Etikettarkiv: Hälso- och sjukvård

Doros mobila lösningar ger äldre trygghet utanför hemmet

Annika Hübner, Nordenchef Doro Care.
Annika Hübner, Nordenchef Doro Care.
– Trygghetslarm har historiskt sett varit knutna till en fast apparat i hemmet, då kan man lätt känna sig bunden till sitt boende. Med hjälp av våra lösningar kan våra äldre ta med sig tryggheten ut, säger Annika Hübner, Nordenchef Doro Care.

Doro grundades för mer än 40 år sedan och har sedan starten allt mer fokuserat på moderna Telecare-lösningar och erbjuder idag ett brett sortiment av mobila trygghetslarm. Genom att anpassa modern teknik, så att den blir enklare att höra, läsa och använda gör Doro det möjligt för människor att hålla kontakten, njuta mer av livet och känna sig säkrare.
– Vi har en idé om att seniorer och andra som är i behov av trygghetslarm inte enbart ska känna sig trygga i hemmet. Tryggheten ska omfatta hela deras vardag och bidra till att de kan leva ett aktivt och självständigt liv utanför hemmet, säger Annika Hübner.

Nyhet
Den senaste nyheten är Doro Connect, där användaren har en direktkoppling från det mobila trygghetslarmet till en anhörig.
– Om den anhörige inte svarar kopplas larmet automatiskt vidare till Doros larmcentral. Det här är en lösning som ger trygghet inte minst för de närstående.
Doro erbjuder även larm i form av GPS-klocka som ser ut som ett vanligt armbandsur. Förutom möjlighet till GPS-positionering innehåller larmet flera andra smarta och trygga funktioner.

Lyckad pilot
Annika berättar att lanseringen av Doro Connect föregåtts av ett pilotförsök bland seniorer i Trelleborg.
– Piloten slog väl ut, samtliga deltagare uppger att de känner sig mycket tryggare i sin vardag utanför hemmet och har därför valt att fortsätta efter försöksperiodens slut.
Hon påpekar att den förändrade åldersstrukturen i samhället ökar behovet av fler och nya trygghets- och omsorgslösningar.
– Vår ambition är att fortsätta på den inslagna vägen och utveckla produkter som möjliggör för seniorer att bo kvar hemma längre samtidigt som de bidrar till större självständighet och bibehållen trygghet i vardagen.

Doro Care
Doro utvecklar telekomprodukter och tjänster för seniorer så att de kan leva ett fullt och rikt liv. Dotterbolaget Doro Care erbjuder trygghetslösningar och tjänster för äldre och funktionshindrade personer för ett självständigt och tryggt boende i hemmet.
www.doro.com

Rätt digitalt chefstöd skapar välmående organisationer

Erik Johnsson, Sofia Røsand och Leif Fågelstedt på Aino Health Sweden. Foto: Johan Töpel
Erik Johnsson, Sofia Røsand och Leif Fågelstedt på Aino Health Sweden. Foto: Johan Töpel
Det talas mycket om sjukfrånvaro i Sveriges kommuner och landsting. På Aino fokuserar vi på att hitta grundorsaken till varför den uppstår. Efter att ha arbetat med över 150 offentliga och privata organisationer vet vi att det går att förebygga sjukfrånvaro och skapa arbetsplatser där medarbetarna trivs och vill stanna kvar. Aino erbjuder effektiva digitala lösningar och beslutsstöd för chefer så att kärnan till orsakerna kan hanteras.

En av de viktigaste åtgärderna för att snabbt komma tillrätta med problemen är att ge ett digitalt stöd till ledning och HR så att man enkelt kan få en nulägesbild och beslutsunderlag baserat på daglig statistik kring sin verksamhet. Med hjälp av data kan man faktabaserat kartlägga behov, identifiera verksamheter med risk och skapa åtgärdsprogram för att åstadkomma en mer hälsofrämjande arbetsplats.
Utan data går det inte att utveckla strategier och rekommendationer, koordinera stöd från interna och externa aktörer, genomföra förbättringsarbete eller skapa utbildningar. På Aino vet vi att Humankapitalet är den absolut viktigaste resursen på en arbetsplats och vi vet genom forskning att medarbetare måste må bra för att göra ett gott jobb och leverera önskat resultat.
– Genom att utveckla arbetsplatser där individen mår bra ökar man produktivitet och effektivitet och bygger en hållbar arbetsplats. Inom den offentliga sektorn är det många som brinner för sitt jobb, men glädjen går förlorad i obalanserade organisationer som leder till utbrändhet. Det gäller att hitta de organisatoriska orsakerna och bygga förändring från grunden, säger Sofia Røsand, Project manager på Aino Health Sweden.

Lång erfarenhet av att bygga friska organisationer
HealthManager är ett flexibelt digitalt verktyg som skräddarsys efter behoven på varje arbetsplats. Det skapades ursprungligen utifrån en studie som det finska försvaret gjorde om hur man skulle kunna förbättra hälsa och välmående bland sina soldater. Idag har modellen utvecklats till ett analysverktyg för alla organisationer som vill förstå underliggande orsaker till ohälsa.
Till skillnad mot traditionell företagshälsovård, som oftast träder in när medarbetare redan är sjuka, ger Ainos molnbaserade plattform HealthManager vittgående information om beteenden och mönster kring sjukskrivningar, för att tidigt fånga upp signaler om frånvaro, stress och brist på motivation. Verktyget samlar in stora mängder data, som gör personalens mående mätbart och tydliggör mönster. Det har också ett komplext analysverktyg, som sammanställer data i överskådliga rapporter kopplat till befintliga HR policy och processer.
– Chefer, ledning och HR får den helhetsbild de behöver för att följa upp frånvaro och arbeta med preventiva åtgärder och lösningar. Vi vet att ett tydligt och engagerat ledarskap är helt centralt i arbetet med att förebygga frånvaro, men alltför ofta saknar chefer de redskap de behöver. HealthManager är ett effektivt verktyg i förändringsarbetet med att förebygga sjukfrånvaro, säger Erik Johnsson, försäljnings- och marknadsansvarig.

Frigör tid för värdeskapande arbete
Det är viktigt att komma ihåg att Health­Manager är ett fakta- och forskningsbaserat systemstöd för digitaliserade processer, inte ytterligare en administrativ börda för chefer.
– Det är inte ovanligt att mellanchefer i offentlig sektor tillbringar två till tre arbetsdagar i veckan med att jaga vikarier. Hela vårt verktyg är ett stöd till HR och ledning för att kunna mäta frånvaron och fatta rätt beslut om strukturella förändringar för att minska den. Det frigör enormt mycket tid, samtidigt som det leder till konkreta, mätbara resultat. Med HealthManager kan HR och chefer arbeta på ett helt nytt sätt och sätta medarbetarna i centrum, säger Leif Fågelstedt.
– Den gemensamma nämnaren för alla företag vi jobbat med är att säkerställa ett långsiktigt välmående, ökad produktivitet och medarbetarengagemang. Detta skapar i sin tur en verkligt värdebaserad arbetsplats, med personalens bästa för ögonen.
– Vi vet att de organisationer som klarar av att ställa om sin organisation tidigt får utdelning snabbt. Personal som trivs och mår bra är den bästa marknadsföringen en arbetsgivare kan få och många av våra kunder ser resultat direkt genom ökat intresse att jobba just där. Nu ser vi fram emot att ge Sveriges kommuner och landsting verktygen för att bygga hållbara och välmående arbetsplatser.

Aino Health
Vi är stolta över att sjukfrånvaron har minskat med mellan 20 och 50% för våra kunder.

Vill du veta mer om vad vi kan göra tillsammans med er vänligen kontakta:
Erik Johnsson
Tel: 0761-755 661
E-post: erik.johnsson@ainohealth.com
www.ainohealth.com

Framtidens e-hälsotjänster underlättar för alla

Jonas Gallon, e-hälsosamordnare på Region Skåne. Foto: Ola Torkelsson
Jonas Gallon, e-hälsosamordnare på Region Skåne. Foto: Ola Torkelsson
E-hälsa har på senare år utvecklats till ett allt viktigare fokusområde för regioner och landsting. För att e-hälsosatsningar ska bli framgångsrika och verkligen göra nytta krävs bland annat att de utvecklas i nära dialog med såväl vårdpersonal som patienter.

– Utvecklingen på e-hälsoområdet går väldigt snabbt just nu, men har enligt min mening ett lite för tekniskt fokus då digitaliseringen handlar om så mycket mer. Hälso- och sjukvården står inför gigantiska utmaningar med en växande och åldrande befolkning och därmed en ökad efterfrågan, vilket i sin tur kräver av oss att vi hittar nya sätt att möta patienter och nya sätt att arbeta i hela vårdkedjan. Digitaliseringen är ett viktigt verktyg för detta arbete, säger Jonas Gallon, e-hälsosamordnare på Region Skåne.
Han nämner tekniska lösningar för ökad mobilitet och åtkomst till viktig data på distans för att öka kvaliteten i beslutsfattande och förenkla arbetsprocesser som ett framgångsrikt exempel på en e-hälsosatsning.
– Patientinvolvering med egen provtagning, egen inrapportering av mätdata och stöd till egenvård samt nya tekniska och processmässiga lösningar för att förenkla patienternas kontakt med vården på tider och i former som passar patienterna är andra exempel på framgångsrika e-hälsosatsningar som verkligen bidragit med mycket nytta, säger Jonas Gallon.

Prioriteringar och helhjärtat stöd
Han anser att det finns en hel del tekniska utmaningar på e-hälsoområdet.
– Utmaningar med integritet och säkerhet är frågor som ligger högt upp på agendan, men främst tänker jag på utmaningen att få vården att i mycket högre utsträckning än idag jobba processorienterat och på liknade sätt, både inom landstingen och i förlängningen mellan landsting och kommuner. Större omfattande transformationsprogram som tar sikte på dessa frågor kommer att behövas på många håll i svensk hälso- och sjukvård för att arbetet med digitaliseringen av vården skall lyckas. Landstingens behov av nya moderna vårdinformationssystem kommer att vara en väsentlig del av denna omställning. För att hantera dessa utmaningar krävs prioriteringar och ett helhjärtat stöd från såväl den högsta politiska ledningen som tjänstemannaorganisationen, säger Jonas Gallon.
– En stor utmaning inom e-hälsoområdet är interoperabiliteten, att det tekniska, semantiska och juridiska behöver gå hand i hand i alla de e-tjänster som lanseras. Den viktigaste generella framgångsfaktorn för e-hälsotjänster är att utveckla lösningar som verkligen gör nytta för patienterna och verksamheten. Det är därför viktigt att framtidens e-hälsotjänster utvecklas i nära samverkan mellan vårdpersonal och patienter, säger Susanne Bayard, kanslichef för FOA, samordningskansli för eHälsa och it i Stockholms läns landsting.

Ett verktyg för likvärdig vård
En annan viktigt aspekt kring utvecklingen av e-hälsotjänster är, enligt Susanne Bayard, att det inte ska spela någon roll var i landet patienten bor, samtliga patienter ska kunna erbjudas tillgång till likvärdiga e-hälsotjänster.
– Det är därför viktigt att samverkan sker på nationell nivå kring utvecklingsarbeten som pågår. För att få till samverkan rent praktiskt krävs ett nära samarbete och gemensamma tekniska standarder som sträcker sig över landstings- och regiongränserna. Flera landsting och regioner håller för närvarande på att modernisera sin informationsmiljö, vilket innebär att de ställer tydligare och mer specifika krav på de standarder som ska användas, säger Susanne Bayard.

Ett framgångsexempel
Digitalt stöd till egenvård är ett e-hälsoområde som hon tror mycket på inför framtiden. Möjligheten att få råd, stöd och behandling på distans, i en miljö som patienten själv väljer, är ett viktigt utvecklingsområde för samtliga regioner och landsting.
– All den information på nätet som är kopplad till 1177 Vårdguiden är ett exempel på en framgångsrik e-tjänst som används mycket och gör stor nytta. Inom Stockholms läns landsting investerar vi för att utveckla 1177 Vårdguidens digital utbud ytterligare genom att utveckla en app för att ge bättre möjlighet till säker kommunikation, få påminnelser och boka tider. Den nya appen ska även innehålla en digital vårdnavigator, där patienten bland annat ska kunna hitta rätt vårdgivare och se kötider. Dessutom sker en fortsatt utveckling av videomöten i vården baserat på erfarenheter från de piloter som tidigare genomförts. Alla vårdgivare ska ges möjlighet att inkludera videomöten i kontakterna med patient.


Susanne Bayard, kanslichef för FOA, samordningskansli för eHälsa och it i Stockholms läns landsting.
Susanne Bayard, kanslichef för FOA, samordningskansli för eHälsa och it i Stockholms läns landsting.

Mobilt arbetssätt för bästa omsorg

– Våra system sätter användaren i centrum, med en planering som är enkel att hantera för alla parter säger Katarina Pihl, VD för Joliv. Foto: Per Groth
– Våra system sätter användaren i centrum, med en planering som är enkel att hantera för alla parter säger Katarina Pihl, VD för Joliv. Foto: Per Groth
– Rätt mobilt arbetssätt, där chefer, personal och kunder enkelt kan följa och uppdatera planeringen via dator eller telefon sparar massor av tid och garanterar rätt omsorg till den äldre. Det är vad vi levererar och utvecklar.
Det konstaterar Katarina Pihl, VD för snabbväxande Joliv där över hälften av personalen har jobbat på olika nivåer inom vård och omsorg.

Utmaningen är välkänd. Allt färre ska vårda allt fler. Samtidigt ska lagar, förordningar, budgetar och målsättningar om utmärkt vårdkvalitet och goda arbetsförhållanden mötas. Dessutom ska anhörigas önskemål och frågor hanteras.
– Verktyg för att organisera, dokumentera och analysera verksamheten inom äldreomsorgen är helt nödvändiga för att klara leveransen av bästa tänkbara vård och omsorg, detta i kombination med att systemen måste vara enkla och användarvänliga. Vi ska aldrig ha teknik för teknikens skull, säger Katarina som själv jobbat med tillsyn av vård och omsorg vid Socialstyrelsen och Länsstyrelsen. Hon har också jobbat inom vård och omsorg.

Grundat 1999
Joliv startades av två ambulanssjuksköterskor i Västerås 1999. De såg och sökte nya lösningar på hur verksamheten skulle styras och utvecklas, med hårda fakta som grund för att uppfylla fler mjuka mål.
– Enkelt uttryckt kan vi med rätt digitalisering åtgärda de värsta tidstjuvarna, så att chefer och personal kan använda tid till huvuduppdraget: att ge Algot och Märta den omsorg de ska och vill ha. I vårt system finns genomförandeplanen för att notera målen och aktiviteterna för varje enskild person. Där kan exempelvis framgå hur de vill ha sitt kaffe och om de brukar bre sin morgonsmörgås själva eller inte.
– Det är också enkelt för personalen att följa varandras insatser och se vad som gjorts och vad som återstår att göra under dagen. Tiden med 17 pärmar på äldreboenden är förbi. Egenhändigt skapade lösningar för att hålla rätt på alla uppgifter som ska genomföras finns på de flesta ställen idag, men de är väldigt individuella och svåra att överblicka.

Privat och offentligt
Bland Jolivs kunder finns idag bland andra Västerås kommun, Stockholms läns landsting samt de privata vårdbolagen Attendo, Aleris och Olivia. Jolivs system kan integreras i kundernas, oavsett om de är offentliga eller privata.
– Vi kan teknik, vård och omsorg, vi är inget vanligt IT-bolag. Tillsammans med privata och offentliga aktörer jobbar vi mot samma mål. Vi kan liknas vid en bro som tar olika omsorgsverksamheter över den digitala klyftan samtidigt som vi hela tiden jobbar nära kunderna. Med individen och genomförandeplanen i centrum och rätt mobilt arbetssätt optimeras resurserna, vilket är helt nödvändigt för att ge bästa tänkbara vård och omsorg.

Joliv
Utvecklar system för verksamhetsstöd som gynnar kvalitet och effektivitet i arbetet med vård och omsorg.
Genom Jolivs system Mobil Omsorg har:
• 50 000 äldre hjälp inom hemtjänst, hemsjukvård och särskilda boenden.
• 15 400 medarbetare som använder systemet.
• 1,6 miljoner besök inplanerade de senaste 30 dagarna.
www.joliv.se

E-hälsa skapar nya möjligheter för SOS Alarm

Johan Rudqvist, tjänsteutvecklare och Andreas Norrby, tjänsteägare på SOS Alarm. Foto: Patrik Lindqvist
Johan Rudqvist, tjänsteutvecklare och Andreas Norrby, tjänsteägare på SOS Alarm. Foto: Patrik Lindqvist
Digitaliseringen skapar en mängd nya möjligheter för SOS Alarm. Förutom chansen att samla omfattande analysunderlag som grund för kvalitetsarbete och tjänsteutveckling medför e-hälsolösningar helt nya möjligheter att arbeta.

Traditionellt har SOS Alarm mottagit majoriteten av larm via telefon för att kunna göra en korrekt bedömning av varje ärende och därefter kunna agera. Med digitaliseringen möjliggörs nya sätt att kommunicera och även att samla in nya typer av information.
– Potentialen att ta emot och behandla information ökar kraftigt i takt med den utveckling samhället och vården i stort har. Det kommer att innebära nya sätt att arbeta som behöver utformas tillsammans med övriga aktörer som vi samverkar med i larm- och vårdkedjan.
Vi behöver gemensamt få en bild av helheten när vi anammar nya lösningar. Tekniken utvecklas snabbt och vi både vill och måste vara med på den resan, säger Andreas Norrby, tjänsteägare på SOS Alarm.

Tekniska indikationer på sjukdomsfall
Via exempelvis sensorer och digitala signaler har SOS-operatörerna potential att få tidiga indikationer på att en person är på väg att bli sjuk eller när det har inträffat. Det är ett stort steg framåt, men utgör också en utmaning vad gäller förmågan att göra korrekta bedömningar.
– Det existerar redan system som automatiskt larmar i olika situationer och som kontinuerligt kan sända data om patienter. Vår utmaning är att kunna verifiera att det finns ett faktiskt hjälpbehov så att inte sjukvårdens resurser belastas i onödan. Det är inte tekniken som sätter gränserna utan vi behöver fortsätta utveckla vårt gemensamma sätt att arbeta och etablera bra standarder, konstaterar Johan Rudqvist, tjänsteutvecklare vid SOS Alarm.

Underlag för kvalitetsarbete
Både Johan och Andreas poängterar att digitaliseringen skapar bra underlag för kontinuerligt kvalitetsarbete och ger möjligheter att djupdyka i och analysera data på ett nytt sätt, som i sin tur kan resultera i bättre förutsättningar för att ta beslut.
– Detta hjälper de olika aktörerna att styra flöden tydligare, att den hjälpsökande hamnar rätt i vårdkedjan tidigt och att snabbare rikta hjälpresurserna dit de behövs. Men återigen kräver detta samverkan med myndigheter och andra aktörer, säger Johan.

SOS Alarm
SOS Alarms medarbetare kan med sin kompetens, sin empatiska förmåga och SOS Alarms effektiva system och metoder se till att alltifrån ambulans, räddningstjänst, polis och jourhavande präst till aktörer inom svensk krisberedskap, fastighetsjourer och väktare kan göra sitt jobb. Med sin unika tillgång till information, som de kontinuerligt omvandlar till kunskap och tjänster, stärker de den svenska trygghetskedjan.

SOS Alarm
Box 1309, 111 83 Stockholm
Tel.vxl: 08-454 37 00
E-post: webb@sosalarm.se
www.sosalarm.se

Sirona Health Solutions: Experter på strategisk vårdutveckling

Marit Vaagen, grundare av och partner på Sirona Health Solutions.
Marit Vaagen, grundare av och partner på Sirona Health Solutions.
Sirona är ett skandinaviskt analys- och rådgivningsbolag som arbetar för att skapa bättre vård, hälsa och omsorg. Deras team är samarbetspartner för många av de mest framgångsrika ledarna inom hälso- och omsorgssektorn i Sverige och Norge.

Ska du digitalisera vården? Vill du göra något åt köerna, exempelvis inom BUP, och inte bara analysera problemet utan även genomföra en förbättring? Ser du mönster i återinläggningar vid ditt sjukhus som du vill granska närmare med en vårddata-analys och sedan göra något åt? Få en second opinion på den nya ersättningsmodellen? Skapa sammanhängande vårdkedjor och verklig samverkan mellan kommuner och landsting? Implementera nya journalsystem med ett strategiskt grepp kring hela vårdkedjan? Då kan Sironas team vara den snabbfotade och långsiktiga partnern du vill ha med i ditt lag.
När Marit Vaagen grundade företaget 2009 gjorde hon det för att hon hade identifierat ett behov av en långsiktig och uthållig aktör som skulle kunna agera som en partner till vårdsektorn i deras förbättringsarbete. Marit började därför bygga en organisation bestående av ingenjörer, läkare och ekonomer med stor förståelse för och insikt i vård och omsorg samt kopplingen däremellan.
– Vår styrka är att vi arbetar med helheterna inom hälso- och sjukvård och omsorg. Vi kombinerar ett helikopterperspektiv med en detaljförståelse av övergången mellan sjukhusvård, primärvård och omsorg. Vi arbetar med såväl departement, kommuner, landsting och regioner som med de statliga myndigheterna. På uppdrag av socialförvaltningar och departement i både Sverige och Norge har vårt team bevisat förmågan att kombinera helikopterperspektivet på hela vård- och omsorgsstrukturen med en djup och analytiskt driven kunskap om hur vi kan skapa varaktiga förbättringar inom sektorn. Vi förstår samtliga aktörer och de relevanta politiska och organisatoriska processer de står inför. Som partner till ledare inom sektorn har vi tålamod och uthållighet vad gäller att skapa förbättringar, alltid baserat på en faktabaserad analys. Vi kan vara en drivande partner, om så önskas, eller vi kan ta en nästan osynlig roll i ett förbättringsarbete där vi enbart bidrar med en analys, medan själva förbättringsarbetet styrs och leds av organisationens egna chefer. Oavsett vilken roll våra kunder önskar att vi ska inta så gör vi det med stor ödmjukhet inför de komplexa realiteter som ledare inom sektorn står inför.

Avancerade analysmetoder
Marit understryker att hela Sironas organisation kännetecknas av engagerade medarbetare med en stor passion för att skapa en bättre vård och omsorg. Ända sedan starten har arbetet inriktats på att genom avancerade analysmetoder skapa bättre förutsättningar för en mer jämlik vård, till exempel genom förebyggande åtgärder eller förbättrade rutiner.
– Förebyggande insatser utgör endast omkring fyra procent av den totala sjukvårdskostnaden i Sverige och det vill vi ändra på. Därför satsar vi på att vara en samarbetspartner för olika aktörer, bland annat genom att bistå i att identifiera patienter och grupper i riskzoner så att de kan fångas upp i tid. Detta frigör resurser samtidigt som det förbättrar hälsan för den enskilda patienten.

Fyra tjänsteområden
Sironas tjänster återfinns inom fyra huvudsakliga områden:
• Avancerad analys och proaktiva vårdtjänster
• Digitalisering, e-Hälsa och innovationsprocesser
• Ledning och styrning
• Uppföljning och utvärdering
Tjänsterna grundar sig alltid på ett underlag av fakta och analyser för att ge tillförlitliga resultat. Huvudsyftet är att höja kvalitet och tillgänglighet samt göra upplevelsen av vården enklare och bättre för både patienter och anhöriga.
– Vi integrerar unika databaser, forskningsbaserad kunskap och mjukvara med rådgivningstjänster samt en djup kompetens och bred förståelse för vårdsektorns strukturer och komplexitet. Beroende på kundens behov arbetar vi antingen integrerat med kunden eller som externa rådgivare. Resultaten kan bestå av exempelvis effektivare administration, mer strömlinjeformat vårdförlopp, bättre vårdkvalitet, nya digitala lösningar eller helt enkelt en tydlig kostnadsoptimering.

Vården står inför ett paradigmskifte
I takt med att tekniken utvecklas och möjliggör vidareutveckling av hälso- och sjukvården samtidigt som patienter får ett ökat inflytande står hälso- och sjukvården inför ett paradigmskifte. Patientens möjlighet till involvering i sin egen vård och behandling skapar möjligheter som idag ännu är i sin linda. Stora möjligheter finns, förutsatt att nya lösningar införs på rätt sätt. Sirona arbetar idag aktivt med flertalet kommuner, landsting och regioner och även myndigheter för att på olika sätt möjliggöra bättre kvalitet för både patienter och anhöriga samt för medarbetare inom vård och omsorg, med stöd i ny teknik och nya processer.
– Införande av digitala lösningar i vården och omsorgen inkluderar till 80 procent en förändring av befintliga processer för att till fullo nyttja effekten av möjligheterna inom digital vård. Ibland ser vi att digitala lösningar implementeras som någonting i tillägg till det redan befintliga, och då blir det rörigt. Konsten ligger i att integrera lösningen för att höja kvaliteten för patienter, anhöriga och medarbetare, avslutar Marit.

Sirona Health Solutions
Sirona Health Solutions är ett skandinaviskt managementkonsultbolag som besitter kunskap, verktyg, metoder och modeller för att skapa bästa möjliga hälso- och sjukvård med samhällets begränsade resurser. Detta arbete utförs i ett nära och aktivt partnerskap med kunderna, som utgörs av ledare inom landsting, kommuner och myndigheter.

Sirona Health Solutions
Birger Jarlsgatan 33, 1tr
111 45 Stockholm
Tel: 08-77 22 557, 070-330 59 15
E-post: info@sironagroup.se
www.sironagroup.se

Intelligent tjänst underlättar kommunernas läkemedelshantering

Läkemedelsroboten laddas med dosförpackad medicin, så kallad Apodos. När det är dags att ta medicin blir brukaren påmind av en röst på valfritt språk. Genom ett knapptryck matas rätt dospåse med medicin fram.
Läkemedelsroboten laddas med dosförpackad medicin, så kallad Apodos. När det är dags att ta medicin blir brukaren påmind av en röst på valfritt språk. Genom ett knapptryck matas rätt dospåse med medicin fram.
Det råder akut brist på utbildad vårdpersonal i landets kommuner. Samtidigt väntas behoven av kommunal omsorg öka framöver, vilket stärker behovet av smarta digitala tjänster som ökar brukarens självständighet och avlastar sjukvårdspersonalen så de kan fokusera mer på kvalitativ omvårdnad.

Clarence Jacobson, Sverigechef på Evondos.
Clarence Jacobson, Sverigechef på Evondos.
Ett exempel på en intelligent digital tjänst är Evondos, en tjänst där det ingår en läkemedelsrobot som underlättar vardagen för personer med långtidsmedicinering.
– En lösning på den kommunala omsorgens utmaningar är att de i högre grad nyttjar digitala tjänster. Evondos används i dagsläget i flera kommuner runtom i Sverige. Vår robot ökar brukarnas självständighet och trygghet och avlastar personalen. Eftersom den automatiserar läkemedelsutdelning som idag sker manuellt, frigör den mycket tid så kommunernas vårdpersonal kan ägna den åt kvalitativ omvårdnad, säger Clarence Jacobson, Sverigechef på Evondos.
Evondos kan användas av brukare i såväl hemsjukvården som hemtjänsten och socialpsykiatrin. Läkemedelsroboten laddas med dosförpackad medicin, så kallad Apodos. När det är dags att ta medicin blir brukaren påmind av en röst på valfritt språk. Genom ett knapptryck matas rätt dospåse med medicin fram.

Patientsäker med god följsamhet
– När många brukare ska få sina läkemedel vid ungefär samma tid, exempelvis på morgonen, ökar risken för fel. Vår tjänst tillhandahåller rätt medicin i rätt dos vid rätt tidpunkt till varje brukare. Om brukaren av någon anledning inte tar sin medicin i rätt tid lägger roboten medicinen i ett låst fack, säger Clarence Jacobson.
– Kommunens omsorgspersonal larmas så snart en patient inte tagit sin dos.
Läkemedelsroboten skickar ett larmmeddelande till ansvarig sjuksköterska, som därefter kan agera på det sätt som situationen kräver, säger Clarence Jacobson.
En nyligen genomförd attitydundersökning som Evondos genomfört tillsammans med undersökningsföretaget Omnibus visar att allt fler svenskar är positiva till ny välfärdsteknologi. Medan en dryg tredjedel, 35 procent, av svenskarna 40–59 år tror att ny teknologi för egenvård kan senarelägga behovet av direkt daglig hjälp från vårdpersonal, är motsvarande siffra för sextioplussare 40 procent.

Evondos
Evondos är ett serviceföretag inom hälso- och sjukvård. Företaget har utvecklat tjänsten där läkemedelsroboten ingår. Tjänsten som ökar följsamheten enligt en klinisk studie av Rantanen et al. delar läkemedel till mer än 1 000 brukare runtom i Norden.

Evondos AB
Uppsala Science Park
751 83 Uppsala
Tel: 018-50 04 25
www.evondos.se

Närhälsan VGR möter ungdomarna på deras egen arena

Charlotte Lundholm, projektledare och eHälsostrateg på Närhälsan VGR.
Charlotte Lundholm, projektledare och eHälsostrateg på Närhälsan VGR.
I juni 2016 såddes det första fröet. Ett halvår senare lanserade Närhälsan VGR Sveriges första virtuella ungdomsmottagning. Nu är det dags att utvärdera och gå vidare till nästa steg.

Det var en gång i juni … Så börjar Charlotte Lundholm, projektledare och eHälsostrateg på Närhälsan VGR, berättelsen om hur hon var med och startade Sveriges första virtuella ungdomsmottagning.
– Vid denna tidpunkt fanns redan antal pilotprojekt för digitala vårduppföljningsbesök inom Närhälsan, vilket gjorde att vi kunde se möjligheter även inom andra områden. Vi såg framför oss en virtuell ungdomsmottagning i drop-in-form där ungdomarna själva initierar kontakten.

Många fördelar
Syftet med projektet var framför allt att öka tillgängligheten och möta ungdomarna på deras egen arena – den digitala.
– Det finns en mängd fördelar med en virtuell mottagning. Distansoberoendet gör att vi lättare kan nå ungdomar som bor långt från de fysiska mottagningarna och de som inte vill besöka en fysisk mottagning. Men det innebär även en stor fördel för organisationen. Det är ont om barnmorskor, och genom virtuella vårdbesök kunde vi öka tillgängligheten för ungdomarna utan att behöva anställa fler. Personalen är inte beroende av vilken mottagning de arbetar på utan kan nu hjälpas åt, oavsett var de befinner sig, förklarar Charlotte.

Det är lätt att göra rätt
Den virtuella ungdomsmottagningen är byggd på plattformen Visiba Care, och tekniken har fungerat väldigt bra enligt Charlotte.
– Det fanns en del farhågor om tekniken hos personalen i början av projektet, men när de väl började jobba i plattformen tyckte personalen att den är intuitiv och enkel att använda. Eller som en av våra barnmorskor uttryckte det: ”Det är lätt att göra rätt”.
Även ungdomarna har lämnat ett gott betyg. På utvärderingsfrågan i appen ”Skulle du rekommendera någon du känner att göra ett videobesök?” är resultatet hela 4/4.
Vad händer då i framtiden?
– Visionen är att breddinföra för att allt fler ska få tillgång till virtuell vård, säger Charlotte. Ungdomarna har varit redo länge, och nu börjar äntligen vården komma ikapp.