Presentation

Rätt digitalt chefstöd skapar välmående organisationer

Publicerad 8 november 2017

Erik Johnsson, Sofia Røsand och Leif Fågelstedt på Aino Health Sweden. Foto: Johan Töpel
Erik Johnsson, Sofia Røsand och Leif Fågelstedt på Aino Health Sweden. Foto: Johan Töpel
Det talas mycket om sjukfrånvaro i Sveriges kommuner och landsting. På Aino fokuserar vi på att hitta grundorsaken till varför den uppstår. Efter att ha arbetat med över 150 offentliga och privata organisationer vet vi att det går att förebygga sjukfrånvaro och skapa arbetsplatser där medarbetarna trivs och vill stanna kvar. Aino erbjuder effektiva digitala lösningar och beslutsstöd för chefer så att kärnan till orsakerna kan hanteras.

En av de viktigaste åtgärderna för att snabbt komma tillrätta med problemen är att ge ett digitalt stöd till ledning och HR så att man enkelt kan få en nulägesbild och beslutsunderlag baserat på daglig statistik kring sin verksamhet. Med hjälp av data kan man faktabaserat kartlägga behov, identifiera verksamheter med risk och skapa åtgärdsprogram för att åstadkomma en mer hälsofrämjande arbetsplats.
Utan data går det inte att utveckla strategier och rekommendationer, koordinera stöd från interna och externa aktörer, genomföra förbättringsarbete eller skapa utbildningar. På Aino vet vi att Humankapitalet är den absolut viktigaste resursen på en arbetsplats och vi vet genom forskning att medarbetare måste må bra för att göra ett gott jobb och leverera önskat resultat.
– Genom att utveckla arbetsplatser där individen mår bra ökar man produktivitet och effektivitet och bygger en hållbar arbetsplats. Inom den offentliga sektorn är det många som brinner för sitt jobb, men glädjen går förlorad i obalanserade organisationer som leder till utbrändhet. Det gäller att hitta de organisatoriska orsakerna och bygga förändring från grunden, säger Sofia Røsand, Project manager på Aino Health Sweden.

Lång erfarenhet av att bygga friska organisationer
HealthManager är ett flexibelt digitalt verktyg som skräddarsys efter behoven på varje arbetsplats. Det skapades ursprungligen utifrån en studie som det finska försvaret gjorde om hur man skulle kunna förbättra hälsa och välmående bland sina soldater. Idag har modellen utvecklats till ett analysverktyg för alla organisationer som vill förstå underliggande orsaker till ohälsa.
Till skillnad mot traditionell företagshälsovård, som oftast träder in när medarbetare redan är sjuka, ger Ainos molnbaserade plattform HealthManager vittgående information om beteenden och mönster kring sjukskrivningar, för att tidigt fånga upp signaler om frånvaro, stress och brist på motivation. Verktyget samlar in stora mängder data, som gör personalens mående mätbart och tydliggör mönster. Det har också ett komplext analysverktyg, som sammanställer data i överskådliga rapporter kopplat till befintliga HR policy och processer.
– Chefer, ledning och HR får den helhetsbild de behöver för att följa upp frånvaro och arbeta med preventiva åtgärder och lösningar. Vi vet att ett tydligt och engagerat ledarskap är helt centralt i arbetet med att förebygga frånvaro, men alltför ofta saknar chefer de redskap de behöver. HealthManager är ett effektivt verktyg i förändringsarbetet med att förebygga sjukfrånvaro, säger Erik Johnsson, försäljnings- och marknadsansvarig.

Frigör tid för värdeskapande arbete
Det är viktigt att komma ihåg att Health­Manager är ett fakta- och forskningsbaserat systemstöd för digitaliserade processer, inte ytterligare en administrativ börda för chefer.
– Det är inte ovanligt att mellanchefer i offentlig sektor tillbringar två till tre arbetsdagar i veckan med att jaga vikarier. Hela vårt verktyg är ett stöd till HR och ledning för att kunna mäta frånvaron och fatta rätt beslut om strukturella förändringar för att minska den. Det frigör enormt mycket tid, samtidigt som det leder till konkreta, mätbara resultat. Med HealthManager kan HR och chefer arbeta på ett helt nytt sätt och sätta medarbetarna i centrum, säger Leif Fågelstedt.
– Den gemensamma nämnaren för alla företag vi jobbat med är att säkerställa ett långsiktigt välmående, ökad produktivitet och medarbetarengagemang. Detta skapar i sin tur en verkligt värdebaserad arbetsplats, med personalens bästa för ögonen.
– Vi vet att de organisationer som klarar av att ställa om sin organisation tidigt får utdelning snabbt. Personal som trivs och mår bra är den bästa marknadsföringen en arbetsgivare kan få och många av våra kunder ser resultat direkt genom ökat intresse att jobba just där. Nu ser vi fram emot att ge Sveriges kommuner och landsting verktygen för att bygga hållbara och välmående arbetsplatser.

Aino Health
Vi är stolta över att sjukfrånvaron har minskat med mellan 20 och 50% för våra kunder.

Vill du veta mer om vad vi kan göra tillsammans med er vänligen kontakta:
Erik Johnsson
Tel: 0761-755 661
E-post: erik.johnsson@ainohealth.com
www.ainohealth.com