Presentation

Trygg vardag i innovativ stad

Publicerad 8 november 2017En ny upphandling möjliggör att kommunen kan samordna tekniktjänster från flera leverantörer via en hubb och en tjänsteplattform. Bland annat finns här GPS-larm och bildkommunikation, för en mer individanpassad vård och omsorg. Kon­ceptet kallas Trygg Vardag.

– Trygg Vardag är en bred lösning och unik i sitt slag i Sverige. Hubben är nyckeln för att vi ska kunna erbjuda brukarna tekniktjänster anpassade just för dem och deras situation – utan att behöva ha flera olika enheter i hemmet, säger Åsa Wall, Strategiledare för att införa välfärdsteknik inom hemtjänsten i Göteborgs Stad.
Åsa Wall, som arbetat inom vård och omsorg sedan 1987, har en central funktion i en satsning inom hemtjänsten, med ett politiskt beslut om att erbjuda minst tio tjänster via välfärdsteknik före 2022.
Satsningen får nu ytterligare kraft genom ett övergripande beslut för hela Göteborgs Stad. Bakgrunden är ett beslut i kommunfullmäktige 19 oktober. Över partigränserna ställde sig politikerna bakom en konkret plan för att stärka Göteborgs framtida utveckling med ständig teknikutveckling på medborgarnas villkor: Innovativ stad.

Nya arbetssätt
Stefan Granlund, Utvecklingsledare vid Stadsledningskontoret, har djup kännedom om den stora satsningens bakgrund, genomförande och vision:
– Göteborg står inför samma utmaningar som många andra. Vi pratar om att säkra vård, hälsa, och utbildning för medborgarna under förutsättningar givna av en begränsad ekonomisk utveckling. Innovationer är ett verktyg för att lösa det. Och då handlar det inte, som tidigare, om att med ny teknik sköta exempelvis kollektivtrafik och fastigheter. Rätt innovationer, och en kultur hos oss som bidrar till att alla inser vad ny teknik och nya arbetssätt kan tillföra stadens och medborgarnas utveckling, är en nödvändighet. Inget mindre.

Dialog för utveckling
Åsa Wall föreläser regelbundet om Göteborgs Stads arbete kring välfärdsteknik. Inte minst satsningarna på personal, brukare och innovationer i symbios intresserar åhörarna. Nyligen hemkommen från Norge och konferensen EHiN (E-hälsa i Norge) kan hon konstatera:
– Dialog internt och externt är avgörande för ett lyckat införande av tjänster med välfärdsteknik. Exempel på detta är dialog med brukare och medarbetare i den behovsanalys som genomförts kring välfärdsteknik och att stor vikt lades vid dialog med leverantörerna i den avslutade upphandlingen till Trygg Vardag. Så kan vi bli innovativa.

Förändrade arbetssätt
Vård- och omsorgsarbetet ska vara attraktivt. Med innovativ teknik och innovativa arbetssätt vill Göteborgs Stad främja detta.
– Vi kan inte implementera välfärdsteknik utan att implementera arbetssätt. Med det mobila arbetssättet skapar vi förutsättningar för medarbetarna att få med sig de verktyg man behöver. En snickare har med sig de verktyg ut till arbetet som hen behöver, de ska också stadens medarbetare kunna ha, säger Åsa.
Det nya arbetssättet ska också öka delaktigheten för brukaren. Avgörande är dialog och information till brukare och anhöriga för att skapa förståelse och trygghet kring det nya arbetssättet.

Fäste i organisationen
Enkelt uttryckt är tekniken det enkla. En tydlig ledningsstruktur är en grundbult i förändringsarbetet. Förankring och långsiktigt fäste ute i organisationen för de nya arbetssätt, och möjligheter, innovationerna för med sig ställer nya krav på kunskap och kompetens.
När hemtjänsten i Göteborg går mot ett mobilt arbetssätt har 100 IT-ambassadörer, till vardags ordinarie hemtjänstpersonal, utbildat 3000 kollegor i ESF/EU-projektet eGO.
– Vi kommer hela tiden tillbaka till vikten av dialog och kommunikation. Tidigt och brett. Parat med erfarenhetsutbyte med kollegor i Sverige och Europa betyder det att vi kan lära av varandra, undvika snubbeltrådar och få ut det bästa av innovationerna för att skapa största möjliga nytta, säger Åsa Wall.

Nytt program
Stefan Granlund konstaterar att det nya programmet för Göteborgs Stads innovationsarbete inte är något politikerna enbart samlas runt i närtid. Här finns en förankring minst tio år tillbaka i tiden och en långtgående samverkan med bland andra Chalmers, Göteborgs Universitet, Vinnova, en rad svenska kommuner och EU:s tunga utvecklingsfonder.
– Vi ska skapa en hållbar stad – öppen för världen. Med det nya program fullmäktige antog tydliggör vi att innovationsarbete är ett verktyg som omfattar hela staden, såväl inom stadsutvecklingen som välfärdsområdet. Detta är en oerhört spännande tid i Göteborgs utveckling som även internt röner mycket stort intresse, av förståeliga skäl.
Åsa Wall får sista ordet och fyller i:
– Ett forum vi visar upp oss i är Kvalitetsmässan. Där kan alla nyfikna både se och få mer information om de nya lösningarna i Trygg Vardag, lära mer om det mobila arbetssättet, projektet eGO och dess IT-ambassadörer. Man kan också möta Bibbi, som kan komma att använda lösningarna för en trygg vardag. Det är ett bra tillfälle att få svar på sina frågor om hur innovationer, tekniska och organisatoriska, ger en bättre vardag för de vi finns till för: medborgarna.

Stefan Granlund, Utvecklingsledare vid Stadsledningskontoret och Åsa Wall, Strategiledare i Göteborgs Stad.
Stefan Granlund, Utvecklingsledare vid Stadsledningskontoret och Åsa Wall, Strategiledare i Göteborgs Stad.
Göteborgs Stad
Möt oss i Göteborgs Stads monter B06:18 på Kvalitetsmässan.
Vi berättar om Trygg Vardag – den nya teknikhubb med sex välfärdstekniska tjänster staden upphandlat. Kom och ställ frågor.

Testa och se ett axplock av möjligheterna upphandlingen och välfärdstekniken kan ge:
• Förbättrad nattsömn.
• Minskad oro.
• Bättre hälsa genom sociala kontakter.
• Förebyggande larm – innan något hänt.

Ta också del av Göteborgs Stads innovationsprogram 2018–2023 som antogs av kommunfullmäktige 19 oktober i år.
www.goteborg.se (innovationsprogrammet finns under Styrande dokument)
www.goteborg.se/tryggvardag