Digital transformation

Förutsättningar för framgångsrik digitalisering

Publicerad 11 november 2019
Text: Annika Wihlborg Foto: Patrick Degerman
Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör i Skellefteå och ordförande för Kommundirektörsföreningen i Sverige. Foto: Patrick Degerman

Den digitala transformation som de svenska kommunerna genomgår är en stor förändringsprocess som medför såväl nya arbetssätt som nya förhållningssätt. För att lyckas med digitaliseringen krävs bland annat samverkan, ett konsekvent ledarskap och en tydlig visualisering av den pågående förändringsresan.

– Såväl stora som små kommuner vinner på samverkan i sin digitala utveckling. För att klara av framtidens utmaningar vad gäller ekonomi och kompetensförsörjning och samtidigt kunna hålla jämna steg med medborgarnas förväntningar på digitala välfärdstjänster krävs smart samverkan. Alla vinner på samverkan eftersom det leder till bättre digitala tjänster, men det är viktigt att varje kommun får delta utifrån sina förutsättningar, säger Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör i Skellefteå och ordförande för Kommundirektörsföreningen i Sverige.
Hon betraktar även samverkan över kommungränserna som en förutsättning för att samtliga invånare i Sveriges kommuner på sikt ska få tillgång till en likvärdig infrastruktur av digitala tjänster.

Många utmaningar
Kommunerna i Västerbotten har en hög ambitionsnivå för digitalisering och samverkar sinsemellan och med regionen kring både kompetensutveckling och e-tjänsteutveckling. Basen för samverkan är en gemensam teknisk plattform där man tillgängliggör digitala tjänster över kommungränserna. I Skellefteå kommun har cheferna gått på utbildning i digitalt ledarskap.
– En stor utmaning i kommunernas digitaliseringsarbete är den höga förändringstakten i samhället överlag, i kombination med höga krav från medborgarnas sida på effektiva och användarvänliga digitala tjänster. Att hålla en hög digital utvecklingstakt utifrån kommunens ekonomiska förutsättningar är ytterligare en utmaning, liksom att hitta tillräckligt många kompetenta medarbetare som kan driva digitaliseringsutvecklingen framåt, säger hon.

Kristina Sundin Jonssons råd för en framgångsrik kommunal digital transformation:


• Visualisera en gemensam målbild. Eftersom den digitala transformationen är en långsiktig förändringsprocess som egentligen aldrig blir riktigt klar så krävs en gemensam målbild för att samtliga medarbetare ska vara med på tåget och känna sig motiverade genom hela förändringsresan.
• Kommunicera utmaningarna. Alla kommuner stöter garanterat på motgångar och bakslag i sitt digitala transformationsarbete. Öppenhet och transparens är nyckelord för ett framgångsrikt digitalt ledarskap.
• Ha inte för bråttom. När kraven på digitala tjänster ökar och samhällets digitaliseringstakt är hög är det lätt att känna stress och lockas av genvägar och snabba lösningar. Undvik att gå i den fällan, det lönar sig sällan i längden. Satsa istället på genomarbetade lösningar och ta den tid ni behöver för att slutresultatet ska bli bra.
• Involvera medarbetarna i den digitala utvecklingen. Medarbetarnas delaktighet och engagemang är avgörande för en framgångsrik digitaliseringsprocess. Involvera medarbetarna i alla digitaliseringssatsningar och säkerställ att kommunens högsta ledning står bakom hela transformationsprocessen.