Presentation

Uppföljning ger mer hållbara varor till kommunerna

Publicerad 24 november 2016

Peter Nohrstedt, hållbarhetsansvarig och Louise Svensson, hållbarhetssamordnare på SKL Kommentus.
Peter Nohrstedt, hållbarhetsansvarig och Louise Svensson, hållbarhetssamordnare på SKL Kommentus.
Med Hållbarhetskollen från SKL Kommentus Inköpscentral minskar risken för att kommunen upphandlar varor som skadar människor och miljö. Kontrollen av att sociala, etiska och miljökrav uppfylls är en förutsättning för en hållbar försörjning.

Kommuner har ofta högt ställda krav på att de varor man köper tillverkas både etiskt och socialt hållbart. Utöver kraven i ILO:s åtta kärnkonventioner och FN:s barnkonvention ställs ofta också långtgående miljökrav. Men när det sedan kommer till att följa upp ställda krav saknas ofta de resurser som krävs. Ett faktum som fördröjer och i värsta fall motverkar utvecklingen av det hållbara samhället.
– Genom oss får kommunerna tillgång till bred kompetens och sakkunniga experter som hjälper kommunerna att fullfölja sitt ansvar. Eftersom många kommuner har samma leverantörer ger en nationell samordning av uppföljningen en effektiv process, där resurser läggs på rätt områden, samt att kompetensen successivt byggs upp, säger Peter Nohrstedt, hållbarhetsansvarig på SKL Kommentus.
Hållbarhetskollen startade 2011 med uppföljning av sociala och etiska krav. Då som nu är dessa områden centrala för vårt arbete, men vi ser samtidigt ett stort intresse för uppföljningssystem inom andra områden. Kemiska ämnen och djurskyddskrav i livsmedelsupphandlingar är två nya områden som Hållbarhetskollen testar att samordna kontroller inom, fortsätter Peter.
– Vi är en naturlig partner för att kontrollera viktiga hållbarhetsaspekter. Förväntningarna på att våra skattepengar används på ett hållbart sätt är stora. Miljö- och andra hållbarhetskrav är väl etablerade i offentlig upphandling idag och nu är det dags att även etablera kontrollsystem så att kraven efterlevs, framhåller han.

Hittar många allvarliga brister
Ett 30-tal revisioner i en rad olika branscher och flera länder har genomförts av Hållbarhetskollen sedan starten. I samtliga dessa har brister upptäckts, berättar hållbarhetssamordnare Louise Svensson.
– Det handlar om allt från undermålig arbetsmiljö till den grövsta formen av barnarbete. Beroende på vilka brister vi hittar och hur dessa hanteras av leverantören i den efterföljande avvikelsehanteringen, kan följden bli att kommunerna sedan vidtar olika avtalsrättsliga åtgärder som till exempel viten och hävning.
Louise Svensson och Peter Nohrstedt framhåller att drygt en tredjedel av en kommuns budget upphandlas.
– Det är enorma volymer, som kräver stort ansvarstagande från kommuner, men ger samtidigt stora möjligheter att positivt påverka leverantörer. Genom att vi agerar unisont kan vi verkligen trycka på för ökad hållbarhet på alla plan och skapa bättre villkor för människor och minskad miljöpåverkan.

SKL Kommentus Inköpscentral
Hållbarhetskollen, som drivs av SKL Kommentus Inköpscentral, har idag 90 anslutna kommuner. Kostnaden för en kommun att medverka är 10 000 kronor per år plus 50 öre per kommuninvånare, dock maximalt 50 000 kronor. Sedan 2015 samverkar Hållbarhetskollen med landstingens nationella kansli för hållbar upphandling.
www.sklkommentus.se

www.sklkommentus.se