Presentation

RemoAge hittar arbetsformer för framtiden

Publicerad 8 november 2017

Marja-Leena Komulainen, Norrbottens Kommuner och Ingela Johansson, Region Norrbotten är projektledare för RemoAge. Foto: Viveka Österman
Marja-Leena Komulainen, Norrbottens Kommuner och Ingela Johansson, Region Norrbotten är projektledare för RemoAge. Foto: Viveka Österman
RemoAge är ett EU-finansierat projekt mellan Norrbottens Kommuner och Region Norrbotten som antar utmaningen att hitta nya arbetssätt som stöds av digitala verktyg för att på ett resurs- och personaleffektivt sätt kunna möta behoven hos en allt äldre befolkning.

– Vi har länge känt till den demografiska utmaningen där antalet omsorgstagare ökar och tillgång till personal minskar. Om vi ska kunna möta de framtida behoven med bibehållen kvalitet behöver vi ändra arbetssätt med stöd av digital teknik, berättar Marja-Leena Komulainen.
Vården sker alltmer i det egna hemmet. För att tillgodose patientens behov krävs en samverkan mellan kommuner och Region Norrbotten.
– I projektet har nya arbetssätt utvecklats med stöd av videotjänst och digitala verktyg inom: mobilt trygghetslarm, nattillsyn och elektronisk medicinutdelare samt samordnad individuell plan, slutenvårdsplanering, anhörigstöd, konsultation inom palliativ vård, hemsjukvård, hemtjänst och rond på distans. Flera av tjänster är idag implementerade, säger Ingela Johansson.

Resultat
Elva av fjorton kommuner i Norrbotten har deltagit, cirka 200 patienter/brukare har medverkat och 400 personal har utbildats i de nya arbetssätten och tekniken. Initialt fanns en viss oro hos vårdpersonalen att tekniken skulle ersätta personalen, men nu är personalen trygg med arbetssätten och majoriteten är positivt inställd.
– Med införandet av nya arbetssätt har personalen fått en bättre arbetsmiljö, personalresurser har frigjorts och patienter/brukare har fått en ökad trygghet, blivit självständigare och mer delaktig i sin vård. Den ekonomiska uppföljningen visar en stor tidsbesparing och minskade resekostnader både för personal och patienter. Utveckling mot digital arbetssätt är inte en fråga om test av ny teknik utan verksamhetsutveckling, och behöver komma en bredare målgrupp till godo, avslutar de.

RemoAge
RemoAge är ett treårigt projekt (maj 2015 – april 2018) som finansieras av EU inom programmet Northern Periphery and Arctic (NPA). Deltagande länder är Skottland, Norge och Sverige. Syftet med projektet är att möjliggöra vård och omsorg för sjuka äldre personer som bor i glesbygd.

Regionala projektledare:
Region Norrbotten
Ingela.v.johansson@norrbotten.se

Norrbottens Kommuner
marja-leena.komulainen@kfbd.se
www.remoage.eu