Presentation

Sirona Health Solutions – experter på strategisk vårdutveckling

Publicerad 24 november 2016

Marit Vaagen, vd för Sirona Health Solutions.
Marit Vaagen, vd för Sirona Health Solutions.
Sirona Health Solutions är ett skandinaviskt managementkonsultbolag som arbetar för att skapa bättre vård, hälsa och omsorg och vara en samarbetspartner för myndigheter, kommuner och landsting.

När Marit Vaagen, vd för Sirona Health Solutions, grundade företaget 2010 gjorde hon det för att hon hade identifierat ett behov av en långsiktig och uthållig aktör som skulle kunna agera som en partner till vårdsektorn i deras förbättringsarbete och verksamhetsutveckling. Marit – som alltid varit intresserad av vårdutveckling och av samspelet mellan offentlig och privat sektor – utformade därför en organisation med stor förståelse för och insikt i både vård och omsorg samt kopplingen däremellan.
– Vår styrka är att vi arbetar med helheterna inom hälso- och sjukvård och omsorg genom att kombinera ett helikopterperspektiv med en detaljförståelse av övergången mellan sjukhusvård, primärvård och omsorg. Vi arbetar med såväl kommuner, landsting och regioner som med de statliga myndigheterna. På uppdrag av socialförvaltningar och departement i både Sverige och Norge kombinerar vi ett helikopterperspektiv på hela vård- och omsorgsstrukturen med en detaljerad, djup kunskap om både aktörerna och relevanta politiska och organisatoriska processer. Vi har tålamod och uthållighet vad gäller att skapa förbättringar och att vara en drivande partner för allt från sjukhus till nationella instanser.

Avancerade analysmetoder
Marit understryker att hela Sironas organisation kännetecknas av att ha en stor passion för att skapa en bättre vård och omsorg och fokuserar uteslutande på kvalitetshöjande insatser. Ända sedan starten har arbetet inriktats på att genom avancerade analysmetoder skapa bättre förutsättningar för en jämlik vård, till exempel genom förebyggande åtgärder eller förbättrade rutiner.
– Förebyggande insatser utgör endast omkring fyra procent av den totala sjukvårdskostnaden i Sverige och det vill vi ändra på. Därför satsar vi på att vara en samarbetspartner för olika aktörer, bland annat genom att bistå i att identifiera patienter och grupper i riskzoner så att de kan fångas upp i tid. Detta frigör resurser samtidigt som det förbättrar hälsan för den enskilda patienten.

Fyra tjänsteområden
Sironas tjänster och produkter återfinns inom fyra tjänsteområden:
• Avancerad analys och proaktiva vårdtjänster
• e-Hälsa och innovationsprocesser
• Ledning och styrning
• Uppföljning och utvärdering
Tjänsterna grundar sig på ett underlag av fakta och analyser för att ge tillförlitliga resultat. Huvudsyftet är att höja kvalitet och tillgänglighet samt göra upplevelsen av vården enklare och bättre för både patienter och anhöriga.
– Vi integrerar unika databaser, forskningsbaserad kunskap och mjukvara med rådgivningstjänster samt en djup kompetens och bred förståelse för vårdsektorns strukturer och komplexitet. Beroende på kundens behov arbetar vi antingen integrerat med kunden eller som externa rådgivare. Resultaten kan bestå av exempelvis effektivare administration, mer strömlinjeformat vårdförlopp, bättre vårdkvalitet, nya digitala lösningar eller helt enkelt en tydlig kostnadsoptimering.

Vården står inför ett paradigmskifte
I takt med att tekniken utvecklas och möjliggör vidareutveckling av hälso- och sjukvården samtidigt som patienter får ett ökat inflytande står hälso- och sjukvården inför ett paradigmskifte. Patientens möjlighet till involvering i sin egen vård och behandling (patient empowerment) skapar möjligheter som idag ännu är i sin linda. Stora möjligheter finns, förutsatt att nya lösningar införs på rätt sätt. Sirona arbetar idag aktivt med flertalet kommuner, landsting och regioner och även myndigheter för att på olika sätt möjliggöra bättre kvalitet för både patienter och anhöriga samt för medarbetare inom vård och omsorg med stöd i ny teknik och nya processer.
– Införande av digitala lösningar i vården och omsorgen inkluderar till 80 procent en förändring av befintliga processer för att till fullo nyttja effekten av möjligheterna inom digital vård. Ibland ser vi att digitala lösningar implementeras som någonting i tillägg till det redan befintliga, och då blir det rörigt. Konsten ligger i att integrera lösningen för att höja kvaliteten för patienter, anhöriga och medarbetare, avslutar Marit.

Sirona Health Solutions
Sirona Health Solutions är ett skandinaviskt managementkonsultbolag som besitter den kunskap, de verktyg, metoder och modeller som krävs för att skapa bästa möjliga hälso- och sjukvård med samhällets begränsade resurser. Detta arbete utförs i ett nära och aktivt partnerskap med kunderna, som utgörs av landsting, kommuner och myndigheter.

Sirona Health Solutions
Birger Jarlsgatan 33, 1tr
111 45 Stockholm
Tel: 08-77 22 557
E-post: info@sironagroup.se
www.sironagroup.se

www.sironagroup.se