Dags att skörda nyttan av digitalisering i offentlig sektor

Publicerad 8 november 2017
Text: Anette Bodinger

Åsa Zetterberg, sektionschef SKL:s avdelning för digitalisering. Foto: SKL
Åsa Zetterberg, sektionschef SKL:s avdelning för digitalisering. Foto: SKL
– Tekniken finns, potentialen finns. Nu är det dags att ta hem vinsten av gjorda investeringar. Det säger Åsa Zetterberg, sektionschef SKL:s avdelning för digitalisering, som menar att vi bara har sett början av den nytta som digitaliseringen kommer att föra med sig.

Samhällsutvecklingen med längre medellivslängd och ändrad demografi gör att kommuner, landsting och regioner står inför tuffa ekonomiska utmaningar.
– Det blir allt svårare att få ihop ekvationen att färre ska försörja fler och samtidigt erbjuda en välfärd som ligger i linje med medborgarnas förväntningar. Historiskt sett är det tekniksprång som hjälpt oss att överbrygga den här typen av gap och utmaningar, säger Åsa Zetterberg.
Under senare år har den offentliga sektorn arbetat intensivt med digitalisering och effektivisering av verksamheter.
Här har vi bara sett början av den nytta som digitaliseringen kommer att föra med sig, menar Åsa Zetterberg.
– Första fasen, att gå från analogt till digitalt, där har vi kommit ganska långt. Men att ställa om på riktigt, övergå till automatisering, ersätta mänsklig handpåläggning i vissa processer och helt frigöra människan som i stället kan arbeta mer värdeskapande, den utvecklingen är ännu i sin linda.

Skillnader
En del verksamheter har kommit längre än andra och skillnaderna mellan olika kommuner är stora.
– De folkrika kommunerna ligger generellt i täten med att driva verksamhetsutveckling och dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Eftersom digitalisering ger kraftiga stordriftsfördelar är det ganska givet att den som har stort befolkningsunderlag också har mycket att vinna och större anledning att prioritera dessa frågor. Men det görs väldigt mycket bra även i mindre kommuner, som ibland kan ha enklare att komma till skott och verkligen genomföra nåt.
Generellt sett ligger Sverige långt fram när det gäller att ha digitalt kompetenta medborgare.
– Här är i stort sett alla åldrar ute på nätet. Visst finns det ett digitalt utanförskap som vi behöver ta på allvar, men vi sticker ut med vår digitala kompetens och nyfikenhet. Sverige har också en god infrastruktur med väl utbyggt bredband och vi har alltså goda grundförutsättningar för digitalisering, säger Åsa Zetterberg.
Men när det gäller att ta vara på digitaliseringens möjligheter inom offentlig sektor på ett mer organisationsövergripande sätt ser bilden annorlunda ut.
– Sverige har en decentraliserad förvaltningstradition. Här har varje myndighet, kommun, landsting eller region arbetat med frågan inom sin befintliga ram. Det har till dags dato inte funnits det tydliga nationella mandatet eller kraftsamlingen för att lösa saker tillsammans. Men vi har kommit lite till vägs ände, och nu krävs mer av ett gemensamt agerande, andra typer av arbetssätt och leveranser för att få ut nyttan till människor och verksamheter.
Åsa Zetterberg välkomnar därför den nya digitaliseringsmyndighet som regeringen aviserade i höstbudgeten.
– Det finns många anledningar för Sverige att ta ett samlat grepp på detta område. En ny myndighet löser inte hela uppgiften men är ett viktigt steg i rätt riktning.