Full delaktighet för alla

Publicerad 24 november 2016
Text: Sandra Ahlqvist, Foto: MFD

Malin Ekman Aldén, vikarierande generaldirektör för MFD.
Malin Ekman Aldén, vikarierande generaldirektör för MFD.
Utvecklingen i samhället med längre medellivslängd och ändrad befolkningsdemografi ökar behovet av stöd för individen. Myndigheten för delaktighet stöttar kommuner, landsting, innovatörer och andra som vill skapa full delaktighet för alla oavsett funktionsförmåga.

Myndigheten för delaktighet (MFD) har med utgångspunkt i konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning ett uppdrag från regeringen att stödja och samarbeta med offentliga aktörer, näringsliv och det civila samhället för att öka tillgänglighet och skapa förutsättningar för delaktighet.
– Vårt grunduppdrag är att stödja och följa hur funktionshinderspolitiken implementeras i samhället. Det omfattar bland annat att följa upp hur olika verksamheter inkluderar perspektivet med delaktighet men även hur levnadsförhållanden för funktionshindrade utvecklas inom olika sektorer, såsom skola, social omsorg, vård och transport, berättar Malin Ekman Aldén, vikarierande generaldirektör för MFD sedan april i år.

Vill öka medvetenheten
Ett av MFD:s uppdrag är att fungera som ett kunskapsnav och i samverkan med berörda organisationer öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättning. Målet är att öka såväl delaktighet som självbestämmande.
– Vi arbetar för att samhället ska blir universellt utformat från början där mångfalden av behov tas tillvara, att hinder för delaktighet identifieras, åtgärdas och undanröjs och att individuella stöd och lösningar som stärker delaktigheten för den enskilde utvecklas. Det är en stor och viktig utmaning eftersom stora grupper annars har svårigheter att vara delaktiga i samhället.

Teknik kan underlätta
Det sker en snabb utveckling inom välfärdsteknologin som ger nya möjligheter att underlätta livet för personer med funktionsnedsättning om den används på rätt sätt. Tekniken ska vara ett komplement till den mänskliga kontakten och inte en ersättning.
– Utvecklingen går framåt, men långsammare än vi skulle önska. Teknik som redan finns i vår vardag kan öppna fantastiska möjligheter. Det kan handla om GPS-funktioner som gör det möjligt för personer med demens att kunna fortsätta vara aktiva på egen hand med ökad säkerhet. Det kan vara appar som hjälper till med vardagsrutiner såsom att ta medicin, äta eller klä på sig, eller om att kommunicera med anhöriga via webbkamera. Här kan vi vara med och stödja utvecklingen. Vårt uppdrag på MFD är att främja vad det till syvende och sist handlar om: full delaktighet för alla oavsett funktionsförmåga.