Etikettarkiv: Vårdlösningar

Mobilt arbetssätt för bästa omsorg

– Våra system sätter användaren i centrum, med en planering som är enkel att hantera för alla parter säger Katarina Pihl, VD för Joliv. Foto: Per Groth
– Våra system sätter användaren i centrum, med en planering som är enkel att hantera för alla parter säger Katarina Pihl, VD för Joliv. Foto: Per Groth
– Rätt mobilt arbetssätt, där chefer, personal och kunder enkelt kan följa och uppdatera planeringen via dator eller telefon sparar massor av tid och garanterar rätt omsorg till den äldre. Det är vad vi levererar och utvecklar.
Det konstaterar Katarina Pihl, VD för snabbväxande Joliv där över hälften av personalen har jobbat på olika nivåer inom vård och omsorg.

Utmaningen är välkänd. Allt färre ska vårda allt fler. Samtidigt ska lagar, förordningar, budgetar och målsättningar om utmärkt vårdkvalitet och goda arbetsförhållanden mötas. Dessutom ska anhörigas önskemål och frågor hanteras.
– Verktyg för att organisera, dokumentera och analysera verksamheten inom äldreomsorgen är helt nödvändiga för att klara leveransen av bästa tänkbara vård och omsorg, detta i kombination med att systemen måste vara enkla och användarvänliga. Vi ska aldrig ha teknik för teknikens skull, säger Katarina som själv jobbat med tillsyn av vård och omsorg vid Socialstyrelsen och Länsstyrelsen. Hon har också jobbat inom vård och omsorg.

Grundat 1999
Joliv startades av två ambulanssjuksköterskor i Västerås 1999. De såg och sökte nya lösningar på hur verksamheten skulle styras och utvecklas, med hårda fakta som grund för att uppfylla fler mjuka mål.
– Enkelt uttryckt kan vi med rätt digitalisering åtgärda de värsta tidstjuvarna, så att chefer och personal kan använda tid till huvuduppdraget: att ge Algot och Märta den omsorg de ska och vill ha. I vårt system finns genomförandeplanen för att notera målen och aktiviteterna för varje enskild person. Där kan exempelvis framgå hur de vill ha sitt kaffe och om de brukar bre sin morgonsmörgås själva eller inte.
– Det är också enkelt för personalen att följa varandras insatser och se vad som gjorts och vad som återstår att göra under dagen. Tiden med 17 pärmar på äldreboenden är förbi. Egenhändigt skapade lösningar för att hålla rätt på alla uppgifter som ska genomföras finns på de flesta ställen idag, men de är väldigt individuella och svåra att överblicka.

Privat och offentligt
Bland Jolivs kunder finns idag bland andra Västerås kommun, Stockholms läns landsting samt de privata vårdbolagen Attendo, Aleris och Olivia. Jolivs system kan integreras i kundernas, oavsett om de är offentliga eller privata.
– Vi kan teknik, vård och omsorg, vi är inget vanligt IT-bolag. Tillsammans med privata och offentliga aktörer jobbar vi mot samma mål. Vi kan liknas vid en bro som tar olika omsorgsverksamheter över den digitala klyftan samtidigt som vi hela tiden jobbar nära kunderna. Med individen och genomförandeplanen i centrum och rätt mobilt arbetssätt optimeras resurserna, vilket är helt nödvändigt för att ge bästa tänkbara vård och omsorg.

Joliv
Utvecklar system för verksamhetsstöd som gynnar kvalitet och effektivitet i arbetet med vård och omsorg.
Genom Jolivs system Mobil Omsorg har:
• 50 000 äldre hjälp inom hemtjänst, hemsjukvård och särskilda boenden.
• 15 400 medarbetare som använder systemet.
• 1,6 miljoner besök inplanerade de senaste 30 dagarna.
www.joliv.se

Sirona Health Solutions: Experter på strategisk vårdutveckling

Marit Vaagen, grundare av och partner på Sirona Health Solutions.
Marit Vaagen, grundare av och partner på Sirona Health Solutions.
Sirona är ett skandinaviskt analys- och rådgivningsbolag som arbetar för att skapa bättre vård, hälsa och omsorg. Deras team är samarbetspartner för många av de mest framgångsrika ledarna inom hälso- och omsorgssektorn i Sverige och Norge.

Ska du digitalisera vården? Vill du göra något åt köerna, exempelvis inom BUP, och inte bara analysera problemet utan även genomföra en förbättring? Ser du mönster i återinläggningar vid ditt sjukhus som du vill granska närmare med en vårddata-analys och sedan göra något åt? Få en second opinion på den nya ersättningsmodellen? Skapa sammanhängande vårdkedjor och verklig samverkan mellan kommuner och landsting? Implementera nya journalsystem med ett strategiskt grepp kring hela vårdkedjan? Då kan Sironas team vara den snabbfotade och långsiktiga partnern du vill ha med i ditt lag.
När Marit Vaagen grundade företaget 2009 gjorde hon det för att hon hade identifierat ett behov av en långsiktig och uthållig aktör som skulle kunna agera som en partner till vårdsektorn i deras förbättringsarbete. Marit började därför bygga en organisation bestående av ingenjörer, läkare och ekonomer med stor förståelse för och insikt i vård och omsorg samt kopplingen däremellan.
– Vår styrka är att vi arbetar med helheterna inom hälso- och sjukvård och omsorg. Vi kombinerar ett helikopterperspektiv med en detaljförståelse av övergången mellan sjukhusvård, primärvård och omsorg. Vi arbetar med såväl departement, kommuner, landsting och regioner som med de statliga myndigheterna. På uppdrag av socialförvaltningar och departement i både Sverige och Norge har vårt team bevisat förmågan att kombinera helikopterperspektivet på hela vård- och omsorgsstrukturen med en djup och analytiskt driven kunskap om hur vi kan skapa varaktiga förbättringar inom sektorn. Vi förstår samtliga aktörer och de relevanta politiska och organisatoriska processer de står inför. Som partner till ledare inom sektorn har vi tålamod och uthållighet vad gäller att skapa förbättringar, alltid baserat på en faktabaserad analys. Vi kan vara en drivande partner, om så önskas, eller vi kan ta en nästan osynlig roll i ett förbättringsarbete där vi enbart bidrar med en analys, medan själva förbättringsarbetet styrs och leds av organisationens egna chefer. Oavsett vilken roll våra kunder önskar att vi ska inta så gör vi det med stor ödmjukhet inför de komplexa realiteter som ledare inom sektorn står inför.

Avancerade analysmetoder
Marit understryker att hela Sironas organisation kännetecknas av engagerade medarbetare med en stor passion för att skapa en bättre vård och omsorg. Ända sedan starten har arbetet inriktats på att genom avancerade analysmetoder skapa bättre förutsättningar för en mer jämlik vård, till exempel genom förebyggande åtgärder eller förbättrade rutiner.
– Förebyggande insatser utgör endast omkring fyra procent av den totala sjukvårdskostnaden i Sverige och det vill vi ändra på. Därför satsar vi på att vara en samarbetspartner för olika aktörer, bland annat genom att bistå i att identifiera patienter och grupper i riskzoner så att de kan fångas upp i tid. Detta frigör resurser samtidigt som det förbättrar hälsan för den enskilda patienten.

Fyra tjänsteområden
Sironas tjänster återfinns inom fyra huvudsakliga områden:
• Avancerad analys och proaktiva vårdtjänster
• Digitalisering, e-Hälsa och innovationsprocesser
• Ledning och styrning
• Uppföljning och utvärdering
Tjänsterna grundar sig alltid på ett underlag av fakta och analyser för att ge tillförlitliga resultat. Huvudsyftet är att höja kvalitet och tillgänglighet samt göra upplevelsen av vården enklare och bättre för både patienter och anhöriga.
– Vi integrerar unika databaser, forskningsbaserad kunskap och mjukvara med rådgivningstjänster samt en djup kompetens och bred förståelse för vårdsektorns strukturer och komplexitet. Beroende på kundens behov arbetar vi antingen integrerat med kunden eller som externa rådgivare. Resultaten kan bestå av exempelvis effektivare administration, mer strömlinjeformat vårdförlopp, bättre vårdkvalitet, nya digitala lösningar eller helt enkelt en tydlig kostnadsoptimering.

Vården står inför ett paradigmskifte
I takt med att tekniken utvecklas och möjliggör vidareutveckling av hälso- och sjukvården samtidigt som patienter får ett ökat inflytande står hälso- och sjukvården inför ett paradigmskifte. Patientens möjlighet till involvering i sin egen vård och behandling skapar möjligheter som idag ännu är i sin linda. Stora möjligheter finns, förutsatt att nya lösningar införs på rätt sätt. Sirona arbetar idag aktivt med flertalet kommuner, landsting och regioner och även myndigheter för att på olika sätt möjliggöra bättre kvalitet för både patienter och anhöriga samt för medarbetare inom vård och omsorg, med stöd i ny teknik och nya processer.
– Införande av digitala lösningar i vården och omsorgen inkluderar till 80 procent en förändring av befintliga processer för att till fullo nyttja effekten av möjligheterna inom digital vård. Ibland ser vi att digitala lösningar implementeras som någonting i tillägg till det redan befintliga, och då blir det rörigt. Konsten ligger i att integrera lösningen för att höja kvaliteten för patienter, anhöriga och medarbetare, avslutar Marit.

Sirona Health Solutions
Sirona Health Solutions är ett skandinaviskt managementkonsultbolag som besitter kunskap, verktyg, metoder och modeller för att skapa bästa möjliga hälso- och sjukvård med samhällets begränsade resurser. Detta arbete utförs i ett nära och aktivt partnerskap med kunderna, som utgörs av ledare inom landsting, kommuner och myndigheter.

Sirona Health Solutions
Birger Jarlsgatan 33, 1tr
111 45 Stockholm
Tel: 08-77 22 557, 070-330 59 15
E-post: info@sironagroup.se
www.sironagroup.se

Intelligent tjänst underlättar kommunernas läkemedelshantering

Läkemedelsroboten laddas med dosförpackad medicin, så kallad Apodos. När det är dags att ta medicin blir brukaren påmind av en röst på valfritt språk. Genom ett knapptryck matas rätt dospåse med medicin fram.
Läkemedelsroboten laddas med dosförpackad medicin, så kallad Apodos. När det är dags att ta medicin blir brukaren påmind av en röst på valfritt språk. Genom ett knapptryck matas rätt dospåse med medicin fram.
Det råder akut brist på utbildad vårdpersonal i landets kommuner. Samtidigt väntas behoven av kommunal omsorg öka framöver, vilket stärker behovet av smarta digitala tjänster som ökar brukarens självständighet och avlastar sjukvårdspersonalen så de kan fokusera mer på kvalitativ omvårdnad.

Clarence Jacobson, Sverigechef på Evondos.
Clarence Jacobson, Sverigechef på Evondos.
Ett exempel på en intelligent digital tjänst är Evondos, en tjänst där det ingår en läkemedelsrobot som underlättar vardagen för personer med långtidsmedicinering.
– En lösning på den kommunala omsorgens utmaningar är att de i högre grad nyttjar digitala tjänster. Evondos används i dagsläget i flera kommuner runtom i Sverige. Vår robot ökar brukarnas självständighet och trygghet och avlastar personalen. Eftersom den automatiserar läkemedelsutdelning som idag sker manuellt, frigör den mycket tid så kommunernas vårdpersonal kan ägna den åt kvalitativ omvårdnad, säger Clarence Jacobson, Sverigechef på Evondos.
Evondos kan användas av brukare i såväl hemsjukvården som hemtjänsten och socialpsykiatrin. Läkemedelsroboten laddas med dosförpackad medicin, så kallad Apodos. När det är dags att ta medicin blir brukaren påmind av en röst på valfritt språk. Genom ett knapptryck matas rätt dospåse med medicin fram.

Patientsäker med god följsamhet
– När många brukare ska få sina läkemedel vid ungefär samma tid, exempelvis på morgonen, ökar risken för fel. Vår tjänst tillhandahåller rätt medicin i rätt dos vid rätt tidpunkt till varje brukare. Om brukaren av någon anledning inte tar sin medicin i rätt tid lägger roboten medicinen i ett låst fack, säger Clarence Jacobson.
– Kommunens omsorgspersonal larmas så snart en patient inte tagit sin dos.
Läkemedelsroboten skickar ett larmmeddelande till ansvarig sjuksköterska, som därefter kan agera på det sätt som situationen kräver, säger Clarence Jacobson.
En nyligen genomförd attitydundersökning som Evondos genomfört tillsammans med undersökningsföretaget Omnibus visar att allt fler svenskar är positiva till ny välfärdsteknologi. Medan en dryg tredjedel, 35 procent, av svenskarna 40–59 år tror att ny teknologi för egenvård kan senarelägga behovet av direkt daglig hjälp från vårdpersonal, är motsvarande siffra för sextioplussare 40 procent.

Evondos
Evondos är ett serviceföretag inom hälso- och sjukvård. Företaget har utvecklat tjänsten där läkemedelsroboten ingår. Tjänsten som ökar följsamheten enligt en klinisk studie av Rantanen et al. delar läkemedel till mer än 1 000 brukare runtom i Norden.

Evondos AB
Uppsala Science Park
751 83 Uppsala
Tel: 018-50 04 25
www.evondos.se

Tjeders utvecklar framtidens omsorgssystem

Marie Svensson, vd för Tjeders. Foto: Christian Rhen
Marie Svensson, vd för Tjeders. Foto: Christian Rhen
Larmföretaget Tjeders grundades 1942. Affärsidén är densamma nu som då, att vara en trygg samarbetspartner för sina kunder där tekniken är ett viktigt medel men inget mål.
– Grundtanken är att underlätta vardagen för både användare och brukare, säger Marie Svensson, vd.

Tjeders har lång erfarenhet av tillverkning och försäljning av säkra larm- och kommunikationslösningar till företag och offentlig sektor. En viktig del av framgångarna är att företaget tillverkar sina egna produkter.
– Vi har elektronikmontering, formsprutar våra egna plastdetaljer och utvecklar även hård- och mjukvara tillsammans med samarbetspartners, berättar Marie Svensson.
Just nu befinner sig verksamheten i en omvälvande fas. Produkterna var tidigare mer analoga men nu sker en snabb utveckling mot även digitala lösningar, och med det en ökad funktionalitet.
– Den digitala utvecklingen har bland annat lett till att vi idag kan erbjuda service och support på distans.
En viktig grundsten i Tjeders företagsfilosofi är att utvecklingen av nya produkter ska ske ur ett användarperspektiv och vara behovsstyrd.
– Bara för att tekniken finns kanske man inte ska ta fram allting. Därför utvecklar vi våra produkter i nära dialog med användarna. Det har gett oss en insikt om att vi ska använda ny teknik när den ger ett tydligt mervärde, säger Marie Svensson.

Tjänsteplattform
Tjeders skrev nyligen avtal med Göteborgs Stad gällande tjänsteplattform för välfärdsteknologi. Kontraktet omfattar även smarta hubbar, tillval och sensorer för verksamheter inom omsorg, stöd och service.
– Vi har lång erfarenhet av liknande lösningar från sjukvården som vi nu överför till äldresektorn och ordinära boenden. En för oss relativt ny marknad där vi redan nu ser ett stort intresse även från andra kommuner.
I takt med att den digitala teknikutvecklingen går framåt sker en förskjutning av Tjeders verksamhet, från tillverkning och försäljning av produkter till att även leverera tjänster. För att ytterligare vässa sitt erbjudande har Tjeders inlett ett spännande samarbete med Aifloo som utvecklar e-hälsosystem baserade på medicinsk artificiell intelligens.
– Vi erbjuder idag lösningar med fokus på att öka individens trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet. Målet är att ge omsorgspersonal möjlighet till mer tid med varje individ och bidra till högre kvalitet och effektivitet inom äldreomsorg och sjukvård. Tillsammans med Aifloos självlärande funktioner med medicinsk artificiell intelligens kommer vi ytterligare ett steg framåt, fastslår Marie Svensson.

Tjeders
Tjeders är ett svenskt personalägt företag grundat 1942 som tillverkar och säljer säkra larm- och kommunikationslösningar till företag och offentlig sektor. Med Tjeders produkter och tjänster erbjuds en helhetslösning som skapar en lugn och trygg vårdmiljö för både brukare, patienter och vårdpersonal.

Tjeders Industri AB
Box 23
642 06 Malmköping
Tel: 010-494 99 00
www.tjeders.se

Närhälsan VGR möter ungdomarna på deras egen arena

Charlotte Lundholm, projektledare och eHälsostrateg på Närhälsan VGR.
Charlotte Lundholm, projektledare och eHälsostrateg på Närhälsan VGR.
I juni 2016 såddes det första fröet. Ett halvår senare lanserade Närhälsan VGR Sveriges första virtuella ungdomsmottagning. Nu är det dags att utvärdera och gå vidare till nästa steg.

Det var en gång i juni … Så börjar Charlotte Lundholm, projektledare och eHälsostrateg på Närhälsan VGR, berättelsen om hur hon var med och startade Sveriges första virtuella ungdomsmottagning.
– Vid denna tidpunkt fanns redan antal pilotprojekt för digitala vårduppföljningsbesök inom Närhälsan, vilket gjorde att vi kunde se möjligheter även inom andra områden. Vi såg framför oss en virtuell ungdomsmottagning i drop-in-form där ungdomarna själva initierar kontakten.

Många fördelar
Syftet med projektet var framför allt att öka tillgängligheten och möta ungdomarna på deras egen arena – den digitala.
– Det finns en mängd fördelar med en virtuell mottagning. Distansoberoendet gör att vi lättare kan nå ungdomar som bor långt från de fysiska mottagningarna och de som inte vill besöka en fysisk mottagning. Men det innebär även en stor fördel för organisationen. Det är ont om barnmorskor, och genom virtuella vårdbesök kunde vi öka tillgängligheten för ungdomarna utan att behöva anställa fler. Personalen är inte beroende av vilken mottagning de arbetar på utan kan nu hjälpas åt, oavsett var de befinner sig, förklarar Charlotte.

Det är lätt att göra rätt
Den virtuella ungdomsmottagningen är byggd på plattformen Visiba Care, och tekniken har fungerat väldigt bra enligt Charlotte.
– Det fanns en del farhågor om tekniken hos personalen i början av projektet, men när de väl började jobba i plattformen tyckte personalen att den är intuitiv och enkel att använda. Eller som en av våra barnmorskor uttryckte det: ”Det är lätt att göra rätt”.
Även ungdomarna har lämnat ett gott betyg. På utvärderingsfrågan i appen ”Skulle du rekommendera någon du känner att göra ett videobesök?” är resultatet hela 4/4.
Vad händer då i framtiden?
– Visionen är att breddinföra för att allt fler ska få tillgång till virtuell vård, säger Charlotte. Ungdomarna har varit redo länge, och nu börjar äntligen vården komma ikapp.