Utvecklar gemensamma digitala tjänster

Publicerad 13 november 2018
Text: Ylva Sjönell

Britta Sandblom, verkställande tjänsteperson på Sambruk.
Britta Sandblom, verkställande tjänsteperson på Sambruk.
Föreningen Sambruk har sedan 2005 erbjudit kommuner att tillsammans utveckla och förvalta nya digitala verktyg för kommunernas verksamheter. Ju fler kommuner som deltar desto starkare utvecklingskraft skapas.

Sambruk är en ideell förening som utvecklar och förvaltar gemensamma digitala lösningar för de kommuner som valt att gå med.
– Idag är vi cirka 90 kommuner, ju fler vi blir desto mer både tid och pengar sparar vi åt de ingående kommunerna, förklarar Britta Sandblom, verkställande tjänsteperson på Sambruk.
Tidsvinsterna skapas då en enskild kommun slipper lägga tid på att själva utveckla och förvalta en tjänst. Och ekonomiskt sparas mycket pengar då många kommuner delar på kostnaden för ett nytt digitalt verktyg.
– Om 20 kommuner går samman kring ett utvecklings- och förvaltningsprojekt blir kostnaden bara 1/20 vardera för de ingående kommunerna, och det blir väldigt stora besparingar.

Crowdsourcing och nätverkande
Rent praktiskt fungerar Sambruk som en aktör för samfinansiering/medfinansiering.
– Eller för att använda ett modernt uttryck, vi jobbar med crowdsourcing, något vi gjorde även innan det uttrycket skapades, konstaterar Britta Sandblom med ett leende.
Varje deltagande kommun har stor möjlighet att påverka, både under utvecklings- och förvaltningsfasen, genom ett gemensamt förvaltningsråd.
– Vi skapar även möjligheter för erfarenhetsutbyte, exempelvis ska vi ha ett seminarium om digital signering snart. Nätverken blir ett lättillgängligt bollplank för kommunerna där de får möjligheter att lära av varandra.
Sambruk deltar även i Digidel som startade 2011, nätverkets nationella samordning finansieras i år av Näringsdepartementet. Basen är lokala aktiviteter som syftar till att intressera alla att komma med på digitaliseringståget.
– Digidel bidrar till en högre digital mognad. En förutsättning för att alla ska våga, vilja och kunna ta del av internet och dess möjligheter till delaktighet i den digitala samhällsutvecklingen, avslutar Britta Sandblom.