Presentation

Sirona Health Solutions: Experter på strategisk vårdutveckling

Publicerad 8 november 2017

Marit Vaagen, grundare av och partner på Sirona Health Solutions.
Marit Vaagen, grundare av och partner på Sirona Health Solutions.
Sirona är ett skandinaviskt analys- och rådgivningsbolag som arbetar för att skapa bättre vård, hälsa och omsorg. Deras team är samarbetspartner för många av de mest framgångsrika ledarna inom hälso- och omsorgssektorn i Sverige och Norge.

Ska du digitalisera vården? Vill du göra något åt köerna, exempelvis inom BUP, och inte bara analysera problemet utan även genomföra en förbättring? Ser du mönster i återinläggningar vid ditt sjukhus som du vill granska närmare med en vårddata-analys och sedan göra något åt? Få en second opinion på den nya ersättningsmodellen? Skapa sammanhängande vårdkedjor och verklig samverkan mellan kommuner och landsting? Implementera nya journalsystem med ett strategiskt grepp kring hela vårdkedjan? Då kan Sironas team vara den snabbfotade och långsiktiga partnern du vill ha med i ditt lag.
När Marit Vaagen grundade företaget 2009 gjorde hon det för att hon hade identifierat ett behov av en långsiktig och uthållig aktör som skulle kunna agera som en partner till vårdsektorn i deras förbättringsarbete. Marit började därför bygga en organisation bestående av ingenjörer, läkare och ekonomer med stor förståelse för och insikt i vård och omsorg samt kopplingen däremellan.
– Vår styrka är att vi arbetar med helheterna inom hälso- och sjukvård och omsorg. Vi kombinerar ett helikopterperspektiv med en detaljförståelse av övergången mellan sjukhusvård, primärvård och omsorg. Vi arbetar med såväl departement, kommuner, landsting och regioner som med de statliga myndigheterna. På uppdrag av socialförvaltningar och departement i både Sverige och Norge har vårt team bevisat förmågan att kombinera helikopterperspektivet på hela vård- och omsorgsstrukturen med en djup och analytiskt driven kunskap om hur vi kan skapa varaktiga förbättringar inom sektorn. Vi förstår samtliga aktörer och de relevanta politiska och organisatoriska processer de står inför. Som partner till ledare inom sektorn har vi tålamod och uthållighet vad gäller att skapa förbättringar, alltid baserat på en faktabaserad analys. Vi kan vara en drivande partner, om så önskas, eller vi kan ta en nästan osynlig roll i ett förbättringsarbete där vi enbart bidrar med en analys, medan själva förbättringsarbetet styrs och leds av organisationens egna chefer. Oavsett vilken roll våra kunder önskar att vi ska inta så gör vi det med stor ödmjukhet inför de komplexa realiteter som ledare inom sektorn står inför.

Avancerade analysmetoder
Marit understryker att hela Sironas organisation kännetecknas av engagerade medarbetare med en stor passion för att skapa en bättre vård och omsorg. Ända sedan starten har arbetet inriktats på att genom avancerade analysmetoder skapa bättre förutsättningar för en mer jämlik vård, till exempel genom förebyggande åtgärder eller förbättrade rutiner.
– Förebyggande insatser utgör endast omkring fyra procent av den totala sjukvårdskostnaden i Sverige och det vill vi ändra på. Därför satsar vi på att vara en samarbetspartner för olika aktörer, bland annat genom att bistå i att identifiera patienter och grupper i riskzoner så att de kan fångas upp i tid. Detta frigör resurser samtidigt som det förbättrar hälsan för den enskilda patienten.

Fyra tjänsteområden
Sironas tjänster återfinns inom fyra huvudsakliga områden:
• Avancerad analys och proaktiva vårdtjänster
• Digitalisering, e-Hälsa och innovationsprocesser
• Ledning och styrning
• Uppföljning och utvärdering
Tjänsterna grundar sig alltid på ett underlag av fakta och analyser för att ge tillförlitliga resultat. Huvudsyftet är att höja kvalitet och tillgänglighet samt göra upplevelsen av vården enklare och bättre för både patienter och anhöriga.
– Vi integrerar unika databaser, forskningsbaserad kunskap och mjukvara med rådgivningstjänster samt en djup kompetens och bred förståelse för vårdsektorns strukturer och komplexitet. Beroende på kundens behov arbetar vi antingen integrerat med kunden eller som externa rådgivare. Resultaten kan bestå av exempelvis effektivare administration, mer strömlinjeformat vårdförlopp, bättre vårdkvalitet, nya digitala lösningar eller helt enkelt en tydlig kostnadsoptimering.

Vården står inför ett paradigmskifte
I takt med att tekniken utvecklas och möjliggör vidareutveckling av hälso- och sjukvården samtidigt som patienter får ett ökat inflytande står hälso- och sjukvården inför ett paradigmskifte. Patientens möjlighet till involvering i sin egen vård och behandling skapar möjligheter som idag ännu är i sin linda. Stora möjligheter finns, förutsatt att nya lösningar införs på rätt sätt. Sirona arbetar idag aktivt med flertalet kommuner, landsting och regioner och även myndigheter för att på olika sätt möjliggöra bättre kvalitet för både patienter och anhöriga samt för medarbetare inom vård och omsorg, med stöd i ny teknik och nya processer.
– Införande av digitala lösningar i vården och omsorgen inkluderar till 80 procent en förändring av befintliga processer för att till fullo nyttja effekten av möjligheterna inom digital vård. Ibland ser vi att digitala lösningar implementeras som någonting i tillägg till det redan befintliga, och då blir det rörigt. Konsten ligger i att integrera lösningen för att höja kvaliteten för patienter, anhöriga och medarbetare, avslutar Marit.

Sirona Health Solutions
Sirona Health Solutions är ett skandinaviskt managementkonsultbolag som besitter kunskap, verktyg, metoder och modeller för att skapa bästa möjliga hälso- och sjukvård med samhällets begränsade resurser. Detta arbete utförs i ett nära och aktivt partnerskap med kunderna, som utgörs av ledare inom landsting, kommuner och myndigheter.

Sirona Health Solutions
Birger Jarlsgatan 33, 1tr
111 45 Stockholm
Tel: 08-77 22 557, 070-330 59 15
E-post: info@sironagroup.se
www.sironagroup.se