidens vårdprocesser i Västra Götalandsregionen (Foto: Åsa Liffner).
– Samtidigt som fler saker utförs på distans innebär digitala e-tjänster att vården förs närmare medborgarna. Det handlar fortfarande om mellanmänsklig kommunikation, tekniken är enbart ett hjälpmedel, säger Lena Furmark, avdelningschef E-hälsa och Strategisk IT, SLL.

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har enats om en vision som ska omfatta arbetet med att bättre använda digitaliseringens möjligheter inom offentlig sektor. När Inera nu blir ett SKL-bolag är förhoppningen att man enklare ska kunna utveckla och införa nationella e-tjänster.
Ragnar Lindblad, chef för avdelningen Framtidens vårdprocesser i Västra Götalandsregionen och representant i Ineras programråd, välkomnar nyordningen.
– Kommunerna är redan med i delar av det nationella arbetet och SKL:s förvärv av Inera kommer sannolikt att bidra till att deras engagemang kommer att öka. Samtidigt blir det förstås en utmaning att gå från 21 till 311 ägare.
Han ser också en utmaning i att hålla fast vid Ineras grundtanke.
– När Inera bildades var tanken att lägga en del resurser i gemensam korg och samverka om vissa saker i syfte att slippa uppfinna hjulet två gånger. Kortsiktigt har vi en utmaning i att hitta tillbaks till den tanken. Just nu är många av landstingen och regionerna upptagna i stora egna projekt och investeringar. Jag tror det är nödvändigt att bibehålla den nationella idén om att många it- och digitaliseringsprojekt blir bättre om vi gör dem tillsammans.

Krävs samarbete
Även Lena Furmark, som representerar Stockholms läns landsting i Ineras programråd, ser fram emot att kommunerna kommer med i arbetet.
– Samtidigt är det viktigt att vi inte tappar fart med de strävanden vi haft inom landstingsvärlden. Vi står inför ett antal viktiga milstolpar och det är viktigt att detta inte blir en temposvacka.
Den största utmaningen, både nu och i framtiden, menar Lena Furmark är att hitta samlade samarbetsmöjligheter.
– Olika kommuner, landsting och regioner kan ha väldigt olika utgångspunkter och förutsättningar, både storleksmässigt och praktiskt.
Under tiden som den nya organisationen hitta sina former fortsätter arbetet med att ta fram och införa nationella e-tjänster inom hälso- och sjukvårdssektorn.
– Teknologierna ger oss möjlighet att komma till rätta med många av dagens stora utmaningar inom svensk sjukvård. I takt med att antalet e-tjänster inom vård och hälsa ökar kommer vi att uppleva att vården blir mycket mer medborgar- och patienttillvänd. För samtidigt som fler saker utförs på distans innebär digitala e-tjänster paradoxalt nog att vården förs närmare medborgarna. Det handlar fortfarande om mellanmänsklig kommunikation, tekniken är bara ett hjälpmedel, fastslår Lena Furmark.